Przykłady wyróżniających się fragmentów odpowiedzi na pytania egzaminacyjne z prac studentów.
Autorom gratuluję!


Drodzy Studenci! Ponieważ już trzykrotnie spotkałem się z faktem, że uczycie się poniższych odpowiedzi i piszecie je na egzaminach apeluję: nie uczcie się tego! Przytoczone odpowiedzi lub ich fragmenty są dokładnymi cytatami z prac egzaminacyjnych, najczęściej nic nie mają wspólnego z rzeczywistością i są wymysłem fantazji Waszych Koleżanek i Kolegów.

Pytanie: Cechy gospodarki opartej na wiedzy.
Cała odpowiedź:
Cechy gospodarki opartej na wiedzy są to cechy, które pozwalają gospodarce doprze funkcjonować na danym rynku. Gospodarka to proces dzięki, któremu możemy pozwolić sobie na wiele możliwości w dzisiejszym świecie. Bez niej świat by nie istniał. Gospodarka jest pojęciem globalnym, ma szeroki zakres co widać przez jej działanie. Wiedza jest najważniejszą cechą gospodarki, gdyż bez niej niemoglibyśmy funkcjonować. Człowiek posiadający wiedzę daje nam do zrozumienia iż wiele może zdziałać w dzisiejszym wszechświecie. Gospodarka opiera się na rolnictwie, środowisku, przyrodzie ale i również na wiedzy która działa, a raczej istnieje dzięki tym zjawiskom. Jej zakres obejmuje wszystkich ludzi gdyż gospodarka daje nam żywność, bez niej nie byłoby niczego dobrego. Jeżeli poprzestaniemy na gospodarce, którą znamy w dzisiejszym świecie nie osiągniemy nic. Należy ją udoskonalać, pielęgnować, ale także unowocześniać. Rynek daje wiele możliwości, powinniśmy dać mu szanse zaistnieć w gospodarce. Ma on bardzo ważne znaczenie dla każdego zjawiska daje nam motywacje do lepszego, pełniejszego wypełnienia misji pozwalającej na obszerniejsze rezultaty wynikające nawet by z prowadzenia działalności gospodarczej, która pozwala człowiekowi spełniać swoje umiejętności. Bez wykształconych ludzi świat był by nudny i pusty. Bylibyśmy szarą rzeczywistością.

Pytanie: Pojęcie, cele i rodzaje outsourcingu.
Cała odpowiedź:
Outsorcing - to wydzielenie na zewnątrz danego przedsiębiorstwa. Polega ono na tym, iż dane przedsiębiorstwo działa na rynku w sposób mało doskonały, a zatem należy go wydzielić na zewnątrz. Know-know istnieje w outsourcingu. Zewnętrzny, który działa na zewnątrz i wewnętrzny działający wewnątrz.
Wyróżniamy outsorcing:
- zewnętrzny,
- wewnętrzny.
Celem outsorcingu jest zapewnienie danemu przedsiębiorstwu takie predyspozycje aby w pełni mogły one zaspokoić potrzeby związane z wydzieleniem firmy bądź przedsiębiorstwa na zewnątrz.

Pytanie: Zasady pracy w systemie lean management.
Cała odpowiedź:
Lean management - koncepcja zintegrowanego zarządzania zintegrowanego na optymalizacje struktóry i efektów ekonomiczno-rynkowych w całym łańcuchu (systenie) tworzenia wartości. Stanowi on wyraz konceptualizacji japońskiej metody zarządzania i organizacji przez amerykańskich specjalistów. Ogólną zasadą organizacji Lean Management jest zintegrowana całościowo orientacja.

Pytanie: Pojęcie, cele i rodzaje outsourcingu.
Cała odpowiedź:
Outsourcing - wydzielenie na zewnątrz części przedsiębiorstwa będącego jego całością organizacyjną - utworzenie przedsiębiorstwa kooperacyjnego. Outsourcing posiada bardzo dobry potencjał czasowy.
Rodzaje outsourcingu:
- zewnętrzny: podejmowanie decyzji odbywa się poza obrębem danego przedsiebiorstwa przez obcą jednostkę
- wewnętrzny - "coś" dzieje się wewnątrz firmy, przedsiębiorstwa, przez znaną osobę, np. jakiegoś menadżera.
Cele outsourcingu:
- budowanie więzi interperonalnych, tak, aby pracodawca miał bardzo dobre relacje z pracownikami
- stworzenie dobrych warunków pracy
- osoba z "zewnątrz" przyjęta do pracy ma czuć się "dobrze" w gronie pracowników.

