Mikuła, B. (2023). Zarządzanie talentami jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego w organizacji. W: G. Pietrek i M. Wakuła (red.). Innowacje w organizacji w warukach kryzysów i niepewności (s. 87-102). Siedlce: Uniwersytet w Siedlcach.

Abstrakt:

Zarządzania kapitałem ludzkim to podejmowanie decyzji w odniesieniu do kapitału ludzkiego poprzez realizację funkcji zarządzania skoncentrowanych na składowych kapitału ludzkiego, procesach, w których kapitał ludzki uczestniczy, a także warunkach jego pozyskania, tworzenia, rozwoju i wykorzystania. Zarządzanie talentami to planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie przedsięwzięć odnoszących się do utalentowanych pracowników i ich talentów. Zarządzanie talentami jest więc podsystemem zarządzania kapitałem ludzkim organizacji. W tekście opisano miejsce zarządzania talentami w ramach systemu zarządzania kapitałem ludzkim, sposoby rozumienia terminu „talent”, istotę zarządzania talentami oraz kilka wybranych zaleceń przydatnych w praktyce zarządzania talentami.

Talent Management as a Tool for Development and Utilization of Human Capital within an Organization

Human capital management entails making decisions concerning human capital by implementing management functions focused on its components, processes involving human capital, as well as the conditions for its acquisition, creation, development, and utilization. Talent management encompasses the planning, organizing, leading, and controlling of endeavors related to talented employees and their abilities. Therefore, talent management stands as a subsystem within the organization's human capital management. This text delineates the position of talent management within the framework of human capital management systems, elucidates interpretations of the term 'talent,' expounds upon the essence of talent management, and offers several selected recommendations pertinent to the practice of talent management.

___________________

Mikuła, B. (2023). Transfer wiedzy i instrumentalizacja jego realizacji w zarządzaniu wiedzą klienta. e-mentor, 3(100), 12-21. https://doi.org/10.15219/em100.1619


Knowledge transfer and instrumentalization of its implementation in customer knowledge management

Customer Knowledge Management (CKM) is the management of knowledge and innovative initiatives centered around the customer's knowledge and innovative potential. It aims to acquire knowledge about the customer and customer knowledge, and develop it through integration with the company's knowledge. Additionally, it involves providing knowledge to the customer to satisfy their needs and co-creating new knowledge with the customer to enhance business operations and create innovative solutions, such as products. This article presents the essence and functions of CKM, the importance of customer-related knowledge, levels of customer integration with the company, and the specifics of knowledge transfer processes. The pragmatic element of this article focuses on identifying tools that can be applied in CKM to facilitate knowledge transfer between the organization and its customers. The usefulness of tools such as direct contacts, knowledge repositories, Customer Service Workbench, Web 2.0, wikinomics, crowdsourcing, mutual production, open innovation, and communities of practice is characterized.

Keywords: customer knowledge management, knowledge management, knowledge transfer, knowledge transfer tools, knowledge sharing.

________________________________

Mikuła, B. (2023). Praktyczna metoda określania poziomu oparcia przedsiębiorstwa na wiedzy, W: J. Nesterak, A. Wodecka-Hyjek (red.). Wiedza-gospodarka-społeczneństwo. Aktualne trendy i wyzwania cyfrowe (s. 155-164). Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

__________________

Mikuła, B., Witoszek-Kubicka, A. (2023). Effect of gaminication on behavioral change in knowledge transfer. In: Knowledge - Economy - Society. Increasing business performance in the digital area (pp. 138-148). J. Nesterak. B. Ziebicki (eds.). Warszawa: Institute of Economics Polish Academy of Sciences.

__________________

Mikuła, B. Wilkosz, J. (2023). Stres zawodowy a motywacja do pracy. Analiza przypadku nauczycieli i pielęgniarek. Studia Ekonomiczne. Gospodarka - Społeczeństwo - Środowisko, 1(11), 14-36.

