Mikuła, B. Wilkosz, J. (2023). Stres zawodowy a motywacja do pracy. Analiza przypadku nauczycieli i pielęgniarek. Studia Ekonomiczne. Gospodarka - Społeczeństwo - Środowisko, 1(11), 14-36.

OCCUPATIONAL STRESS AND WORK MOTIVATION. CASE ANALYSIS OF TEACHERS AND NURSES
Occupational stress is a common occurrence in professional work. The aim of this article is to draw attention to the aforementioned phenomenon, as well as its negative effects on humans. The article presents the concept of “stress in the workplace”, approximates the definitions found in the scientific literature and presents the types of stress. It was also pointed out how big a social problem this phenomenon is. The article also refers to the impact of stress on employee motivation to work. The concept of motivation was approximated and its types were listed, as well as the impact of stress on the level of motivation was shown. The second part of the article presents the results of empirical research on the impact of stress on the level of motivation of nurses and teachers. The research has revealed differences between occupational stress of nurses and teachers. The hypothesis that occupational stress has a significant impact on the level of employee motivation has been confirmed.

___________________

Mikuła, B. (2022). Organizacja ucząca się - rodzaje, poziomy, sposoby i ograniczenia uczenia się przedsiębiorstwa, w: Uwarunkowania współczesnego zarządzania (16-31), pod redakcją M. Makowca i B. Mikuły, Nowy Sącz: Akademia Nauk Stosowany w Nowym Sączu.

Learning organization - types, levels, methods and limitations of enterprise learning

The aim of the article is to present various ways of implementing organizational learning processes, with particular emphasis on learning at the inter-organizational level, as well as to indicate the existing limitations in their use, depending on whether the organization wants to adopt an exploitative or exploratory orientation in the implementation of organizational learning.

_____________________

Mikuła, B., Surówka, A. (2022). Personifikacja przedsiębiorstw i jej wpływ na decyzje zakupowe na przykładzie firm i mieszkańców regionu Nowego Sącza. Akademia Zarządzania 6(3), 10-29, DOI: 10.24427/az-2022-0030.

Personification of enterprises and its impact on purchasing decisions as exemplified by the companies and residents of the Nowy Sącz region

The article discusses the subject of the personification of selected companies by consumers. After introducing the phenomenon of personification the objectives, problems and research hypotheses were presented which formed the basis of the research on the personification of selected economic entities. The research was conducted with the use of a questionnaire among the residents of the vicinity of the researched business units locations. The results of the research illustrated the occurrence of the phenomenon of personification among consumers and its impact on purchasing decisions.

_____________________

B. Mikuła, Uwarunkowania budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w oparciu o zarządzanie kapitałem ludzkim, w: Dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania, redakcja naukowa J. Nesterak, A. Wodecka-Hyjek, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2021, s. 169-178.

_____________________

B. Mikuła, CKM jako narzędzie poprawy jakości produktów i relacji z klientami. W: Stan i perspektywy rozwoju jakości w XXI wieku: rozwiązania i dylematy. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesor Elżbiety Skrzypek / red. nauk. Stanisław Tkaczyk, Tadeusz Wawak. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2021, s. 235-246

_____________________

Mikuła, B. (2012). Wprowadzenie do zarządzania talentami. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 880, 111-124.

An Introduction to the Theory of Talent Management

The paper presents the evolution of the approach to leadership and management of human resources in an enterprise. It describes the new structure of employees working for an organisation in a knowledge-based economy then precisely characterises knowledge employees, staff and partners taking part in the process of value creation. It also presents the genesis and issue of talent management together with its basic tasks.

_____________________

Mikuła, B., Stefaniuk, T. (2018). Zagrożenia dla bezpieczeństwa wiedzy w ramach zarządzania wiedzą klienta, Przegląd Organizacji 9, 21-28.

Threats to Knowledge Security in the Area of Customer Knowledge Management

The article focuses on the issues of threats to knowledge safety that occur while implementing customer knowledge management (CKM). This modern method of knowledge acquisition allows for making use of the creative potential of clients. Compared to classic CRM, CKM focuses on knowledge possessed by clients, and their potential to use that knowledge in the process of new knowledge creation. Unfortunately, working with knowledge resources under the CKM and application of computer technology in CKM processes produce a number of risks for the company and its customers. Threats to knowledge resources security arise from the very fact of implementing individual processes within the CKM (gaining knowledge about the client, gaining knowledge from the client, creating knowledge with the client or transferring knowledge to the client). Also tools used in CKM, as well as working
in the network environment, result in greater or lesser possibilities of incidents that may constitute threats to knowledge resources security.