Pytanie: Proces racjonalnego podejmowania decyzji.
Cała odpowiedź:
Proces racjonalnego podejmowania decyzji polega na przemyśleniu i przeprowadzeniu najlepiej buży muzgów na ten temat oraz rozpatrzeniu i przemyślanie tej decyzji najlepiej pżez kilka osób.

Pytanie: Podaj etapy badania metod pracy i scharakteryzuj etap IV.
Fragment odpowiedzi:
Jest to badanie metod pracy BHP, sprawdzanie czy pracownik jest zadowolony z wynagrodzenia za wykonaną pracę. Przestrzeganie regulaminu BHP pracy, oraz wytyczanie obowiązków dla pracowników. Sprawdza się czy zyski danej firmy oraz zapotrzebowone na rynku popyt i podaż. Wprowadzanie nowych rozwiązań.

Pytanie: Dwuczynnikowa teoria Herzberga.
Cała odpowiedź:
Herzberg mówił że człowiek zbudowany jest z dwóch elementów - męskości i kobiecości. Ważne jest który z tych dwóch elementów przeważa w człowieku. Jeśli męskość to jest silny, zdecydowany, często zaborczy, jeśli przeważa "pierwiastek kobiecości" jest delikaty, wrażlny, wyrozumiały, opiekuńczy.

Pytanie: Pojęcie organizacji.
Fragment odpowiedzi:
Organizowanie w zależności atrybutowym to stosunek części z całości, które w powiązaniu ze sobą przyczyniają się do powodzenia całości.
Organizowanie w zależności rzeczowym to stosunek pewnych elementów całości które rozpatrywane jako całość, przyczyniają się do powodzenia całości.
Organizowanie w zależności czynnościowym jest to stosunek działalności całości. Jego główną cechą jest umieszczenie całości w przestrzeni i czasie.


Pytanie: Pojęcie organizacji.
Cała odpowiedź:
Organizacja to planowanie przyszłości układanie długoterminowych planów w danej firmie czy przedsiębiorstwie w celu osiągnięcia jak największych zysków.

Pytanie: Cechy gospodarki opartej na wiedzy.
Cała odpowiedź:
- wysokie płace (wynagrodzenia)
- wysoki poziom technologii (kraje traktujące wiedzę priorytetowo będą finansowały badania naukowców z budżetu państwa
- niska podaż chęci pracy przez pracowników fizycznych
- tzw. "wyścig szczurów"
- innowacyjność i nowatorstwo


Pytanie: Koła jakości.
Fragment odpowiedzi:
Koła jakości to usystematyzowany sposób wykonania pracy przez intensywność i jakość wykonywanej pracy, działalności przez chęci.

Pytanie: Pojęcie organizacji
Cała odpowiedź:
Pojęcie organizacji - to wszystkie elementy materialne i niematerialne niezbędne do podejmowania decyzji.

Pytanie: Pojęcie i funkcje zarządzania
Cała odpowiedź:
Zarządzanie - funkcjonowanie na zasobach organizacji. Dzielimy na: planowanie, przewidywanie, organizowanie, kierowanie, kontrolowanie. Zarządzanie są to wszystkie elementy materialne i niematerialne potrzebne firmie do prawidłowego funkcjonowania.

Pytanie: Pojęcie i funkcje zarządzania
Fragment odpowiedzi:
Zarządzanie to zestaw badań skierowanych na zasoby organizacji ludzkiej. Funkcje zarządzania to: kierowanie, zarządzanie, organizowanie.

Pytanie: Źródła władzy.
Fragment odpowiedzi:
Władza - jest to zdolność kierowania kierownika przez podwładnych...