OCCUPATIONAL STRESS AND WORK MOTIVATION. CASE ANALYSIS OF TEACHERS AND NURSES
Occupational stress is a common occurrence in professional work. The aim of this article is to draw attention to the aforementioned phenomenon, as well as its negative effects on humans. The article presents the concept of “stress in the workplace”, approximates the definitions found in the scientific literature and presents the types of stress. It was also pointed out how big a social problem this phenomenon is. The article also refers to the impact of stress on employee motivation to work. The concept of motivation was approximated and its types were listed, as well as the impact of stress on the level of motivation was shown. The second part of the article presents the results of empirical research on the impact of stress on the level of motivation of nurses and teachers. The research has revealed differences between occupational stress of nurses and teachers. The hypothesis that occupational stress has a significant impact on the level of employee motivation has been confirmed.

__________________

Mikuła, B. (2022). Organizacja ucząca się - rodzaje, poziomy, sposoby i ograniczenia uczenia się przedsiębiorstwa, w: Uwarunkowania współczesnego zarządzania (16-31), pod redakcją M. Makowca i B. Mikuły, Nowy Sącz: Akademia Nauk Stosowany w Nowym Sączu.

Learning organization - types, levels, methods and limitations of enterprise learning

The aim of the article is to present various ways of implementing organizational learning processes, with particular emphasis on learning at the inter-organizational level, as well as to indicate the existing limitations in their use, depending on whether the organization wants to adopt an exploitative or exploratory orientation in the implementation of organizational learning.

_____________________

Mikuła, B., Surówka, A. (2022). Personifikacja przedsiębiorstw i jej wpływ na decyzje zakupowe na przykładzie firm i mieszkańców regionu Nowego Sącza. Akademia Zarządzania 6(3), 10-29, DOI: 10.24427/az-2022-0030.

Personification of enterprises and its impact on purchasing decisions as exemplified by the companies and residents of the Nowy Sącz region

The article discusses the subject of the personification of selected companies by consumers. After introducing the phenomenon of personification the objectives, problems and research hypotheses were presented which formed the basis of the research on the personification of selected economic entities. The research was conducted with the use of a questionnaire among the residents of the vicinity of the researched business units locations. The results of the research illustrated the occurrence of the phenomenon of personification among consumers and its impact on purchasing decisions.

_____________________

B. Mikuła, Uwarunkowania budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w oparciu o zarządzanie kapitałem ludzkim, w: Dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania, redakcja naukowa J. Nesterak, A. Wodecka-Hyjek, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2021, s. 169-178.

_____________________

B. Mikuła, CKM jako narzędzie poprawy jakości produktów i relacji z klientami. W: Stan i perspektywy rozwoju jakości w XXI wieku: rozwiązania i dylematy. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesor Elżbiety Skrzypek / red. nauk. Stanisław Tkaczyk, Tadeusz Wawak. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2021, s. 235-246

_____________________

Mikuła, B. (2012). Wprowadzenie do zarządzania talentami. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 880, 111-124.

An Introduction to the Theory of Talent Management

The paper presents the evolution of the approach to leadership and management of human resources in an enterprise. It describes the new structure of employees working for an organisation in a knowledge-based economy then precisely characterises knowledge employees, staff and partners taking part in the process of value creation. It also presents the genesis and issue of talent management together with its basic tasks.

_____________________

Mikuła, B., Stefaniuk, T. (2018). Zagrożenia dla bezpieczeństwa wiedzy w ramach zarządzania wiedzą klienta, Przegląd Organizacji 9, 21-28.

Threats to Knowledge Security in the Area of Customer Knowledge Management

The article focuses on the issues of threats to knowledge safety that occur while implementing customer knowledge management (CKM). This modern method of knowledge acquisition allows for making use of the creative potential of clients. Compared to classic CRM, CKM focuses on knowledge possessed by clients, and their potential to use that knowledge in the process of new knowledge creation. Unfortunately, working with knowledge resources under the CKM and application of computer technology in CKM processes produce a number of risks for the company and its customers. Threats to knowledge resources security arise from the very fact of implementing individual processes within the CKM (gaining knowledge about the client, gaining knowledge from the client, creating knowledge with the client or transferring knowledge to the client). Also tools used in CKM, as well as working
in the network environment, result in greater or lesser possibilities of incidents that may constitute threats to knowledge resources security.

