Konsultacje w semestrze zimowym: piątek godz. 12.30-13.15 Instytut Ekonomiczny, pokój 2.15.

Przykłady! pytań egzaminacyjnych z "Zarządzania", I rok studia stacjonarne IE i IT:


Lista zweryfikowana 19.01.2015:

1. Pojęcie i funkcje zarządzania.
2. Walory sprawnego działania.
3. Pojęcie organizacji.
4. Istota zarządzania strategicznego.
5. Zasady zarządzania strategicznego.
6. Pojęcie strategii. Poziomy zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie.
7. Istota i walory gospodarki opartej na wiedzy.
8. Organizacja tradycyjna a oparta na wiedzy (GOW).
9. Style kierowania w koncepcji Lippita i White’a.
10. Skutki stosowania stylów kierowania wg Lippita i White’a.
11. Style kierowania w koncepcji Reddina.
12. Podstawowe umiejętności menedżerskie.
13. Podstawowe orientacje w zarządzaniu. Koncepcje i problemy z nimi związane.
14. Pojęcie i typy zależności organizacyjnych.
15. Ewolucja (rozwój) struktur organizacyjnych.
16. Zdefiniuj pojęcia: styl kierowania, potencjalna rozpiętość kierowania, struktura organizacyjna.
17. Scharakteryzuj składniki struktury organizacyjnej: stanowisko, komórka, jednostka organizacyjna.
18. Pojęcie i funkcje zarządzania zasobem ludzkim (IT).
19. Zasada podziału pracy i specjalizacji, rodzaje specjalizacji.
20. Zasada koncentracji, hierarchii, rozpiętości kierowania, najkrótszej drogi.
21. Zasada delegowania uprawnień decyzyjnych. Istota centralizacji i decentralizacji. Struktura płaska a smukła.
22. Pojęcie struktury organizacyjnej. Struktura mechanistyczna i organiczna.
23. Ewolucja struktur organizacyjnych.
24. Pojęcie kultury organizacyjnej. Elementy składowe kultury organizacyjnej w ujęciu Scheina.(IE)
25. Pojęcie kultury organizacyjnej. Elementy składowe kultury organizacyjnej w ujęciu Hofstede.(IE)
26. Wymiary kultury organizacyjnej G. Hofstede.(IE)
27. Pojęcie, cele i rodzaje outsourcingu.
28. 10 zasad pracy w systemie lean management.
29. Przesłanki stosowania lean management i zasady, na których oparte powinny być sposoby myślenia pracowników.
30. Wywiad gospodarczy.
31. Podział przedsiębiorstw według kryterium wielkości.
32. Podział przedsiębiorstw według kryterium prowadzonej działalności.
33. Składniki bliższego i dalszego otoczenia przedsiębiorstwa.
34. Technologie informacyjne w przedsiębiorstwie.
35. Pojęcie i rodzaje aliansów strategicznych.
36. Pojęcie i rodzaje planów.
37. Cykl podejmowania decyzji.
38. Klasyfikacja instrumentów motywowania.
39. Pojęcie i funkcje kontroli.
40. Procedura kontrolna.
41. Pojęcie i rodzaje komunikacji w organizacji.
42. Rodzaje zmian w organizacji.
43. Przyczyny oporu pracowników wobec zmian w organizacji.
44. Pojęcie i rodzaje innowacji.
45. Pojęcie i typy klimatu organizacyjnego (IE stacjonarne).
46. Istota i cele zarządzania zasobami ludzkimi (IT).
47. Strategiczne zarządzanie zasobem ludzkim (IT)
48. System, cele i zasady oceniania pracowników (IT).
49. Rekrutacja (IT).
50. Selekcja (IT).
51. Wprowadzenie do pracy (IT).
52. Szkolenia (IT).
53. Podmioty, zasady i kryteria oceniania pracowników (IT).

Powyższe pytania są pytaniami przykładowymi.Ogólna tematyka prac dyplomowych dla Studentów Instytutu Ekonomicznego:

1. Współczesne modele organizacji w praktyce.
2. Zarządzanie wiedzą.
3. Kapitał intelektualny organizacji (pomiar i rozwój).
4. Koncepcje realizacji funkcji personalnej.
5. Zachowania ludzi w organizacjach.
6. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw.Propozycje tematów prac dyplomowych i przejściowych dla Studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji:


System partycypacji pracowniczej w zarządzania przedsiębiorstwem
- Istota i rodzaje partycypacji pracowniczej w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Diagnoza efektywności systemu motywacji przedsiębiorstwa
- Pojęcie i elementy składowe systemu motywacji

Diagnoza kultury organizacyjnej
- Pojęcie i składniki kultury organizacyjnej

Bariery realizacji procesów organizacyjnego uczenia się w praktyce
- Istota i elementy składowe procesu uczenia się organizacji

Strategie zarządzania wiedzą w praktyce
- Modele generowania wiedzy w organizacji

Pomiar kapitału intelektualnego
- Koncepcje pomiaru kapitału intelektualnego organizacji

Przykłady tematów prac dyplomowych dla studentów Instytutu Ekonomicznego:


1. Koszty absencji pracowniczej w organizacji na przykładzie...
2. Analiza i ocena kapitału intelektualnego organizacji na przykładzie ...
3. Wartościowanie kapitału ludzkiego na przykładzie ...
4. Wycena wartości przedsiębiorstwa na przykładzie...
5. Wycena wartości spółki przy wykorzystaniu metod dochodowych na przykładzie...
6. Szacowanie wartości klienta...
7. Analiza i ocena sprawozdań finansowych ...
8. Wycena wartości niematerialnych i prawnych...
9. Ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych na przykładzie...
10. Kreowanie wartości przedsiębiorstwa na przykładzie...
11. Analiza i ocena kosztów pracy w...
12. EVA jako narzędzie zarządzania wartością przedsiębiorstwa...
13. Koszty zwalczania bezrobocia na przykładzie...
14. System motywacji pracowniczej w koncepcji VBM
15. Analiza i ocena kosztów zarządzania relacjami z klientami...
16. Analiza i ocena inwestycji w kapitał ludzki organizacji...Propozycje tematów prac w IE

Wymogi dotyczące pisania prac licencjackich w IE PWSZ

Instrukcja przesyłania pracy do bazy biblioteki PWSZ