_____________________

B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, The concept of intellectual capital measurement in start-up ecosystem, Studia Ekonomiczne. Gospodarka - Społeczeństwo - Środowisko, 1, 2021, 39-51.


_____________________
I. Gawron, B. Mikuła, Wprowadzenie do zarządzania. Rozwój, funkcje, koncepcje, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2020, ss. 200, ISBN 978-83-65575-64-7.
_____________________

B. Mikuła, Instrumental Approach in Human Capital Management: A Conceptual Framework, Management Studies, Jul.-Aug. 2020, Vol. 8, No. 4, 267-283, doi: 10.17265/2328-2185/2020.04.001

_____________________

B. Mikuła, Rewolucja w przedsiębiorstwach: od zarządzania zasobem ludzkim i zarządzania wiedzą do zarządzania kapitałem ludzkim, "Akademia Zarządzania" 2020, nr 4 (2), s. 27-45.

_____________________

B. Mikuła, Human capital management as a subsystem of knowledge-based management. [In:] Knowledge – Economy – Society. Contemporary Trends and Transformations of Economies and Enterprises, edyted by A. Jaki, T. Rojek, “Dom Organizatora”, Toruń 2019, s. 133-144.

_____________________
B. Mikuła, Teoretyczne podstawy koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji, [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim. Wybrane zagadnienia w teorii i praktyce, pod redakcją I. Gawron, T. Myjak, Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2019, s. 9-24.

_____________________

B. Mikuła, Humanizacyjne i dehumanizacyjne aspekty telepracy, "Bezpieczeństwo pracy - Nauka i Praktyka" 2017, nr 1, s. 30-32.

_____________________

KNOWLEDGE – ECONOMY – SOCIETY. CHALLENGES FOR CONTEMPORARY ECONOMIES – GLOBAL, REGIONAL, NETWORK AND ORGANIZATIONAL PERSPECTIVE. Edited by: Jacek Kopeć, Bogusz Mikuła. Publishing House: TNOIK "Dom Organizatora", Toruń 2019.
ISBN: 978-83-7285-891-7 (printed version), ISBN: 978-83-7285-897-9 (on-line pdf) Total number of pages: 322.

_____________________

B. Mikuła, T. Stefaniuk, Wymagania zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji i wiedzy uczelni, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2018, Tom XIX, Zeszyt 10, Część III, s. 265–279.

_____________________

B. Mikuła, Creating a learning Enterprise, [w:] Contemporary Economy: Social, Legal and Economic Aspects. Materials Symposium (Kyiv 23-24 may, 2017), Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv National University of Trade and Economics (Ukraine), Kyiv 2017, s. 147-156.

________________________________

Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - przedsiebiorczość i zachowania innowacyjne, redakcja naukowa M. Makowiec, B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2018.

_____________________

Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy – teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. naukową M. Makowca, B. Mikuły, A. Pietruszki-Ortyl, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2018.

_____________________

Mikuła, B. (2018). Zarządzanie oparte na wiedzy - podstawowe założenia, Studia Ekonomiczne. Gospodarka-Społeczeństwo-Środowisko, 1 (2), 34-46.

KNOWLEDGE-BASED MANAGEMENT – BASIC ASSUMPTIONS

Knowledge-based management of an enterprise consists in the implementation of management functions focused on knowledge-based resources, processes with their participation and the conditions of the course of these processes in a manner that facilitates the efficient achievement of the company's goals. The basis of knowledge-based management is knowledge management. People are at the center of the knowledge management system. That is why it is important to acquire knowledge workers and talents. It is necessary to use human capital management and talent management. Other basic knowledge-based management tools are information technology, customer relationship management and customer knowledge management.

_____________________

B. Mikuła, Introduction to Intangible Anti-resources of the Enterprise: an Attempt at Systematization of the Problem, [w:] Knowledge – Economy – Society. Reorientation and Transformations Of Economy and Organization Management Concepts, edited by Bogusz Mikuła, Tomasz Rojek, Cracow University Of Economics Faculty of Management Foundation of The Cracow University of Economics, Cracow 2018, s. 75-91 (original publication CFM).

B. Mikuła, Knowledge Management System in the Enterprise and Customer Knowledge Management, [w:] Contemporary Issues in Economics, Business and Management, edited by V. Babić, Faculty of Economics, University of Kragujevac, Kragujevac, 2018, s. 19-27.

B. Mikuła, Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, [w:] Kultura organizacyjna przedsiębiosrtwa. Wybrane zagadnienia, pod redakcją I. Gawron i T. Myjak, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2017, s. 40-50.

B. Mikuła, Transformacja przedsiębiorstwa w kierunku organizacji uczącej się, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2017, nr 336, s. 24-36.