_____________________

B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, The concept of intellectual capital measurement in start-up ecosystem, Studia Ekonomiczne. Gospodarka - Społeczeństwo - Środowisko, 1, 2021, 39-51.


_____________________
Gawron, I.,  Mikuła, B. (2020). Wprowadzenie do zarządzania. Rozwój, funkcje, koncepcje. Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, ss. 200, ISBN 978-83-65575-64-7.

Fragment wstępu: W ostatnich latach trwała szeroka dyskusja na temat systemu edukacji w Polsce, w trakcie której wskazywano na zbyt mały udział kształcenia praktycznego. Efektem tej dyskusji było m.in. wprowadzenie na studiach wyższych praktycznego profilu kształcenia. Zarządzania nie da się jednak nauczyć w sposób jedynie praktyczny, bez opanowania odpowiedniego zakresu teorii, bazując tylko na przykładach praktycznych, opowieściach praktyków o przebiegu ich kariery zawodowej i przyjmowanych przez nich sposobach radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz sposobach odniesienia sukcesu, czy przez obserwację pracy kierowników. Niezbędne jest posiadanie przez osoby zajmujące się zarządzaniem odpowiedniego zakresu wiedzy teoretycznej o pojęciach, uwarunkowaniach, koncepcjach i metodach dotyczących danego obszaru działania i zarządzania. Wiedzę określić można jako „zasób kompetencji merytorycznych (intelektualnych) oraz umiejętności praktycznych (doświadczenia). Wiedza to usystematyzowany zbiór wiadomości będący uniwersalnym lub wyspecjalizowanym materiałem faktograficznym, jaki wykorzystuje się w procesach pracy, czy szerzej – w działaniu” (Stabryła, 2015, s. 171). Owe kompetencje merytoryczne z zakresu zarządzania możliwe są do nabycia poprzez proces uczenia się informacji obrazujących teorię zarządzania, a jedynie częściowo wzbogacić je można dzięki praktycznemu działaniu i nauce rozwiązywania problemów. Nauka przez praktyczne doświadczenie jest bowiem dość ograniczona. Aby wynieść z działania odpowiednią wiedzę, człowiek musi mieć możliwość zaobserwowania i głębokiego uświadomienia sobie skutków tego działania – wówczas będzie uczyć się przez doświadczenie. W zarządzaniu konsekwencje podjętych decyzji rozłożone są z kolei w czasie i niejednokrotnie ich efekty widoczne są po kilku latach. Wówczas trudno jest powiązać skutek z wcześniejszym działaniem (decyzją). W takiej więc sytuacji nauka z doświadczenia nie wystąpi. Kolejnym problemem jest to, że nauka z doświadczenia polega przede wszystkim na uczeniu się na błędach. Tymczasem w praktyce organizacji najczęściej brak jest atmosfery sprzyjającej takiemu uczeniu się. Zamiast błędy zaliczać do zasobów doświadczeń i formalnie je omawiać, dominuje karanie za popełnione błędy łącznie ze zwalnianiem pracowników. Poza tym człowiek z natury ma skłonność do usuwania z pamięci niemiłych doświadczeń. Tego rodzaju sytuacja to zatem kolejny powód świadczący o tym, że uczenie się zarządzania przez praktyczne doświadczenie jest ograniczone lub niemożliwe. Ostatnia uwaga dotyczy zmienności warunków zarządzania. Nie dość, że duża dynamika zmienności jest na niespotykanym dotąd poziomie, to pojawiają się sytuacje, z którymi nikt wcześniej nie miał do czynienia (np. kryzys finansowy w warunkach globalnego usieciowienia gospodarki światowej, pandemia koronawirusa). Podstawą odpowiedniego zachowania się w takich warunkach może być jedynie wiedza teoretyczna, ponieważ wiedzy praktycznej po prostu przed zaistnieniem takich sytuacji nie ma. Uznać więc można, że P.M. Senge trafnie stwierdził, iż uczenie się jedynie przez doświadczenie jest iluzją (1998, s. 35). Dziwi więc fakt, że tak często stanowiska kierownicze obsadzane są ludźmi bez odpowiedniej wiedzy z zakresu zarządzania, a argumentem mianowania jest niejednokrotnie posiadanie przez nich doświadczenia. Tymczasem wiedza teoretyczna z zarządzania na stanowisku kierowniczym jest tak samo ważna jak wiedza teoretyczna z nauk medycznych na stanowisku lekarza. Warto tu użyć stwierdzenia R.A. Webbera: „Umiejętność (stuka) bez wiedzy (nauki) oznacza stagnację i niemożność przekazania wiadomości” (1990, s. 14).

