http://boguszmikula.pl/images/Przyciete.JPGDr hab. Bogusz Mikuła, profesor Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, profesor Uczelni Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Początkowo 39 miejsce/obecnie 41 (1.09.2023) w: AD Scientific Index - Europe World Scientists Rankings - World Top 100 Rankings 2023 dla Polski (Europe Top 100 Economics & Econometrics Scientists in Poland 2023)

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 1992 roku jej pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Metod Organizacji i Zarządzania Wydziału Zarządzania, a od 2001 roku w Katedrze Zachowań Organizacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W wyniku zmiany struktury organizacyjnej w 2019 roku Katedra Zachowań Organizacyjnych stała się jednostką Instytutu Zarządzania w ramach Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UEK.

W 1998 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Metodyka humanizowania organizacji pracy w sferze zarządzania przedsiębiorstwem".

W 2006 na podstawie dorobku i rozprawy habilitacyjnej "Organizacje oparte na wiedzy" uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

W kadencji 2008-2012 oraz 2012-2016 prodziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a w kadencji 2016-2020 pełnił funkcję dziekana (kadencja zakończona 30 września 2019 w związku ze zmianą przepisów ustawy). Od 1 września 2016 kierownik Katedry Zachowań Organizacyjnych.

Od 1 października 2007 pracownik Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Pełnił funkcję kierownika Zakładu Zarządzania i Turystyki - od 1.10.2019 Zakładu Zarządzania. Uczelnia ta od 1 października 2022 roku uzyskała nazwę Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, Instytut Ekonomiczny uzyskał status Wydziału Nauk Ekonomicznych, a Zakład Zarządzania przemianowany został na Katedrę Zarządzania.

W swoich zainteresowaniach koncentruje się głównie na nowoczesnych koncepcjach oraz metodach organizacji i zarządzania, a w ostatnim okresie czasu szczególnie na koncepcji zarządzania wiedzą, kapitałem ludzkim oraz zarządzaniem opartym na wiedzy.

Jest autorem i współautorem ponad 250 publikacji. Do czołowych należy zaliczyć książki:

Zachowania organizacyjne. Zarys problematyki, pod redakcją Bogusza Mikuły i Anny Pietruszki-Ortyl, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2019.

B. Mikuła, Organizacje oparte na wiedzy (Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006),

B. Mikuła, W kierunku organizacji inteligentnych (Antykwa, Kraków 2001),

B. Mikuła, Człowiek a organizacja. Humanizm w koncepcjach i metodach organizacji i zarządzania (Antykwa, Kraków 2000),

oraz pozycje książkowe we współautorstwie:

I. Gawron, B. Mikuła, Wprowadzenie do zarządzania. Rozwój, funkcje, koncepcje (Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2020),

A. Krakowiak-Bal, P. Łukasik, B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, U. Ziemiańczyk, Zarządzanie wiedzą w rozwoju obszarów wiejskich (C.H.Beck, Warszawa 2017),

B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody (Difin, Warszawa 2002),

Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, praca zbiorowa pod red. B. Mikuły, A. Pietruszki-Ortyl, A. Potockiego, Difin, Warszawa 2007.

B. Mikuła, A. Potocki, Metody zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego (Antykwa, Kluczbork-Kraków 1997),

B. Mikuła, A. Potocki, Humanizacja organizacji pracy. Aspekty metodologiczne (Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1998).

Współautor książki pt.: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, pod redakcją Prof. dr hab. Kazimierza Perechudy, która wyróżniona została przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk w ogólnopolskim konkursie prac w zakresie nauk o zarządzaniu powstałych w latach 2005 - 2006 w kategorii podręczniki (Warszawa, 18 września 2007 r.).

W ramach pracy dydaktycznej prowadzi wykłady z przedmiotów: zarządzanie, zarządzanie organizacjami, zachowania organizacyjne, współczesne zachowania organizacyjne, podstawy organizacji i zarządzania, zarządzanie kadrami, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie wiedzą, zarządzanie informacjami i wiedzą, gospodarowanie zasobami niematerialnymi, zarządzanie zasobami niematerialnymi, zarządzanie kapitałem intelektualnym, zarządzanie w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, humanizacja pracy, nowoczesne metody organizacji i zarządzania, metody organizacji i zarządzania, zarządzanie informacjami, techniki komunikacji w organizacji, zarządzanie projektami, współczesne problemy zarządzania, zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym, marketing, gospodarowanie kapitałem ludzkim.
Realizuje również seminaria dyplomowe, magisterskie i doktoranckie.Informacje o konsultacjach i egzaminach w UEK
Wybrane publikacje