Przykładowe pytania z Podstaw zarządzania (e-administracja)

1. Pojęcie i funkcje zarządzania.
2. Walory sprawnego działania.
3. Pojęcie organizacji.
4. Istota zarządzania strategicznego.
5. Zasady zarządzania strategicznego.
6. Pojęcie strategii. Poziomy zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie.
7. Istota i walory gospodarki opartej na wiedzy.
8. Organizacja tradycyjna a oparta na wiedzy (GOW).
9. Style kierowania w koncepcji Lippita i White’a.
10. Skutki stosowania stylów kierowania wg Lippita i White’a.
11. Style kierowania w koncepcji Reddina.
12. Podstawowe umiejętności menedżerskie.
13. Podstawowe orientacje w zarządzaniu. Koncepcje i problemy z nimi związane.
14. Pojęcie i typy zależności organizacyjnych.
15. Ewolucja (rozwój) struktur organizacyjnych.
16. Zdefiniuj pojęcia: styl kierowania, potencjalna rozpiętość kierowania, struktura organizacyjna.
17. Scharakteryzuj składniki struktury organizacyjnej: stanowisko, komórka, jednostka organizacyjna.
18. Scharakteryzuj strukturę sztabowo-liniową, macierzową i zadaniową.
19. Zasada podziału pracy i specjalizacji, rodzaje specjalizacji.
20. Zasada koncentracji, hierarchii, rozpiętości kierowania, najkrótszej drogi.
21. Zasada delegowania uprawnień decyzyjnych. Istota centralizacji i decentralizacji. Struktura płaska a smukła.
22. Pojęcie struktury organizacyjnej. Struktura mechanistyczna i organiczna.
23. Struktura nieelastyczna a elastyczna.

24. Zdefiniuj przedsiębiorstwo. Podział przedsiębiorstw według kryterium wielkości.
25. Podział przedsiębiorstw ze względu na rodzaj prowadzonej działalności.
26. Scharakteryzuj dalsze otoczenie przedsiębiorstwa.
27. Scharakteryzuj bliższe otoczenie przedsiębiorstwa.
28. 10 zasad pracy w systemie lean management.
29. Przesłanki stosowania lean management i zasady, na których oparte powinny być sposoby myślenia pracowników.
30. Zasoby niematerialne organizacji. Istota i przykłady.
31. Podział przedsiębiorstw według kryterium wielkości.
32. Podział przedsiębiorstw według kryterium prowadzonej działalności.
33. Składniki bliższego i dalszego otoczenia przedsiębiorstwa.
34. Pojęcie kierowania. Rodzaje kierowników w przedsiębiorstwie.
35. Cele prowadzenia działalności gospodarczej (cele przedsiębiorstwa).
36. Pojęcie i rodzaje planów.
37. Proces racjonalnego podejmowania decyzji.
38. Klasyfikacja instrumentów motywowania.
39. Pojęcie i funkcje kontroli.
40. Procedura kontrolna.
41. Pojęcie i rodzaje innowacji.
42. Rodzaje zmian w organizacji.
43. Przyczyny oporu pracowników wobec zmian w organizacji.
44. Podejścia do zarządzania.
45. Istota, cele i zasady funkcjonowania kół jakości.
46. Kaizen.
47. Ruch 5S
48. Kapitał intelektualny i jego elementy składowe.
49. Pojęcie, cele i rodzaje outsourcingu.
50. Podstawowe decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie.
51. System motywacji i jego instrumenty.
52. Ewolucja podstawowych orientacji w zarządzaniu przedsiębiorstwami.
53. Omów fazy rewolucji przemysłowej i Przemysł 4.0.

Przykładowe pytania z Zarządzania (Ekonomia)