Fragment of the introduction: In recent years, there has been an extensive discussion on the education system in Poland, during which the share of practical education was too small. The result of this discussion was, among others, introduction of a practical educational profile in higher education. However, management cannot be learned in a purely practical way, without mastering the appropriate scope of theory, based only on practical examples, stories of practitioners about the course of their professional career and the ways they cope with crisis situations and ways of achieving success, or by observing the work of managers. . It is necessary for people involved in management to have an appropriate scope of theoretical knowledge about concepts, conditions, concepts and methods relating to a given area of operation and management. Knowledge can be defined as "a stock of substantive competences (intellectual) and practical skills (experience). Knowledge is a systematized set of information that is universal or specialized factual material that is used in work processes or, more broadly, in action” (Stabryła, 2015, p. 171). These substantive competences in the field of management can be acquired through the process of learning information illustrating management theory, and can only partially be enriched through practical action and learning how to solve problems. Learning through practical experience is quite limited. In order to gain appropriate knowledge from an action, a person must be able to observe and become deeply aware of the effects of this action - then he will learn through experience. In management, the consequences of decisions made are spread over time and often their effects are visible after several years. Then it is difficult to link the effect with a previous action (decision). In such a situation, learning from experience will not occur. Another problem is that learning from experience is all about learning from mistakes. Meanwhile, in organizational practice there is usually no atmosphere conducive to such learning. Instead of including errors as part of the experience pool and formally discussing them, punishment for errors prevails, including dismissal of employees. Moreover, humans naturally tend to erase unpleasant experiences from their memory. This type of situation is therefore another reason that learning management through practical experience is limited or impossible. A final note concerns the variability of management conditions. Not only is the high dynamics of volatility at an unprecedented level, but situations are emerging that no one has ever encountered before (e.g. financial crisis in the conditions of global networking of the world economy, coronavirus pandemic). The basis for appropriate behavior in such conditions can only be theoretical knowledge, because there is simply no practical knowledge before such situations occur. Therefore, it can be concluded that P.M. Senge rightly stated that learning only through experience is an illusion (1998, p. 35). It is therefore surprising that managerial positions are often filled by people without appropriate management knowledge, and the argument for their appointment is often their experience. Meanwhile, theoretical knowledge of management in a managerial position is as important as theoretical knowledge of medical sciences in a doctor's position. It is worth using R.A.'s statement here. Webber: "Knowledge (tap) without knowledge (science) means stagnation and the impossibility of conveying the message" (1990, p. 14).

_____________________

B. Mikuła, Instrumental Approach in Human Capital Management: A Conceptual Framework, Management Studies, Jul.-Aug. 2020, Vol. 8, No. 4, 267-283, doi: 10.17265/2328-2185/2020.04.001

_____________________

B. Mikuła, Rewolucja w przedsiębiorstwach: od zarządzania zasobem ludzkim i zarządzania wiedzą do zarządzania kapitałem ludzkim, "Akademia Zarządzania" 2020, nr 4 (2), s. 27-45.

_____________________

Mikuła, B. (2019). Human capital management as a subsystem of knowledge-based management. In: Knowledge – Economy – Society. Contemporary Trends and Transformations of Economies and Enterprises, edyted by A. Jaki, T. Rojek, Toruń: “Dom Organizatora”, s. 133-144.

Knowledge-based management focuses on generating value from knowledge-based resources by controlling processes that use these resources, and their conditions, in a way that enables efficient achievement of the company’s goals. Knowledge-based management is based on many interrelated values, among which critical are: knowledge, relationships, cooperation, knowledge workers, human and customer capital, innovations and technologies, and the overall processes leading to the creation of knowledge-based products. Knowledge-based management focuses mainly on intangible assets, with no neglect towards the management of financial and material resources. However, the latter are easier to obtain than the intangible resources, which are currently the foundation for building the competitive advantage.

