Przykładowe pytania egzaminacyjne z przedmiotu zachowania organizacyjne
Istota zachowań organizacyjnych
Typy osobowości wg Hollanda
Model wielkiej piątki
Postawy pracowników i czynniki otoczenia je kształtujące
Wymiary kultury organizacyjnej wg G. Hofstede
Teoria potrzeb Maslowa
Dwuczynnikowa teoria Herzberga
Teoria wzmocnienia
Teoria ERG
Pojęcie kultury organizacyjnej i jej elementy składowe w koncepcji Schein
Profile kultury organizacyjnej wg Cameron i Quinn
Pojęcie i rodzaje inteligencji człowieka
Rodzaje konfliktów
Źródła konfliktów
Kierownik a lider
Praca grupowa a zespołowa
Opory wobec zmian
Podstawy władzy kierowniczej
Teoria X i Y McGregora
Inteligencja emocjonalna
Style kierowania
Pojęcie i rodzaje przywództwa
Model kompetencji współczesnego menedżera
Formalny i nieformalny system uczenia się organizacji
Cechy gospodarki opartej na wiedzy
Pojęcie i typy klimatu organizacyjnego
Proces organizacyjnego uczenia się i jego elementy skladowe

I cały szereg innych pytań z zadanej książki.