1. Pojęcie i funkcje zarządzania.
2. Walory sprawnego działania.
3. Pojęcie organizacji.
4. Istota zarządzania strategicznego.
5. Zasady zarządzania strategicznego.
6. Pojęcie strategii. Poziomy zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie.
7. Istota i walory gospodarki opartej na wiedzy.
8. Organizacja tradycyjna a oparta na wiedzy (GOW).
9. Style kierowania w koncepcji Lippita i White’a.
10. Skutki stosowania stylów kierowania wg Lippita i White’a.
11. Style kierowania w koncepcji Reddina.
12. Podstawowe umiejętności menedżerskie.
13. Podstawowe orientacje w zarządzaniu. Koncepcje i problemy z nimi związane.
14. Pojęcie i typy zależności organizacyjnych.
15. Ewolucja (rozwój) struktur organizacyjnych.
16. Zdefiniuj pojęcia: styl kierowania, potencjalna rozpiętość kierowania, struktura organizacyjna.
17. Scharakteryzuj składniki struktury organizacyjnej: stanowisko, komórka, jednostka organizacyjna.
18. Omów fazy rewolucji przemysłowej i Przemysł 4.0.
19. Zasada podziału pracy i specjalizacji, rodzaje specjalizacji.
20. Zasada koncentracji, hierarchii, rozpiętości kierowania, najkrótszej drogi.
21. Zasada delegowania uprawnień decyzyjnych. Istota centralizacji i decentralizacji. Struktura płaska a smukła.
22. Pojęcie struktury organizacyjnej. Struktura mechanistyczna i organiczna.
23. Ewolucja struktur organizacyjnych.
24. Pojęcie kultury organizacyjnej. Elementy składowe kultury organizacyjnej w ujęciu Scheina.
25. Klimat organizacyjny i jego typologia.
26. Zasoby niematerialne organizacji. Istota i przykłady.
27. Pojęcie, cele i rodzaje outsourcingu.
28. 10 zasad pracy w systemie lean management.
29. Przesłanki stosowania lean management i zasady, na których oparte powinny być sposoby myślenia pracowników.
30. Scharakteryzuj strukturę sztabowo-liniową, macierzową i zadaniową.
31. Podział przedsiębiorstw według kryterium wielkości.
32. Podział przedsiębiorstw według kryterium prowadzonej działalności.
33. Cele prowadzenia działalności gospodarczej (cele przedsiębiorstwa).

34. Pojęcie kierowania. Rodzaje kierowników w przedsiębiorstwie.
35. Podstawowe decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie.
36. Pojęcie i rodzaje planów.
37. Proces racjonalnego podejmowania decyzji.
38. Klasyfikacja instrumentów motywowania.
39. Pojęcie i funkcje kontroli.
40. Procedura kontrolna.
41. Kapitał intelektualny i jego elementy składowe.
42. Rodzaje zmian w organizacji.
43. Przyczyny oporu pracowników wobec zmian w organizacji.
44. Pojęcie i rodzaje innowacji.
45. Istota, cele i zasady funkcjonowania kół jakości.
46. Kaizen.
47. Ruch 5S
48. Definicje klimatu i kultury organizacyjnej. Różnice między klimatem a kulturą organizacyjną.
49. Scharakteryzuj dalsze otoczenie przedsiębiorstwa.
50. Scharakteryzuj bliższe otoczenie przedsiębiorstwa.
51. Zdefiniuj przedsiębiorstwo. Podział przedsiębiorstw według kryterium wielkości.
52. Podział przedsiębiorstw ze względu na rodzaj prowadzonej działalności.
53. Struktura nieelastyczna a elastyczna.


Powyższe pytania są pytaniami przykładowymi.Ogólna tematyka prac dyplomowych dla Studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych ANS:

1. Współczesne modele organizacji w praktyce.
2. Zarządzanie wiedzą.
3. Kapitał intelektualny organizacji (pomiar i rozwój).
4. Koncepcje realizacji funkcji personalnej.
5. Zachowania ludzi w organizacjach.
6. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw.


Przykłady tematów prac dyplomowych dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych ANS:

1. Koszty absencji pracowniczej w organizacji na przykładzie...
2. Analiza i ocena kapitału intelektualnego organizacji na przykładzie ...
3. Wartościowanie kapitału ludzkiego na przykładzie ...
4. Wycena wartości przedsiębiorstwa na przykładzie...
5. Wycena wartości spółki przy wykorzystaniu metod dochodowych na przykładzie...
6. Szacowanie wartości klienta...
7. Analiza i ocena sprawozdań finansowych ...
8. Wycena wartości niematerialnych i prawnych...
9. Ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych na przykładzie...
10. Kreowanie wartości przedsiębiorstwa na przykładzie...
11. Analiza i ocena kosztów pracy w...
12. EVA jako narzędzie zarządzania wartością przedsiębiorstwa...
13. Koszty zwalczania bezrobocia na przykładzie...
14. System motywacji pracowniczej w koncepcji VBM
15. Analiza i ocena kosztów zarządzania relacjami z klientami...
16. Analiza i ocena inwestycji w kapitał ludzki organizacji...Propozycje tematów prac w WNE

Wymogi dotyczące pisania prac licencjackich w WNE

Instrukcja przesyłania pracy do bazy biblioteki ANS