_____________________
B. Mikuła, Teoretyczne podstawy koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji, [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim. Wybrane zagadnienia w teorii i praktyce, pod redakcją I. Gawron, T. Myjak, Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2019, s. 9-24.

_____________________

B. Mikuła, Humanizacyjne i dehumanizacyjne aspekty telepracy, "Bezpieczeństwo pracy - Nauka i Praktyka" 2017, nr 1, s. 30-32.

_____________________

KNOWLEDGE – ECONOMY – SOCIETY. CHALLENGES FOR CONTEMPORARY ECONOMIES – GLOBAL, REGIONAL, NETWORK AND ORGANIZATIONAL PERSPECTIVE. Edited by: Jacek Kopeć, Bogusz Mikuła. Publishing House: TNOIK "Dom Organizatora", Toruń 2019.
ISBN: 978-83-7285-891-7 (printed version), ISBN: 978-83-7285-897-9 (on-line pdf) Total number of pages: 322.

_____________________

B. Mikuła, T. Stefaniuk, Wymagania zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji i wiedzy uczelni, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2018, Tom XIX, Zeszyt 10, Część III, s. 265–279.

A Requirements for the Risk Management in Information
and Knowledge Security at the University

The article focuses on determining the importance of risk management in the information and knowledge security at the university. The authors identify the main information and knowledge resources used in the university, as well as examples of undesirable behaviors and situations leading to the loss of information and knowledge and possible consequences for the university. Pointing the risk management as the main element of the Information Security Management System, there were determined the formal requirements as well as the specificity of the university’s operation, which must be included in the risk management process in information and knowledge security.

_____________________

B. Mikuła, Creating a learning Enterprise, [w:] Contemporary Economy: Social, Legal and Economic Aspects. Materials Symposium (Kyiv 23-24 may, 2017), Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv National University of Trade and Economics (Ukraine), Kyiv 2017, s. 147-156.

A learning organization is a model of enterprise depicting the mechanisms of operation enabling to adjust business activity to the conditions of the knowledge-based economy and develop it further. The article characterizes selected but significant directions of changes in an enterprise which must be made to implement the learning organization concept. The discussed issues concern: the organizational structure, the motivation system, human capital, the access to knowledge and information resources, organizational climate, organizational learning processes, modern technologies, networks and virtual teams, knowledge management.

________________________________

Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - przedsiebiorczość i zachowania innowacyjne, redakcja naukowa M. Makowiec, B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2018.

_____________________

Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy – teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. naukową M. Makowca, B. Mikuły, A. Pietruszki-Ortyl, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2018.

_____________________

Mikuła, B. (2018). Zarządzanie oparte na wiedzy - podstawowe założenia, Studia Ekonomiczne. Gospodarka-Społeczeństwo-Środowisko, 1 (2), 34-46.

KNOWLEDGE-BASED MANAGEMENT – BASIC ASSUMPTIONS

Knowledge-based management of an enterprise consists in the implementation of management functions focused on knowledge-based resources, processes with their participation and the conditions of the course of these processes in a manner that facilitates the efficient achievement of the company's goals. The basis of knowledge-based management is knowledge management. People are at the center of the knowledge management system. That is why it is important to acquire knowledge workers and talents. It is necessary to use human capital management and talent management. Other basic knowledge-based management tools are information technology, customer relationship management and customer knowledge management.

_____________________

B. Mikuła, Introduction to Intangible Anti-resources of the Enterprise: an Attempt at Systematization of the Problem, [w:] Knowledge – Economy – Society. Reorientation and Transformations Of Economy and Organization Management Concepts, edited by Bogusz Mikuła, Tomasz Rojek, Cracow University Of Economics Faculty of Management Foundation of The Cracow University of Economics, Cracow 2018, s. 75-91 (original publication CFM).

_____________________

B. Mikuła, Knowledge Management System in the Enterprise and Customer Knowledge Management, [w:] Contemporary Issues in Economics, Business and Management, edited by V. Babić, Faculty of Economics, University of Kragujevac, Kragujevac, 2018, s. 19-27.