Kształtowanie zasobów niematerialnych organizacji. Wybrane problemy rozwoju, redakcja naukowa B. Mikuła, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Kraków 2017.

B. Mikuła, Introduction to strategic knowledge management - a theoretical approach, In: 4th International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management, Faculty of Economics, University of Kragujevac, Serbia 2016, 281-290.

B. Mikuła, Zarządzanie wiedzą klienta jako narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa, "e-mentor" 2016, nr 1, s. 40-48, (cały numer e-mentor).

B. Mikuła, Selected Problems of Enterpsise Management in the Knowledge-based Economy, [w:] Global Challenges of National Economies Development. Conference Proceedings International Scientific-Practical Conference, Kyiv, 19 October, 2016, part III, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv 2016, s. 27-39 (wersja do druku pdf).

Zachowania organizacyjne w kontekście zmian, redakcja naukowa M. Jabłoński, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2015.

B. Mikuła, Potencjał społeczny przedsiębiorstwa i podstawy jego rozwoju, W: Zachowania organizacyjne w kontekście zmian, redakcja naukowa M. Jabłoński, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2015, s. 11-30.

M. Jabłoński, P. Łukasik, M. Makowiec, B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, R. Winkler, Inicjatywy doskonalące potencjał społeczny przedsiębiorstwa, [w:] Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, praca zbiorowa pod redakcją M. Makowca, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Kraków 2015, s. 209-218.Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, praca zbiorowa pod redakcją M. Makowca, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Kraków 2015.

Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych, praca zbiorowa pod redakcją Bogusza Mikuły, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Kraków 2015 (cała książka).

B. Mikuła, The Theoretical Bases of Enterprise Human Capital Management, [w:] 3rd International Scientific Conference. Contemporary Issues in Economics, Business and Management – EBM 2014. Conference Proceedings, Edited by Gordana Radosavljević, Faculty of Economics University of Kragujevac, Kragujevac 2015, s. 87-97.


KNOWLEDGE – ECONOMY – SOCIETY. MANAGING ORGANIZATIONS: CONCEPTS AND THEIR APPLICATIONS, edited by Andrzej Jaki, Bogusz Mikuła, CRACOW UNIVERSITY OF ECONOMICS, Faculty of Management, FOUNDATION OF THE CRACOW UNIVERSITY OF ECONOMICS, Cracow 2014.

B. Mikuła, Strategie pozyskiwania i rozwoju wiedzy organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2004, nr 1, s. 28-33.

M. Makowiec, B. Mikuła, Dehumanizacja w telepracy domowej, "Miscellanea Oeconomicea" 2014, nr 1, s. 61-70.

B. Mikuła, Rozwój potencjału społecznego przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, pod redakcją A. Stabryły i S. Wawaka, MFiles.pl, Kraków 2014, s. 81-96 (cała książka).

W. Nasierowski, B. Mikuła, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania innowacyjności Polski na tle wybranych krajów, "Przegląd Socjologiczny" 2008, tom LVII/3 s. 25-36

B. Mikuła, Dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi w MSP w Polsce, [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niestabilności otoczenia, redakcja naukowa J. Kardas, Studio Emka, Warszawa 2014.

Tomasz Stefaniuk, Bogusz Mikuła, Information security in organization in the Knowledge-based Economy, [w:] Organization in changing environment. Conditions, methods and management practices, edited by: B. Domańska-Szaruga, T. Stefaniuk, Studio Emka, Warszawa 2014.

Dostęp do całej pozycji książkowej: Organization in changing environment. Conditions, methods and management practices, edited by: B. Domańska-Szaruga, T. Stefaniuk, Studio Emka, Warszawa 2014.

Bogusz Mikuła, Tomasz Stefaniuk, Zarządzanie wiedzą w zespole wirtualnym jako istotny czynnik jego skutecznej pracy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 97, seria: Administracja i Zarządzanie, Siedlce 2013.

Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, redakcja naukowa Bogusz Mikuła, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.

Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, praca zbiorowa pod redakcją A. Potockiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.

B. Mikuła, Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji, [w:] Metody badania i modele rozwoju organizacji, pod redakcją Adama Stabryły i Sławomira Wawaka, Mfiles.pl, Kraków 2012, s. 13-25. - możliwość podglądu całej książki.

B. Mikuła, Kulturowy kontekst funkcjonowania organizacji w Polsce, [w:] Kultura organizacyjna we współczesnych organizacjach, redakcja naukowa K. Szymańska, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014, s. 19-28.

B. Mikuła, M. Makowiec, Strategiczne zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach / Strategic Knowledge Management in Small and Medium-sized Enterprises

Mikuła, B., & Pietruszka-Ortyl, A. (2010). Studium niematerialnych zasobów organizacji. Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, (820), 31-46.

