http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/images/ks2.jpg
Spis treści

Wstęp

Rozdział 1
Charakterystyka współczesnych koncepcji zarządzania opartych na procesach organizacyjnego uczenia się

1.1. Zarys ewolucji zarządzania
1.2. Procesy organizacyjnego uczenia jako podstawa nowoczesnej organizacji
1.2.1. Definicje
1.2.2. Sub-procesy organizacyjnego uczenia
1.2.3. Poziomy i przebieg organizacyjnego uczenia
1.2.4. Bariery wdrażania organizacyjnego uczenia
1.3. Organizacja ucząca się a inteligentna
1.3.1. Istota organizacji uczącej się
1.3.2. Cechy organizacji uczącej się
1.3.3. System zarządzania organizacji uczącej się
1.3.4. Istota organizacji inteligentnej
1.3.5. Cechy organizacji inteligentnej

Rozdział 2
Wybrane koncepcje operacyjnego poziomu zarządzania
2.1. Koncepcje realizacji funkcji personalnej
2.2. Zarządzanie kompetencjami
2.3. Zarządzanie talentami
2.4. Zarządzanie wiedzą
2.5. Zarządzanie innowacyjno-partycypacyjne

Rozdział 3
Metodyka wdrażania procesów organizacyjnego uczenia
3.1. Etapy wdrażania procesów organizacyjnego uczenia się
3.2. Wybrane metody wspomagające realizację procesów organizacyjnego uczenia się
3.2.1. Coaching, mentoring, zespoły indywidualnego uczenia się kierowników
3.2.2. Trening wrażliwości
3.2.3. Wzbogacanie pracy
3.2.4. Lean management
3.2.5. Kaizen
3.2.6. Reengineering
3.2.7. Zespołowe formy organizacji pracy
3.2.8. GroupWare

Rozdział 4
Opis wybranych metod służących diagnozowaniu stanu organizacji
4.1. Diagnoza efektywności systemu motywacji
4.2. Technika określania potrzeb zastosowania treningu wrażliwości
4.3. Technika określania subiektywnych odczuć klimatu organizacyjnego
4.4. Technika określania poziomu autonomii zespołu

Rozdział 5
Opis wybranych metod wspomagających wdrażanie i realizację procesów organizacyjnego uczenia
5.1. Burza mózgów
5.2. Kaizen
5.3. Koła jakości
5.4. Benchmarking
5.5. Trening wrażliwości

Rozdział 6
Inne nowoczesne modele zarządzania przedsiębiorstwem
6.1. Organizacja fraktalna
6.2. Organizacja wirtualna

Uwagi końcowe

Literatura
Spis tablic
Spis rysunków

Książkę recenzował prof. dr hab. Leszek Kozioł

Wydana w 2001 roku książka opisuje najnowsze z początkiem XXI wieku tendencje w zarządzaniu organizacjami. Wskazuje nowe kierunki w kształtowaniu organizacji przedsiębiorstw w zakresie struktur i procesów dotąd nie zarządzanych. Wstępnie charakteryzuje procesy zarządzania wiedzą i organizacyjnego uczenia się. Zawiera także kilka metod służących badaniom diagnostycznym organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem oraz metod, których zastosowanie ma tworzyć z przedsiębiorstwa organizację sprawnie uczącą się.