Tematyka seminariów dyplomowych i magisterskich prowadzonych przez prof. UEK dr hab. Bogusza Mikułę obejmuje głównie zagadnienia z zakresu:

- nowoczesnych koncepcji organizacji i zarządzania,
- zachowań organizacyjnych,
- metod organizacji i zarządzania,
- humanizacji pracy.

Na seminarium mogą zapisywać się Studenci wszystkich kierunków i specjalności Wydziału Zarządzania, a po uzyskaniu zgody właściwych Dziekanów, także Studenci pozostałych Wydziałów UEK.

Przykładowe proponowane tematy prac dyplomowych i magisterskich pisanych pod kierunkiem prof. UEK dr hab. Bogusza Mikuły:

1. Pomiar kapitału intelektualnego organizacji ...
2. Kalkulacja kosztów skutków niewłaściwego zarządzania zasobem ludzkim ...
3. Zarządzanie kapitałem ludzkim w ...
4. Zarządzanie procesami organizacyjnego uczenia się w ...
5. Analiza i ocena procesów uczenia się organizacji na przykładzie...
6. Formalne i nieformalne procesy uczenia się organizacji na przykładzie...
7. Firma X jako organizacja ucząca się...
8. Analiza i ocena kompetencji zawodowych kadry kierowniczej na przykładzie ...
9. Poziom wykorzystania kompetencji pracowników na przykładzie ...
10. Współczesne zasady organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwie ...
11. System partycypacji pracowniczej w zarządzaniu przedsiębiorstwem ...
12. Ocena poziomu partycypacji bezpośredniej pracowników firmy...
13. Badanie poziomu zmęczenia pracowników biurowych...
14. Analiza i ocena systemu informacyjno-komunikacyjnego ...
15. Procesy komunikacyjne w zarządzaniu na przykładzie...
16. Doskonalenie procesów obsługi klientów przy wykorzystaniu analizy wartości.
17. Analiza wartości procesu...
18. Diagnoza systemu zarządzania relacjami z klientami firmy ...
19. Wykorzystanie wiedzy klientów w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstwa...
20. Kształtowanie relacji z klientami na przykładzie...
21. Zmiana sposobu funkcjonowania firmy w efekcie zastosowania elastycznych form organizacji czasu pracy.
22. Potrzeby wykorzystania nowoczesnych metod zarządzania na przykładzie ...
23. Projekt systemu zarządzania wiedzą ...
24. Strategie zarządzania wiedzą w praktyce...
25. Procesy transferu wiedzy w organizacji na przykładzie
26. Rozwój wiedzy organizacji na przykładzie....
27. Diagnoza struktury organizacyjnej...
28. Zasada równowagi zadań, uprawnień i odpowiedzialności w praktyce na przykładzie...
29. Style zarządzania kierowników ...
30. Przywództwo w organizacji na przykładzie...
31. Podstawy władzy w organizacji na przykładzie...
32. Analiza i ocena procedur wprowadzenia pracowników do pracy...
33. Diagnoza poziomu przystosowania systemu zarządzania zasobem ludzkim do potrzeb zarządzania wiedzą
34. Źródła i skutki absencji pracowniczej
35. Diagnoza kultury organizacyjnej...
36. Diagnoza klimatu organizacyjnego...
37. Tayloryzm w zarządzaniu....
38. Diagnoza zjawiska dehumanizacji organizacji pracy biurowej...
39. Patologie w funkcjonowaniu organizacji...
40. Zespołowe formy organizacji pracy na przykładzie...
41. Doskonalenie procesu administracyjnego przy wykorzystaniu analizy wartości
42. Analiza i ocena zastosowania outsourcingu...
43. Motywacyjny potencjał pracy na stanowiskach działu...
44. Diagnoza efektywności systemu motywacji pracowniczej
45. Ocena systemu motywacji pracowniczej firmy/urzędu ...
46. Partycypacja w zarządzaniu a motywacja pracowników na przykładzie...
47. Pozafinansowe sposoby wynagradzania pracowników jako element systemu motywacji pracowniczej na przykładzie ....
48. Oceny pracownicze jako składnik systemu motywacji na przykładzie firmy X
49. Badanie poziomu wykorzystania czasu pracy metodą obserwacji migawkowych
50. Wirtualizacja działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstwa X
51. Przedsiębiorstwo X jako organizacja wirtualna
52. Analiza i ocena procesów dzielenia się wiedzą przez pracowników firmy X.
53. Analiza i ocena uwarunkowań kształtowania więzi kooperacyjnych między przedsiębiorstwami na przykładzie...
54. Analiza i ocena uwarunkowań kształtowania relacji z klientami indywidualnymi małej firmy na przykładzie...
55. Analiza i ocena barier rozwoju kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie na przykładzie...
56. Analiza i ocena barier realizacji procesów organizacyjnego uczenia się na przykładzie...
57. Poziom wykorzystania metod organizacyjnego uczenia się na przykładzie...
58. Społeczno-ekonomiczne i organizacyjne uwarunkowania telepracy na przykładzie...
59. Transfer wiedzy między organizacjami partnerskimi
60. Absorpcja wiedzy w praktyce funkcjonowania organizacji
61. Zarządzanie rozwojem organizacji na przykładzie...
62. Zarządzanie kapitałem ludzkim na przykładzie małej firmy
63. Dobór pracowników w małych firmach Małopolski
64. Kształtowanie postaw pracowniczych w przedsiębiorstwie
65. Krytyczna analiza i ocena wykorzystywanych w zarządzaniu narzędzi techniki komputerowej
66. Władza w organizacji w subiektywnej ocenie pracowników ...