Pytanie: Frustracja i jej konsekwencje.
Fragment odpowiedzi:
Flustracja - to (...) Stan uśpionego instynktu samozachowawczego...

Pytanie: Kultura organizacyjna i jej elementy składowe wg Scheina.
Cała odpowiedź:
Kultura organizacyjna - jest to inaczej pozytywne "współżycie" ludzi które żyje w jednej grupie np. w pracy. Takie zachowanie jest podstawą do miłej i przyjemnej pracy, daje ona dobre efekty i skutki w pracy.

Pytanie: Kultura organizacyjna i jej elementy składowe wg Scheina.
Fragment odpowiedzi:
Kultura organizacyjna to tak dobrana struktura organizacyjna, która pozwala na maksymalne wykorzystanie zasobów jednostek. Istotnym elementem jest dążenie do zachowania stałej kultury organiizacyjnej oraz wyeliminowanie spekulantów...

Pytanie: Kultura organizacyjna i jej elementy składowe wg Scheina.
Fragment odpowiedzi:
Kultura organizacyjna jest to proces charakterystyczny dla organizacyjnej czasoprzestrzeni danej organizacji, w której odbywa się działanie organizacyjne...

Pytanie: Kultura organizacyjna i jej elementy składowe wg Scheina.
Cała odpowiedź:
Kultura organizacyjna jest to ideologia organizacyjna czyli pewne zachowanie organizacji kształtujące zachowanie danej organizacji. Polega na tym aby wszyscy pracownicy w danej organizacji czuli dobry konfort psychiczny w czasie pracy byli z niej zadowoleni. Elementy składowe kultury organizacyjnej według Sheina to: motywacja do pracy, odpowiednie wynagrodzenie, komunikacja, dobre warunki socjalne, bezpieczeństwo pracy.

Pytanie: Mobbing.
Fragment odpowiedzi:
Mobbing jest to "procedura" polegająca na znęcaniu się pracodawcy nad poddanym (pracownikiem)...

Pytanie: Założenia teorii Hollanda.
Fragment odpowiedzi:
Wybór zawodu jest aktem perwersji osobowości.

Pytanie: Istota i przyczyny stresu.
Fragment odpowiedzi:
...Ja odczuwam teraz stres, ponieważ boję się, że może mi się nie powieść na egzaminie, że nie zdam. Mój stres przejawia się strachem przed niezaliczeniem egzaminu. Mam podniesione ciśnienie, ręce mi się trzęsą, słowa więzną w gardle, oblewa mnie pot. Strach przed zaliczeniem egzaminu to jedna z przyczyn mojego stresu. Niektórzy (chorzy na chorobę lokomocyjną) odczuwają duży stres przed wejściem do jakiegoś pojazdu...

Pytanie: Istota i skutki stresu.
Fragment odpowiedzi:
Stresem nazywany ogół zjawisk związane z trybem zachowania danej jednostki osobowej.

Pytanie: Teoria potrzeb Maslowa.
Fragment odpowiedzi:
Maslow opracował teorię potrzeb w gospodarstwach domowych...

Pytanie: Teoria potrzeb Maslowa.
Fragment odpowiedzi:
Potrzeby filozoficzne - człowiek na pierwszym miejscu stawia te potrzeby, gdyż musi jeść, pić, ubierać się itd.

Pytanie: Frustracja.
Fragment odpowiedzi:
To stan np. depresji który może objawić się jako stan depresji.

Pytanie: Teoria potrzeb Maslowa.
Fragment odpowiedzi:
Teoria Maslova dotyczy potrzeb człowieka. A. Maslow twierdzi że potrzeby gdy potrzeby niższego rzędu (fizjologiczne) są zaspokojone wówczas człowiek dąży do zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu (np. luksusu) a potrzeby niższego rzędu nie są głównym problemem. Powstały 3 tzw. piramidy, 7 elementowe, 3 elementowe i 5 elementowe. (...)
III. Potrzeba dotyczy uznania np. zwykłe dzień dobry jeśli się komuś powie to ta osoba czuje się szanowana. CDN...
IV. Potrzeba dotyczy samorealizacji czyli osiągnięcia celów w pracy, awans, zdanie egzaminu z podstaw organizacji i zarządzania itp.
V. Potrzeba dotyczy spraw najwyższego szczebla luksusu tj. przejęcie władzy nad przedsiebiorstwem. Tu pojawia się paradoks, efekt "snoba" czyli kupowanie rzeczy ekskluzywnych, markowych, najdroższych.


