B. Mikuła, Instrumental Approach in Human Capital Management: A Conceptual Framework, Management Studies, Jul.-Aug. 2020, Vol. 8, No. 4, 267-283, doi: 10.17265/2328-2185/2020.04.001

B. Mikuła, Rewolucja w przedsiębiorstwach: od zarządzania zasobem ludzkim i zarządzania wiedzą do zarządzania kapitałem ludzkim, "Akademia Zarządzania" 2020, nr 4 (2), s. 27-45.


B. Mikuła, Human capital management as a subsystem of knowledge-based management. [In:] Knowledge – Economy – Society. Contemporary Trends and Transformations of Economies and Enterprises, edyted by A. Jaki, T. Rojek, “Dom Organizatora”, Toruń 2019, s. 133-144.


B. Mikuła, Teoretyczne podstawy koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji, [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim. Wybrane zagadnienia w teorii i praktyce, pod redakcją I. Gawron, T. Myjak, Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2019, s. 9-24.


B. Mikuła, Humanizacyjne i dehumanizacyjne aspekty telepracy, "Bezpieczeństwo pracy - Nauka i Praktyka" 2017, nr 1, s. 30-32.


KNOWLEDGE – ECONOMY – SOCIETY. CHALLENGES FOR CONTEMPORARY ECONOMIES – GLOBAL, REGIONAL, NETWORK AND ORGANIZATIONAL PERSPECTIVE. Edited by: Jacek Kopeć, Bogusz Mikuła. Publishing House: TNOIK "Dom Organizatora", Toruń 2019.
ISBN: 978-83-7285-891-7 (printed version), ISBN: 978-83-7285-897-9 (on-line pdf) Total number of pages: 322.


B. Mikuła, T. Stefaniuk, Wymagania zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji i wiedzy uczelni, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2018, Tom XIX, Zeszyt 10, Część III, s. 265–279.


B. Mikuła, Creating a learning Enterprise, [w:] Contemporary Economy: Social, Legal and Economic Aspects. Materials Symposium (Kyiv 23-24 may, 2017), Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv National University of Trade and Economics (Ukraine), Kyiv 2017, s. 147-156.


Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - przedsiebiorczość i zachowania innowacyjne, redakcja naukowa M. Makowiec, B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2018.

 

Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy – teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. naukową M. Makowca, B. Mikuły, A. Pietruszki-Ortyl, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2018.


B. Mikuła, Zarządzanie oparte na wiedzy - podstawowe założenia, "Studia Ekonomiczne. Gospodarka-Społeczeństwo-Środowisko" 2018, nr 2, s. 34-46.


B. Mikuła, Introduction to Intangible Anti-resources of the Enterprise: an Attempt at Systematization of the Problem, [w:] Knowledge – Economy – Society. Reorientation and Transformations Of Economy and Organization Management Concepts, edited by Bogusz Mikuła, Tomasz Rojek, Cracow University Of Economics Faculty of Management Foundation of The Cracow University of Economics, Cracow 2018, s. 75-91 (original publication CFM).

B. Mikuła, Knowledge Management System in the Enterprise and Customer Knowledge Management, [w:] Contemporary Issues in Economics, Business and Management, edited by V. Babić, Faculty of Economics, University of Kragujevac, Kragujevac, 2018, s. 19-27.

B. Mikuła, Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, [w:] Kultura organizacyjna przedsiębiosrtwa. Wybrane zagadnienia, pod redakcją I. gawron i T. Myjak, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2017, s. 40-50.

B. Mikuła, Transformacja przedsiębiorstwa w kierunku organizacji uczącej się, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2017, nr 336, s. 24-36.

Kształtowanie zasobów niematerialnych organizacji. Wybrane problemy rozwoju, redakcja naukowa B. Mikuła, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Kraków 2017.

B. Mikuła, Introduction to strategic knowledge management - a theoretical approach, In: 4th International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management, Faculty of Economics, University of Kragujevac, Serbia 2016, 281-290.

B. Mikuła, Zarządzanie wiedzą klienta jako narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa, "e-mentor" 2016, nr 1, s. 40-48, (cały numer e-mentor).