_____________________

B. Mikuła, Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, [w:] Kultura organizacyjna przedsiębiosrtwa. Wybrane zagadnienia, pod redakcją I. Gawron i T. Myjak, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2017, s. 40-50.

_____________________

B. Mikuła, Transformacja przedsiębiorstwa w kierunku organizacji uczącej się, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2017, nr 336, s. 24-36.

_____________________

Kształtowanie zasobów niematerialnych organizacji. Wybrane problemy rozwoju, redakcja naukowa B. Mikuła, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Kraków 2017.

_____________________

B. Mikuła, Introduction to strategic knowledge management - a theoretical approach, In: 4th International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management, Faculty of Economics, University of Kragujevac, Serbia 2016, 281-290.

_____________________

B. Mikuła, Zarządzanie wiedzą klienta jako narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa, "e-mentor" 2016, nr 1, s. 40-48, (cały numer e-mentor).

_____________________

B. Mikuła, Selected Problems of Enterpsise Management in the Knowledge-based Economy, [w:] Global Challenges of National Economies Development. Conference Proceedings International Scientific-Practical Conference, Kyiv, 19 October, 2016, part III, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv 2016, s. 27-39 (wersja do druku pdf).

__________________

Zachowania organizacyjne w kontekście zmian, redakcja naukowa M. Jabłoński, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2015.

_____________________

B. Mikuła, Potencjał społeczny przedsiębiorstwa i podstawy jego rozwoju, W: Zachowania organizacyjne w kontekście zmian, redakcja naukowa M. Jabłoński, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2015, s. 11-30.

___________________

M. Jabłoński, P. Łukasik, M. Makowiec, B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, R. Winkler, Inicjatywy doskonalące potencjał społeczny przedsiębiorstwa, [w:] Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, praca zbiorowa pod redakcją M. Makowca, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Kraków 2015, s. 209-218.

_____________________Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, praca zbiorowa pod redakcją M. Makowca, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Kraków 2015.

_________________

Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych, praca zbiorowa pod redakcją Bogusza Mikuły, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Kraków 2015 (cała książka).

_________________

B. Mikuła, The Theoretical Bases of Enterprise Human Capital Management, [w:] 3rd International Scientific Conference. Contemporary Issues in Economics, Business and Management – EBM 2014. Conference Proceedings, Edited by Gordana Radosavljević, Faculty of Economics University of Kragujevac, Kragujevac 2015, s. 87-97.

_________________

KNOWLEDGE – ECONOMY – SOCIETY. MANAGING ORGANIZATIONS: CONCEPTS AND THEIR APPLICATIONS, edited by Andrzej Jaki, Bogusz Mikuła, CRACOW UNIVERSITY OF ECONOMICS, Faculty of Management, FOUNDATION OF THE CRACOW UNIVERSITY OF ECONOMICS, Cracow 2014.

___________________

B. Mikuła, Strategie pozyskiwania i rozwoju wiedzy organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2004, nr 1, s. 28-33.

___________________

M. Makowiec, B. Mikuła, Dehumanizacja w telepracy domowej, "Miscellanea Oeconomicea" 2014, nr 1, s. 61-70.

___________________

B. Mikuła, Rozwój potencjału społecznego przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, pod redakcją A. Stabryły i S. Wawaka, MFiles.pl, Kraków 2014, s. 81-96 (cała książka).

___________________

W. Nasierowski, B. Mikuła, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania innowacyjności Polski na tle wybranych krajów, "Przegląd Socjologiczny" 2008, tom LVII/3 s. 25-36

___________________

B. Mikuła, Dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi w MSP w Polsce, [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niestabilności otoczenia, redakcja naukowa J. Kardas, Studio Emka, Warszawa 2014.

___________________

Tomasz Stefaniuk, Bogusz Mikuła, Information security in organization in the Knowledge-based Economy, [w:] Organization in changing environment. Conditions, methods and management practices, edited by: B. Domańska-Szaruga, T. Stefaniuk, Studio Emka, Warszawa 2014.

