Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
Kraków 2006, 255 stron.


Zobacz omówienie


Recenzenci:
Prof. dr hab. Małgorzata Czerska (Uniwersytet Gadański)
Prof. dr hab. Elżebieta Skrzypek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Redaktor naukowy:
Prof. dr hab. Adam Stabryła (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)

Spis treści

Wstęp

Część I
Organizacje w warunkach gospodarki opartej na wiedzy


I. Wprowadzenie do gospodarki opartej na wiedzy
1.1. Zarys ewolucji otoczenia i orientacji w zarządzaniu
1.2. Zarządzanie w warunkach orientacji na wiedzę
1.2.1. Cechy gospodarki opartej na wiedzy
1.2.2. Organizacje wiedzy – czyli współczesne tendencje w organizacji i funkcjonowaniu przedsiębiorstw
1.3. Walory organizacji opartych na wiedzy

II. Organizacja ucząca się jako system oparty na wiedzy
2.1. Istota organizacji uczącej się
2.2. Proces uczenia się organizacji i ogólne warunki jego realizacji
2.3. Niektóre sposoby, style i orientacje uczenia się organizacji
2.4. Formalny i nieformalny system uczenia się organizacji
2.5. Zasady i cechy organizacji uczącej się

III. Inne wybrane modele organizacji opartych na wiedzy
3.1. Organizacja inteligentna
3.2. Organizacja zhumanizowana
3.3. Organizacja sieciowa
3.4. Organizacja wirtualna
3.5. Organizacja fraktalna
3.6. Teoretyczne kierunki dalszego rozwoju organizacji opartych na wiedzy
3.7. Zarys metodyki tworzenia organizacji opartej na wiedzy

Część II
Zarządzanie wiedzą w organizacji

IV. Podstawy zarządzania wiedzą
4.1. Wiedza jako obiekt zarządzania
4.2. Istota zarządzania wiedzą
4.3. Funkcje, zadania i system zarządzania wiedzą
4.4. Aspekty i kontekst zarządzania wiedzą

V. Strategiczne zarządzanie wiedzą
5.1. Istota strategii wiedzy i strategii zarządzania wiedzą
5.2. Wybrane strategie zarządzania wiedzą
5.3. Uwarunkowania i proces wyboru strategii zarządzania wiedzą

VI. Generowanie wiedzy przez organizację
6.1. Wprowadzenie do modeli generowania wiedzy w organizacji
6.2. Modele generowania wiedzy w organizacji
6.2.1. Japoński model konwersji i zarządzania wiedzą
6.2.2. Modele zasobowe
6.2.3. Modele procesowe
6.2.4. Model generowania wiedzy oparty na procesach organizacyjnego uczenia się
6.3. Generowanie wiedzy przy wykorzystaniu aliansów strategicznych
6.4. Zarządzanie relacjami z klientami a zarządzanie wiedzą
6.5. Wybrane metody wspomagające rozwój wiedzy organizacji

Część III
Kapitał intelektualny i ludzie organizacji opartych na wiedzy


VII. Istota, rozwój i pomiar kapitału intelektualnego organizacji
7.1. Istota i elementy składowe kapitału intelektualnego
7.2. Rozwój kapitału intelektualnego
7.3. Przykłady koncepcji pomiaru kapitału intelektualnego

VIII. Ludzie pracujący dla organizacji opartych na wiedzy
8.1. Redefinicja ról i funkcji ludzi w organizacji
8.2. Wymagania kompetencyjne stawiane pracownikom początku ery wiedzy
8.3. Zmiana wymagań w stosunku do postaw człowieka w organizacji
8.4. Modele myślowe pracowników organizacji opartych na wiedzy

Zakończenie
Literatura
Spis tabel
Spis rysunków