Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, praca zbiorowa pod red. B. Mikuły, A. Pietruszki-Ortyl, A. Potockiego,
Difin, Warszawa 2007.
Recenzent: Dr hab. inż. Maria Fic, prof. UZ.

Spis treści:

Wstęp (Bogusz Mikuła)

Rozdział 1. Wprowadzenie do gospodarki i organizacji opartych na wiedzy (Bogusz Mikuła)

1.1. W kierunku gospodarki opartej na wiedzy
1.2. Walory gospodarki opartej na wiedzy
1.3. Działania dostosowawcze do warunków gospodarki opartej na wiedzy w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami
1.4. Organizacje oparte na wiedzy
Literatura

Rozdział 2. Modele organizacji działających w warunkach wysokiej turbulencji otoczenia

2.1. Organizacja ucząca się (Bogusz Mikuła)
2.2. Organizacja inteligentna (Bogusz Mikuła)
2.3. Organizacja sieciowa (Anna Pietruszka-Ortyl)
2.4. Organizacja wirtualna (Daniel Gach)
2.5. Organizacja fraktalna (Marek Makowiec)

Rozdział 3. Kapitał intelektualny organizacji (Anna Pietruszka-Ortyl)

3.1. Kapitał intelektualny i jego elementy składowe
3.2. Wartościowanie kapitału intelektualnego
3.3. Modele diagnozy kapitału intelektualnego
3.4. Zarządzanie kapitałem intelektualnym
Literatura

Rozdział 4. Zarządzanie wiedzą w organizacji (Bogusz Mikuła)

4.1. Istota zarządzania wiedzą
4.2. Funkcje, zadania, aspekty i system zarządzania wiedzą
4.3. Wybrane modele generowania wiedzy w organizacji
4.4. Charakterystyka podstawowych procesów z udziałem wiedzy
Literatura

Rozdział 5. Nowe wymagania od kultur organizacyjnych przedsiębiorstw

5.1. Kultura organizacyjna i jej wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa (Renata Winkler)
5.2. Komunikacja w warunkach różnorodności kulturowej (Renata Winkler)
5.3. Kultura organizacji inteligentnej (Bogusz Mikuła)
5.4. Polska kultura organizacyjna w kontekście gospodarki opartej na wiedzy (Bogusz Mikuła)
Literatura

Rozdział 6. Instrumenty wspomagające rozwój, transfer i wykorzystanie wiedzy

6.1. Zarządzanie wartością organizacji (Marek Makowiec)
6.2. Zarządzanie relacjami z klientami - CRM (Piotr Turcza)
6.3. KCRM i CKM (Bogusz Mikuła)
6.4. Zarządzanie talentami (Bogusz Mikuła)
6.5. Zarządzanie różnorodnością kulturową (Renata Winkler)
6.6. Alianse strategiczne (Anna Pietruszka-Ortyl)
6.7. Zarządzanie partycypacyjne (Bogusz Mikuła)
6.8. Obrady i ich formy (Arkadiusz Potocki)
6.9. Ringiseido (Marek Ćwiklicki)
6.10. Kazein (Bogusz Mikuła)
6.11. Koła jakości (Bogusz Mikuła)
6.12. Burza mózgów (Bogusz Mikuła)
6.13. Metoda delficka (Marek Makowiec)
6.14. Technika otwartej przestrzeni (Open Space-Technology) (Arkadiusz Potocki)
6.15. Group-TeamWare (Arkadiusz Potocki)
6.16. Data Warehousing (Marek Makowiec)
6.17. Business Intelligence (Marek Makowiec)
6.18. Wspólnoty praktyki (Daniel Gach)
6.19. Benchmarking (Bernard Ziębicki)
6.20. Outsourcing (Piotr Turcza)
6.21. Coaching i mentoring (Bernard Ziębicki)
6.22. Ochrona prawna własności intelektualnej (Marek Makowiec)
Literatura

Spis tabel
Spis rysunków