___________________

Dostęp do całej pozycji książkowej: Organization in changing environment. Conditions, methods and management practices, edited by: B. Domańska-Szaruga, T. Stefaniuk, Studio Emka, Warszawa 2014.

___________________

Bogusz Mikuła, Tomasz Stefaniuk, Zarządzanie wiedzą w zespole wirtualnym jako istotny czynnik jego skutecznej pracy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 97, seria: Administracja i Zarządzanie, Siedlce 2013.

Bogusz Mikuła, Tomasz Stefaniuk, Knowledge management in virtual team as an important factor of their effectiveness work.

___________________

Bogusz Mikuła, Talent Management in Knowledge-based Organizations, [in:] Knowledge - Economy - Society. Challenges of the Contemporary Management, edyted by A. Malina, R. Oczkowska, T. Rojek, Cracow University of Economics, Faculty of Management, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2013, s. 517-531.

__________________

Bogusz Mikuła, Tomasz Stefaniuk, Informatyczne wsparcie procesów zarządzania talentami, [w:] Przeobrażenia i wsparcie procesów zarządzania ludźmi, redakcja naukowa J. S. Kardas, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2012, s. 171-183.

___________________

B. Mikuła, Sterowanie przepływem talentów w organizacji, [w:] Wybrane aspekty zarządzania nowoczesną organizacją, "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego" nr VIII, 2012, s. 233-244.
___________________

___________________________
Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, redakcja naukowa Bogusz Mikuła, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
___________________________

Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, praca zbiorowa pod redakcją A. Potockiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.

___________________

B. Mikuła, Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji, [w:] Metody badania i modele rozwoju organizacji, pod redakcją Adama Stabryły i Sławomira Wawaka, Mfiles.pl, Kraków 2012, s. 13-25. - możliwość podglądu całej książki.

___________________

B. Mikuła, Kulturowy kontekst funkcjonowania organizacji w Polsce, [w:] Kultura organizacyjna we współczesnych organizacjach, redakcja naukowa K. Szymańska, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014, s. 19-28.

___________________

B. Mikuła, M. Makowiec, Strategiczne zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach / Strategic Knowledge Management in Small and Medium-sized Enterprises

___________________

Mikuła, B., & Pietruszka-Ortyl, A. (2010). Studium niematerialnych zasobów organizacji. Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, (820), 31-46.

___________________

Mikuła, B. (2010). Zadania działu HR z zakresu zarządzania wiedzą. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 115, 512-521.

___________________

B. Mikuła, Źródła wartości organizacji opartych na wiedzy [w:] ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA, red. naukowa E. Urbańczyk, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, Szczecin 2008, (cała pozycja)

Mieczysław Morawski, Bogusz Mikuła, Zarządzanie talentami. Podstawowe procesy i wytyczne tworzenia systemu, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2009, nr 3-4.

Bogusz Mikuła, Uwarunkowania transferu wiedzy w organizacjach, Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 129, s. 357-363.

Bogusz Mikuła, Transfer wiedzy w organizacji i jegouwarunkowania, [w:] Polska gospodarka pierwszej dekady XXI wieku, red. M. Reichel, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2009, s. 170-181.

Bogusz Mikuła, Zarządzanie talentami w organizacji, (w:) Polska w Unii Europejskiej, M. Reichel (red,), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2008, s. 137-150 (dostęp do całej książki).

W. Nasierowski, B. Mikula, The Polish Culture-Social-Economic Features as a Basis to Create Knowledge-Based Organizations' Culturs.

Bogusz Mikuła, Polska kultura organizacyjna jako źródło barier tworzenia organizacji opartych na wiedzy /Poland’s Organisational Culture as a Source of Barriers to the Creation of Knowledge-based Organisations

Wybrane problemy zachowań ludzi w organizacjach opartych na wiedzy

Organizacje sieciowe, Współautor: Anna Pietruszka-Ortyl

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Współautor: Anna Pietruszka-Ortyk

Procesy uczenia się organizacji

Kultura organizacji inteligentnej

______________________

Mikuła, B. (2006). Zarządzanie w warunkach nowej gospodarki. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 716, 99-112.