B. Mikuła, Selected Problems of Enterpsise Management in the Knowledge-based Economy, [w:] Global Challenges of National Economies Development. Conference Proceedings International Scientific-Practical Conference, Kyiv, 19 October, 2016, part III, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv 2016, s. 27-39 (wersja do druku pdf).

Zachowania organizacyjne w kontekście zmian, redakcja naukowa M. Jabłoński, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2015.

M. Jabłoński, P. Łukasik, M. Makowiec, B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, R. Winkler, Inicjatywy doskonalące potencjał społeczny przedsiębiorstwa, [w:] Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, praca zbiorowa pod redakcją M. Makowca, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Kraków 2015, s. 209-218.Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, praca zbiorowa pod redakcją M. Makowca, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Kraków 2015.

Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych, praca zbiorowa pod redakcją Bogusza Mikuły, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Kraków 2015 (cała książka).

B. Mikuła, The Theoretical Bases of Enterprise Human Capital Management, [w:] 3rd International Scientific Conference. Contemporary Issues in Economics, Business and Management – EBM 2014. Conference Proceedings, Edited by Gordana Radosavljević, Faculty of Economics University of Kragujevac, Kragujevac 2015, s. 87-97.


KNOWLEDGE – ECONOMY – SOCIETY. MANAGING ORGANIZATIONS: CONCEPTS AND THEIR APPLICATIONS, edited by Andrzej Jaki, Bogusz Mikuła, CRACOW UNIVERSITY OF ECONOMICS, Faculty of Management, FOUNDATION OF THE CRACOW UNIVERSITY OF ECONOMICS, Cracow 2014.

M. Makowiec, B. Mikuła, Dehumanizacja w telepracy domowej, "Miscellanea Oeconomicea" 2014, nr 1, s. 61-70.

B. Mikuła, Rozwój potencjału społecznego przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, pod redakcją A. Stabryły i S. Wawaka, MFiles.pl, Kraków 2014, s. 81-96 (cała książka).

W. Nasierowski, B. Mikuła, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania innowacyjności Polski na tle wybranych krajów, "Przegląd Socjologiczny" 2008, tom LVII/3 s. 25-36

B. Mikuła, Dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi w MSP w Polsce, [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niestabilności otoczenia, redakcja naukowa J. Kardas, Studio Emka, Warszawa 2014.

Tomasz Stefaniuk, Bogusz Mikuła, Information security in organization in the Knowledge-based Economy, [w:] Organization in changing environment. Conditions, methods and management practices, edited by: B. Domańska-Szaruga, T. Stefaniuk, Studio Emka, Warszawa 2014.

Dostęp do całej pozycji książkowej: Organization in changing environment. Conditions, methods and management practices, edited by: B. Domańska-Szaruga, T. Stefaniuk, Studio Emka, Warszawa 2014.

Bogusz Mikuła, Tomasz Stefaniuk, Zarządzanie wiedzą w zespole wirtualnym jako istotny czynnik jego skutecznej pracy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 97, seria: Administracja i Zarządzanie, Siedlce 2013.

Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, redakcja naukowa Bogusz Mikuła, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.

Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, praca zbiorowa pod redakcją A. Potockiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.

B. Mikuła, Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji, [w:] Metody badania i modele rozwoju organizacji, pod redakcją Adama Stabryły i Sławomira Wawaka, Mfiles.pl, Kraków 2012, s. 13-25. - możliwość podglądu całej książki.

B. Mikuła, Kulturowy kontekst funkcjonowania organizacji w Polsce, [w:] Kultura organizacyjna we współczesnych organizacjach, redakcja naukowa K. Szymańska, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014, s. 19-28.

B. Mikuła, M. Makowiec, Strategiczne zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach / Strategic Knowledge Management in Small and Medium-sized Enterprises

Mikuła, B., & Pietruszka-Ortyl, A. (2010). Studium niematerialnych zasobów organizacji. Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, (820), 31-46.