B. Mikuła, Źródła wartości organizacji opartych na wiedzy [w:] ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA, red. naukowa E. Urbańczyk, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, Szczecin 2008, (cała pozycja)

Mieczysław Morawski, Bogusz Mikuła, Zarządzanie talentami. Podstawowe procesy i wytyczne tworzenia systemu, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2009, nr 3-4.

Bogusz Mikuła, Uwarunkowania transferu wiedzy w organizacjach, Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 129, s. 357-363.

Bogusz Mikuła, Transfer wiedzy w organizacji i jegouwarunkowania, [w:] Polska gospodarka pierwszej dekady XXI wieku, red. M. Reichel, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2009, s. 170-181.

Bogusz Mikuła, Zarządzanie talentami w organizacji, (w:) Polska w Unii Europejskiej, M. Reichel (red,), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2008, s. 137-150 (dostęp do całej książki).

W. Nasierowski, B. Mikula, The Polish Culture-Social-Economic Features as a Basis to Create Knowledge-Based Organizations' Culturs.

Bogusz Mikuła, Polska kultura organizacyjna jako źródło barier tworzenia organizacji opartych na wiedzy /Poland’s Organisational Culture as a Source of Barriers to the Creation of Knowledge-based Organisations

Wybrane problemy zachowań ludzi w organizacjach opartych na wiedzy

Organizacje sieciowe, Współautor: Anna Pietruszka-Ortyl

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Współautor: Anna Pietruszka-Ortyk

Procesy uczenia się organizacji

Kultura organizacji inteligentnej

Zarządzanie w warunkach nowej gospodarki

Czynnik ludzki w nowoczesnych koncepcjach zarządzania

Dostosowanie systemu zarządzania zasobami ludzkimi do wymagań zarządzania wiedzą

Zadania organizacji w zakresie zarządzania wiedzą

Podejścia metodyczne do humanizowania pracy

Niektóre metody zespołowego zarządzania jakością, Współautorzy: Daniel Gach, Arkadiusz Potocki

Transfer wiedzy między partnerami aliansu strategicznego. Współautor: Renata Oczkowska. (Cały numer 6 czasopisma "Organizacja i Zarządzanie" 2009).

M. Makowiec, B. Mikuła, Wykorzystanie instrumentów wspomagających zarządzanie wiedzą w małych i średnich firmach Małopolski, [w:] Inwestowanie w kapitał ludzki, praca zbiorowa pod red. S. Borkowskiej, "Wiadomości Statystyczne", tom 55, GUS, PTE, Warszawa 2007, s. 85-95, (całe wydanie "Wiadomości Statystycznych").

Bogusz Mikuła, Klimat organizacyjny a kultura organizacyjna - próba systematyzacji pojęcia, Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie, Zeszyt nr 3, Tarnów 2000, s. 33-40.

Urszula Ziemiańczyk,, Anna Krakowiak-Bal, Bogusz Mikuła, Andrzej Woźniak, Zarządzanie wiedzą w procesach rozwoju obszarów wiejskich, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 3/IV/2013, s. 353-369.

Bogusz Mikuła, Pojęcia, aspekty, system i kontekst zarządzania wiedzą, [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją w społeczeństwie sieciowym, Tom I, praca zbiorowa pod red. M. Morawskiego, Prace Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria Zarządzanie i Marketing, Wałbrzych 2003. Cały numer czasopisma.

Bogusz Mikuła, Od strategicznego do operacyjnego zarządzania wiedzą, [w:] Zarządzanie wiedzą. Wybrane problemy, praca zbiorowa pod red. naukową K. Leji i A. Szuwarzyńskiego, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2007, s. 27-47.

Bogusz Mikuła, Anna Pietruszka-Ortyl, Struktura zasobów ludzkich organizacji opartej na wiedzy, "Problemy Jakości" 2006, nr 12, s. 15-19.

Bogusz Mikuła, O aspektach i kontekście zarządzania wiedzą, "Problemy Jakości" 2004, nr 2, s. 9-13.

Bogusz Mikuła, Strategie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie strategiczne. Problemy teorii i praktyki, praca zbiorowa pod red. R. Krupskiego, Prace Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria Zarządzanie i Marketing, Wałbrzych 2003, s. 57-70.

Bogusz Mikuła, Anna Pietruszka, Zarządzanie wiedzą a sieci aliansów strategicznych, [w:] Zarządzanie strategiczne. Stan i perspektywy rozwoju, praca zbiorowa pod red. R. Krupskiego, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Wałbrzyska Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2001, s.313-328.