Fragment wstepu: Cechą charakterystyczną rozwoju ludzkości jest ciągłe poszukiwanie koncepcji i środków pozwalających lepiej dostosowywać się do warunków otoczenia i wykorzystywać pojawiające się możliwości. Walor takiego postępowania dotyczy także działalności gospodarczej. Aby stworzyć przydatne sposoby myślenia, koncepcje działania i dobrać narzędzia, konieczna jest szczegółowa identyfikacja warunków. Dlatego wciąż na każdym etapie rozwoju działalności gospodarczej i gospodarki światowej trwały prace nad określeniem ostatecznego zbioru reguł umożliwiających skuteczne, korzystne i ekonomiczne funkcjonowanie w danych warunkach oraz zarządzać prowadzoną działalnością. Niestety wraz z przebiegiem czasu zmieniały się warunki otoczenia, a wykorzystywane zasady działania i narzędzia po okresach względnej stabilności traciły swoją przydatność. Dlatego też radykalne zmiany w gospodarce stawały się momentem dociekliwych poszukiwań nowych rozwiązań i uzyskania szczególnie przełomowych wyników w postaci teorii, koncepcji i metod.

______________________

Czynnik ludzki w nowoczesnych koncepcjach zarządzania

Dostosowanie systemu zarządzania zasobami ludzkimi do wymagań zarządzania wiedzą

Zadania organizacji w zakresie zarządzania wiedzą

Podejścia metodyczne do humanizowania pracy

Niektóre metody zespołowego zarządzania jakością, Współautorzy: Daniel Gach, Arkadiusz Potocki

Transfer wiedzy między partnerami aliansu strategicznego. Współautor: Renata Oczkowska. (Cały numer 6 czasopisma "Organizacja i Zarządzanie" 2009).

M. Makowiec, B. Mikuła, Wykorzystanie instrumentów wspomagających zarządzanie wiedzą w małych i średnich firmach Małopolski, [w:] Inwestowanie w kapitał ludzki, praca zbiorowa pod red. S. Borkowskiej, "Wiadomości Statystyczne", tom 55, GUS, PTE, Warszawa 2007, s. 85-95, (całe wydanie "Wiadomości Statystycznych").

Bogusz Mikuła, Klimat organizacyjny a kultura organizacyjna - próba systematyzacji pojęcia, Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie, Zeszyt nr 3, Tarnów 2000, s. 33-40.

Urszula Ziemiańczyk,, Anna Krakowiak-Bal, Bogusz Mikuła, Andrzej Woźniak, Zarządzanie wiedzą w procesach rozwoju obszarów wiejskich, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 3/IV/2013, s. 353-369.

Bogusz Mikuła, Pojęcia, aspekty, system i kontekst zarządzania wiedzą, [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją w społeczeństwie sieciowym, Tom I, praca zbiorowa pod red. M. Morawskiego, Prace Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria Zarządzanie i Marketing, Wałbrzych 2003. Cały numer czasopisma.

Bogusz Mikuła, Od strategicznego do operacyjnego zarządzania wiedzą, [w:] Zarządzanie wiedzą. Wybrane problemy, praca zbiorowa pod red. naukową K. Leji i A. Szuwarzyńskiego, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2007, s. 27-47.

Bogusz Mikuła, Anna Pietruszka-Ortyl, Struktura zasobów ludzkich organizacji opartej na wiedzy, "Problemy Jakości" 2006, nr 12, s. 15-19.

Bogusz Mikuła, O aspektach i kontekście zarządzania wiedzą, "Problemy Jakości" 2004, nr 2, s. 9-13.

Bogusz Mikuła, Strategie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie strategiczne. Problemy teorii i praktyki, praca zbiorowa pod red. R. Krupskiego, Prace Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria Zarządzanie i Marketing, Wałbrzych 2003, s. 57-70.

Bogusz Mikuła, Anna Pietruszka, Zarządzanie wiedzą a sieci aliansów strategicznych, [w:] Zarządzanie strategiczne. Stan i perspektywy rozwoju, praca zbiorowa pod red. R. Krupskiego, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Wałbrzyska Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2001, s.313-328.

Mikuła, B. (2016). Organizacje oparte na wiedzy. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie (fragment: rodział 6).