Prowadzi badania naukowe w zakresie szeroko rozumianej problematyki zachowań organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych tendencji i uwarunkowań w zarządzaniu. Działalność badawcza pracowników Katedry koncentruje się w szczególności na współczesnych koncepcjach organizacji i zarządzania, w tym organizacji uczącej się, zarządzaniu wiedzą, zarządzaniu kapitałem intelektualnym i zarządzaniu kapitałem ludzkim, zagadnieniach związanych z komunikacją międzyludzką, kształtowaniem kultury organizacyjnej, klimatem organizacyjnym, systemem wartości i postaw pracowników wiedzy, kompetencjami menedżerskimi i zachowaniami pracowników wiedzy, wprowadzaniem zmian, kształtowaniem potencjału społecznego organizacji, humanizacją pracy i antyzasobach organizacji, dysfunkcjami organizacyjnymi, przedsiębiorczością, innowacyjnością i funkcjonowaniem start-upów. W ostatnim czasie obszar zainteresowań naukowych został rozszerzony o zagadnienia stosowania gamifikacji w organizacjach.

Oferta dydaktyczna Katedry obejmuje takie przedmioty, jak np. Zachowania organizacyjne, Zarządzanie oparte na wiedzy, Zarządzanie wiedzą, Komunikowanie się w organizacji, Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych, Zarządzanie i komunikacja międzykulturowa, Wirtualizacja pracy - freelancerzy i telepraca, Zarządzanie produkcją, Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, Etykieta menedżera i wiele innych.

Pracownicy Katedry sprawują opiekę pod względem merytorycznym nad kierunkiem Innowacje w biznesie.


Obecnie w Katedrze Zachowań Organizacyjnych pracuje 8 nauczycieli akademickich i jeden pracownik administracyjny.


Przy Katedrze działa Koło Naukowe Zachowań Organizacyjnych IDEA.