Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie,
praca zbiorowa pod red. K. Perechudy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

SPIS TREŚCI

Wstęp (Kazimierz Perechuda) 7

Rozdział 1. Geneza, przesłanki i istota zarządzania wiedzą (Bogusz Mikuła) 11
1.1. Wiedza jako przedmiot zarządzania 11
1.2. Definicje, funkcje, system i rola zarządzania wiedzą 16
1.3. Podejścia i strategie zarządzania wiedzą w organizacji 23

Rozdział 2. Jakościowe kreowanie wiedzy – podejście japońskie (Kazimierz Perechuda) 37
2.1. Kreowanie wiedzy w oparciu o podstawy metodologiczne filozofii Wschodu (taoizm, konfucjanizm, buddyzm) 37
2.2. Sposoby konwersji wiedzy 41
2.3. Proces tworzenia wiedzy w przedsiębiorstwach według koncepcji „środek-góra-dół 54

Rozdział 3. Ilościowe zarządzanie wiedzą – podejście zachodnie (Mieczysław Morawski) 61
3.1. Systemowe ujęcie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie 61
3.2. Implementacja systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie 69
3.3. Identyfikacja procesów zarządzania wiedzą 74
3.4. Studium przypadku Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. – Polkowice 81

Rozdział 4. Kreowanie wiedzy na tle współczesnych koncepcji zarządzania 85
4.1. Organizacyjne uczenie się (Bogusz Mikuła) 85
4.2. Organizacja inteligentna (Mieczysław Morawski) 93
4.3. Systemy CRM oparte na zarządzaniu wiedzą (Kazimierz Perechuda) 105
4.4. Procesy kreowania wiedzy w organizacjach sieciowych
(Kazimierz Perechuda) 121

Rozdział 5. Wiedza jako podstawa efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym (Agnieszka Sokołowska) 127
5.1. Kapitał intelektualny i jego komponenty 127
5.2. Proces zarządzania kapitałem intelektualnym 139
5.3. Kapitał intelektualny w nowoczesnych formach organizacji 150
5.4. Zarządzanie wiedzą a zarządzanie kapitałem intelektualnym 165

Rozdział 6. Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym w małych firmach (Aneta Stosik) 172
6.1. Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym jako instrument uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w małych firmach 172
6.2. Rola wiedzy i kapitału intelektualnego w organizacjach entraprenerskich 177
Rozdział 7. Zarządzanie wiedzą w perspektywie personalnej (Mieczysław Morawski) 189
7.1. Nowe paradygmaty zarządzania ludźmi 189
7.2. Personalne podejście do zarządzania wiedzą 196
7.3. Zarządzanie pracownikami wiedzy 204

Zakończenie (Kazimierz Perechuda) 214

Słowniczek terminów 215
Spis tabel 220
Spis rysunków 222
Bibliografia 225
Indeks rzeczowy 229