Pytanie: Teoria potrzeb Maslowa.
Fragment odpowiedzi:
Maslow wprowadził hierarchie potrzeb które występuje w hierarchi jedna po drugiej. Są to potrzeby filozoficzne, np. jedzenie, picie, potrzeby codziennego użytku, następnie występują potrzeby bezpieczeństwa...

Pytanie: Style kierowania według Blake i Mounton.
Fragment odpowiedzi:
Style kierowania wg Mounton i Bleica:
kompleksowy, autokratyczny i biórokratyczny.

Pytanie: Teoria Herzberga.
Fragment odpowiedzi:
Herzberg sklasyfikował potrzeby wg kolejności ich powstawania:
- powietrza,
- jedzenia,
- ubrania,
- mieszkania,
- literatury,
- przedmiotów służących do ozdoby.


Pytanie: Klimat organizacyjny i jego typy.
Cała odpowiedź:
Na klimat organizacyjny mają wpływ czynniki atmosferyczne i techniczne danej pracy, np.: rozmieszczenie stanowisk pracy, jego oświetlenie, wyposażenie w maszyny i urządzania, dostęp do pomieszczeń sanitarnych, nasłonecznienie, temperatura, wilgotność oraz czynniki fizjologiczne pracownika sprzyjające pracownikowi do komfortowego warunku pracy w obrębie organizacji.

Pytanie: Frustracja.
Fragment odpowiedzi:
Frustracja - to uczucie które towarzyszy człowiekowi w danej sytuacji życiowej, np. ja jestem teraz sfrustrowana ponieważ niewyraźnie było słychać pytania które zostały nam odczytane i przydzielone...

Pytanie: Wymiary kultury organizacyjnej według G. Hofstede.
Cała odpowiedź:
- Zasięg włady,
- unikanie niepewności,
- internalizacja - kolektywizacja,
- męskość - kobiecość.

Pytanie: Cechy gospodarki opartej na wiedzy.
Cała odpowiedź:
Gospodarka oparta na wiedzy nie podejmuje pochopnych decyzji, wie na co ją stać. Jej rozwój jest dość szybki, nie powinna się załamać. Cechuje ją trafność podejmowanych decyzji.

Pytanie: Cechy gospodarki opartej na wiedzy.
Cała odpowiedź:
Gospodarka jest podstawowym podmiotem sfery konsumpcji. Gospodarkę tworzą ludzie m. in. powiązani więziami rodzinnymi, wspólnie mieszkających podejmujących wspólne decyzje dotyczące nabywania i konsumpcji dóbr i usług w oparciu o uzyskiwane dochody przez wszystkich domowników bądź tylko niektórych. Gospodarkę tworzą również ludzie posiadający firmę poprzez zakup dóbr, półfabrykatów, dóbr i przetwarznie ich w celu sprzedaży i uzyskiwania dochodów z tego tytułu. Gospodarkę tworzą wszyscy ludzie zarówno od strony popytu jak i podaży.

Pytanie: Cechy gospodarki opartej na wiedzy.
Cała odpowiedź:
- Jest to gospodarka szybko rozwijająca się,
- aby gospodarka działała podstawą musi być wiedza. Bez niej gospodarka mogłaby źle działać. Tak więc pracownicy jednostek gospodarczych powinni być dobrze wyszkoleni na konkretne stanowiska. W przyciwnym razie jeśli jedna osoba - źle wykształcona - wykona źle zadanie, złą podejmie decyzję, może to doprowadzić do gorszego działania jednostki. Co potem może wpływać na całą gospodarkę kraju, a dalej na gospodarki krajów współpracujących.