B. Mikuła, Źródła wartości organizacji opartych na wiedzy [w:] ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA, red. naukowa E. Urbańczyk, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, Szczecin 2008, (cała pozycja)

Mieczysław Morawski, Bogusz Mikuła, Zarządzanie talentami. Podstawowe procesy i wytyczne tworzenia systemu, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2009, nr 3-4.

Bogusz Mikuła, Transfer wiedzy w organizacji i jegouwarunkowania, [w:] Polska gospodarka pierwszej dekady XXI wieku, red. M. Reichel, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2009.

W. Nasierowski, B. Mikula, The Polish Culture-Social-Economic Features as a Basis to Create Knowledge-Based Organizations' Culturs.

Bogusz Mikuła, Polska kultura organizacyjna jako źródło barier tworzenia organizacji opartych na wiedzy /Poland’s Organisational Culture as a Source of Barriers to the Creation of Knowledge-based Organisations

Wybrane problemy zachowań ludzi w organizacjach opartych na wiedzy

Organizacje sieciowe, Współautor: Anna Pietruszka-Ortyl

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Współautor: Anna Pietruszka-Ortyk

Procesy uczenia się organizacji

Kultura organizacji inteligentnej

Zarządzanie w warunkach nowej gospodarki

Czynnik ludzki w nowoczesnych koncepcjach zarządzania

Dostosowanie systemu zarządzania zasobami ludzkimi do wymagań zarządzania wiedzą

Zadania organizacji w zakresie zarządzania wiedzą

Podejścia metodyczne do humanizowania pracy

Niektóre metody zespołowego zarządzania jakością, Współautorzy: Daniel Gach, Arkadiusz Potocki

Transfer wiedzy między partnerami aliansu strategicznego. Współautor: Renata Oczkowska. (Cały numer 6 czasopisma "Organizacja i Zarządzanie" 2009).

M. Makowiec, B. Mikuła, Wykorzystanie instrumentów wspomagających zarządzanie wiedzą w małych i średnich firmach Małopolski, [w:] Inwestowanie w kapitał ludzki, praca zbiorowa pod red. S. Borkowskiej, "Wiadomości Statystyczne", tom 55, GUS, PTE, Warszawa 2007, s. 85-95, (całe wydanie "Wiadomości Statystycznych").

Bogusz Mikuła, Klimat organizacyjny a kultura organizacyjna - próba systematyzacji pojęcia, Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie, Zeszyt nr 3, Tarnów 2000, s. 33-40.

Urszula Ziemiańczyk,, Anna Krakowiak-Bal, Bogusz Mikuła, Andrzej Woźniak, Zarządzanie wiedzą w procesach rozwoju obszarów wiejskich, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 3/IV/2013, s. 353-369.

Bogusz Mikuła, Pojęcia, aspekty, system i kontekst zarządzania wiedzą, [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją w społeczeństwie sieciowym, Tom I, praca zbiorowa pod red. M. Morawskiego, Prace Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria Zarządzanie i Marketing, Wałbrzych 2003. Cały numer czasopisma.

Bogusz Mikuła, Od strategicznego do operacyjnego zarządzania wiedzą, [w:] Zarządzanie wiedzą. Wybrane problemy, praca zbiorowa pod red. naukową K. Leji i A. Szuwarzyńskiego, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2007, s. 27-47.

Bogusz Mikuła, Anna Pietruszka-Ortyl, Struktura zasobów ludzkich organizacji opartej na wiedzy, "Problemy Jakości" 2006, nr 12, s. 15-19.

Bogusz Mikuła, O aspektach i kontekście zarządzania wiedzą, "Problemy Jakości" 2004, nr 2, s. 9-13.

Bogusz Mikuła, Strategie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie strategiczne. Problemy teorii i praktyki, praca zbiorowa pod red. R. Krupskiego, Prace Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria Zarządzanie i Marketing, Wałbrzych 2003, s. 57-70.

Bogusz Mikuła, Anna Pietruszka, Zarządzanie wiedzą a sieci aliansów strategicznych, [w:] Zarządzanie strategiczne. Stan i perspektywy rozwoju, praca zbiorowa pod red. R. Krupskiego, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Wałbrzyska Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2001, s.313-328.