Pytanie: Definicja kultury organizacyjnej. Elementy kultury organizacyjnej według Scheina.
Fragment odpowiedzi:
Kultura organizacyjna jest to zespół cech potrzebnych do sprawnego działania na ściśle określonym polu.

Pytanie: Definicja kultury organizacyjnej. Elementy kultury organizacyjnej według Scheina.
Fragment odpowiedzi:
Kultura organizacyjna wewnątrz zakładu jest bardzo ważnym elementem ponieważ jest to jakby poukładane wszystko po kolei w szafie do której można sięgnąć o każdej porze w każdym czasie zawsze można tam z przyjemnością coś dołożyć albo zmienić. Mam doświadczenie na ten temat w swoim zakładzie...

Pytanie: Istota i przyczyny stresu.
Całość odpowiedzi:
Stres wpływa na wychowanie jako stan względem psychicznym i fizjologicznym oraz uznanie. Większe uznanie jako stres ogólnej relacji. Kategorie: rodzinne, indywidualne, społeczne, organizacyjne.

Pytanie: Podstawy władzy.
Fragment odpowiedzi:
- Władza wymuszania...
- Władza z mocy prawa...
- Władza ekspercka...
- Władza odniesienia...
- Władza o molestowaniu seksualnym jest to niepożądane zjawisko, które polega na wykorzystywaniu osób płci przeciwnej

Pytanie: Podstawy władzy.
Cała odpowiedź:
Władza to umiejętność wywierania wpływu przez jednostkę A na jednostkę B wpływu, tak, że B zrobi to co chce jednostka A. Aby dojść do władzy trzeba mieć odpowiednie cechy osobowości i kwalifikacje. Trzeba umieć stosować przepisy, reguły. Trzeba się kształcić i zdowybać wiedzę. Władzę można zdobyć łatwo poprzez odpowiednie znajomości, koneksje, układy, lub ciężko na nią zapracować przez zdobywanie umiejętności. Ten kto ma władzę ten rządzi w organizacji. Aby dojść do władzy trzeba być bezwzględnym. Władza daje prawo panowania nad innymi, ale trzeba ją dobrze wykorzystać.

Pytanie: Podstawy władzy.
Cała odpowiedź:
Podstawy władzy zaliczamy do jednych z podstaw. Podstawy władzy możemy wyróżnić, np. kierownika gdy postępuje zgodnie ze swoimi zasadami kierowniczymi dotyczące swoich obowiązków i norm. Następnym który może wyróżnić to podopieczny na którego można też w liczyć w różnej sprawie gdy potrzebujemy pomocy.

Pytanie: Podstawy władzy.
Cała odpowiedź:
Sprawowanie władzy musi spełniać kilka bardzo ważnych kryteriów:
Władza może być sprawowana w kilka sposobów:
- władza demokratyczna,
- władza autokratyczna.
Władza powinna mieć mocne fundamenty w zaufaniu.
Powinna być stabilna i silnie rządzona.

Pytanie: Podstawy władzy.
Fragment odpowiedzi:
Podstawą władzy jest mocne usytułowanie w społeczeństwie osoby która ma predyspozycje do bycia osobą która ma cechy przywódcze.

Pytanie: Istota zachowań organizacyjnych.
Fragment odpowiedzi:
Nauki, które uczestniczą w procesie badania nad zachowaniami organizacyjnymi to:
Psychologia...
Filologia - skupia się na systemie organizacyjnym.


Pytanie: Podstawy władzy.
Cała odpowiedź:
Władza została wybrana w celu sprawowania władzy w imieniu wyborców. Powinna umieć dobrze kierować.

Pytanie: Podstawy władzy.
Cała odpowiedź:
Podstawą władzy może być dany człowiek który ma pod sobą np. podwładnych i on stoi na ich czele. Podstawą władzy w państwie jest prezydent. Podstawą władzy może być dane terytorium lub dana firma lub dane zgromadzenie.

Pytanie: Podstawy władzy.
Fragment odpowiedzi:
1) władza z mocy - nadana z urzędu nad kierownikiem określonej gr.
2) władza autokratyczna - dominująca - totalitarna nie uznająca innych decyzji, podejmująca własne decyzje.

Pytanie: Frustracja.
Fragment odpowiedzi:
Frustracja jest to uczucie wszechogarniającej niemocy człowieka, wynikającej z oddziaływania czynników zewnętrznych na człowieka (...) Człowiek sfrustrowany może być nieobliczalny i groźny dla otoczenia.

Pytanie: Pojęcie i typy klimatu organizacyjnego.
Cała odpowiedź:
Klimat organizacyjny jest to związek uczuciowy i psychologiczny organizacji.

Pytanie: Podstawy władzy.
Cała odpowiedź:
Władza jest to naczelny organ kierowania ludźmi. Możemy wyróżnić zasięg władzy i wysoki i niski. Zasięg władzy niski, to ludzie w organizacji, to podwładni, którzy mają jednego przełożonego. Ludzie często nie chcą uznać wyższości przełożonego nad nimi.

Pytanie: Style kierowania.
Fragment odpowiedzi:
Styl kierowania to forma wybrana przez kierownika do sprawowania władzy wśród podwładnych. Najbardziej lubiana przez podwładnych forma to styl autokratyczny gdyż kierownik z podwładnym współpracowuje.

Pytanie: Wymiary kultury organizacyjnej według G. Hofstede.
Cała odpowiedź:
Kultura organizacyjna jest to zbiór wartości i reguł, które obowiązują i należy je przestrzegać w danym przedsiębiorstwie. W tym konkretnym przypadku zbiór tych wartości ma szeroki zasięg i jej założeniem jest unikanie odpowiedzialności. Kultura organizacyjna ze swoimi wartościami i regułami tworzy nam klimat organizacyjny, wszystko oczywiście indywidualnie do poszczególnych organizacji. Wymiar kultury organizacyjnej wg Hofszteta jest szeroki i swoim zasięgiem obejmuje całą organizację.

Pytanie: Zarządzanie i jego funkcje.
Fragment odpowiedzi:
- organizowanie - kierownicy niższego szczebla wykonują zlecenie, przyjmują potrzebny personel, czówają nad tym by praca przebiegała bez zakłuceń w sposób sprawny.

Pytanie: Pojęcie i rodzaje benchmarkingu.
Cała odpowiedź:
BENCH MARKING to rodzj zarządzania polegający na tym, że dyrektor przedsięb. wyznacza cele i zadania przedsięb. a następnie każde zadanie przydziela innej grupie aby dążyła ona do jak najlepszej realizacji tego zadania.

Pytanie: Wyjaśnij istotę zjawisk: polaryzacja grupowa i lenistwo społeczne.
Cała odpowiedź:
Polaryzacja grupowa - to zjawisko dotyczące oglądu całościowego na tle zbioru pracowników jakim jest grupa. Odnosi się ona do zbadania i określenia jakości pracy, wydajności oraz umiejętności podejmowania decyzji w otoczeniu grupowym.
Lenistwo społeczne - to pewna myśl dotycząca stanu społeczeństwa, o zabarwieniu negatywnym, mająca silny związek z emocjami.


Nowe Pytanie: Klasyfikacja instrumentów motywowania.
Cała odpowiedź:
Klasyfikacja instrumentów motywowania to motywowanie, które decyduje o tym iż powinniśmy umieć, a raczej dać sobie radę w robieniu rzeczy słusznej, gdyż to instrumenty te mogą nam pomóc w szerszym rozumieniu tego pojęcia. Zarówno planowanie w danym przedsiębiorstwie jak i motywowanie dzieli się na poszczególne instrumenty dzięki którym możemy ubogacić swoje zachowanie i swoją postawę. Motywacja to pojęcie z którym spotykamy się na codzień. Aby zaistnieć w świecie powinniśmy pokazać światu jak należy dawać z siebie wszystko by być człowiekiem idealnym coś musi nas zachęcić do takiego stanu gdyż wiąże się to z powodzeniami ale i również z niepowodzeniami. Nie każdy jest człowiekiem idealnym a zatem musimy przykładać się do tego aby poprzez motywacje, ale przede wszystkim jej instrumenty dawać ludziom do zrozumienia iż potrafimy więcej niż to jest od nas wymagane.