Niektóre pozycje literaturowe warte do wykorzystania przy okazji pisania prac na temat najnowszych koncepcji organizacji, zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym

Adair C.B., Murray B.A., Radykalna reorganizacja firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Adamowicz M., Wiedza i jej wpływ na tworzenie wartości i zarządzanie wiedzą, Prace Naukowe nr 35, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2005.

Afuah A., Tucci C.L., Biznes internetowy. Strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.

Aluchna M., Mierzejewska B., Zarządzanie wiedzą według modelu japońskiego. Charakterystyka i możliwości wykorzystania, [w:] Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, praca zbiorowa pod red. A. Potockiego, Difin, Warszawa 2007.

Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, pod redakcją A. Stabryły, M.Files.pl 2010.

Ansoff H. I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.

Antczak Z., Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia praktyki i teorii zarządzania funkcją personalną w świetle badań, Antykwa, Warszawa – Kluczbork 2004.

Auksztol J., Przechlewski T., Kształtowanie polityki zarządzania własnością intelektualną w organizacjach gospodarczych, [w:] Koncepcje i narzędzia zarządzania informacją i wiedzą, praca zbiorowa pod redakcją E. Niedzielskiej i K. Perechudy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.

Avery G. C., Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.

Bal-Woźniak T., Kapitał intelektualny i kierunki wspomagania jego rozwoju, [w:] Intellect 2005. Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji. Materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny, 25-27 XI 2005, pod redakcją E. Skrzypek, Tom 1, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2005.

Barczak B., Bartusik K., Uwarunkowania tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw, [w:] Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, praca zbiorowa pod red. A. Potockiego, Difin, Warszawa 2007.

Bartkowiak G., Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.

Baruk J., Innowacyjność polskich przedsiębiorstw i jej utrudnienia, „Problemy Jakości” 2003, nr 7.

Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.

Batorski J., Style organizacyjnego uczenia się, „Przegląd Organizacji” 1998, nr 11.

Bendell T., Boulter L., Benchmarking, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.

Berlińska J., Metody zarządzania przedsiębiorstwem, wykorzystujące technologie internetowe, [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. M. Morawskiego, Prace naukowe Włbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, nr 21, Wałbrzych 2006.

Białasiewicz M., Nierniki oceny efektywności kapitału ludzkiego na poziomie przedsiębiorstwa, Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka gospodarcza, tom 2, praca zb. pod red. E. Urbańczyka, Zeszyty Naukowe nr 378, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.

Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2002.

Bieniok H., Głód G., Organizacja ucząca się w świetle badań małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego, [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, red. naukowy K. Zimniewicz, Zeszyty Naukowe nr 36, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.

Binsztok A., Koncepcja organizacji wirtualnej oraz organizacji fraktalnej jako odpowiedź na turbulencję otoczenia gospodarczego, [w:] Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, praca zbiorowa pod red. E. Niedzielskiej, H. Dudycz, M. Dyczkowskiego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1044, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.

Binsztok A, Organizacja fraktalna, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, praca zbiorowa pod red. R. Krupskiego, PWE, Warszawa 2005.

Binsztok A., Przepływ informacji w organizacjach fraktalnych, [w:] Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie gospodarczym, praca zbiorowa pod red. R. Borowieckiego i M. Kwiecińskiego, ZAKAMYCZE, Kraków 2004.

Borkowska S., Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla polski o rozwój zasobów ludzkich, [w:] Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim. Materiały na konferencję, pod redakcją A. Ludwiczyńskiego, Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, Warszawa 2002.

Borkowska S., O jakości zarządzania talentami, [w:] W kierunku jakości kapitału ludzkiego, praca zbiorowa pod red. A. Pocztowskiego, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2007. Boulton R. E. S., Libert B. D., Samek S. M., Odczytując kod wartości. Jak firmy tworzą wartość w nowej gospodarce, WIG-Press, Warszawa 2001.

Bratnicki M., Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu, Wydawnictwo Triada, Dąbrowa Górnicza 2000.

Bratnicki M., Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.

Bratnicki M., Austen A., Sikorka A., Spojrzenie na przedsiębiorczość z punktu widzenia opcji realnych, [w:] Zarządzanie strategiczne. Problemy teorii i praktyki, praca zbiorowa pod red. R. Krupskiego, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2003.

Bratnicki M., Strużyna J., Dyduch W., Kapitał intelektualny – odwieczne problemy a nowe propozycje metodologiczne, [w:] Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, pod red. A. Pocztowskiego, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 2001.

Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.

Brown S.A., Strategiczne podejście do klientów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.

Brzeziński M., Dynamiczne aspekty organizacji, „Przegląd Organizacji” 2005, nr 5.

Brzozowski M., Wybrane modele organizacji wirtualnej, [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, red. naukowy K. Zimniewicz, Zeszyty Naukowe nr 36, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.

Burnet K., Relacje z kluczowymi klientami. Analiza i zarządzanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.

Cascio W. F., Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.

Chełpa S., O wiedzy ukrytej kierowników i możliwych sposobach jej pomiaru, „Współczesne Zarządzanie” 2003, nr 1.

Chlebowski K., Strategiczny wymiar wiedzy, „Problemy Jakości” 2003, nr 8.

Chwistecka-Dudek H., Sroka W., Alianse strategiczne. Problemy teorii i dylematy praktyki, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.

Cieśliński W. B., Semiologia sieci wirtualnych, [w:] Koncepcje i narzędzia zarządzania informacją i wiedzą, praca zbiorowa pod redakcją E. Niedzielskiej i K. Perechudy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.

Coaching i mentoring. Jak rozwijać największe talenty i osiągać lepsze wyniki, MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2006.

Crossman M., Berdrow I., Organizacyjne uczenie się i odnowa strategiczna, „Przegląd Organizacji” 2003, nr 12.

Crozier M., Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, PWE, Warszawa 1993.

Cygler J., Alianse strategiczne, Difin, Warszawa 2002.

Cygler J., Organizacje sieciowe jako forma współdziałania przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorstwo partnerskie, praca zbiorowa pod red. M. Romanowskiej i M. Trackiego, Difin, Warszawa 2002.

Czakon W., Sieci międzyorganizacyjne w strategii konkurencji [w:] Innowacyjność we współczesnych organizacjach, pod redakcją A. Stabryły, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.

Czekaj J., Benchmarking - metoda racjonalizacji organizacji, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 1995, nr 9.

Czekaj J., Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.

Czekaj J., Jabłoński M., Model rozwoju kompetencji pracowniczych jako instrument opisu organizacji, [w:] Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy, tom 2, praca zb. pod red. W. Cieślińskiego, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, nr 14, Wałbrzych 2002.

Czekan W., Kooperacja jako niestabilność więzi kooperacyjnych przedsiębiorstwa, [w:] Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, praca zbiorowa pod red. A. Potockiego, Difin, Warszawa 2007.

Czerska M., Ucząca się organizacja, [w:] Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, Dom Organizatora, Toruń 2001.

Czubała A., Ocena wartości klienta dla firmy, Prace Naukowe nr 7, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2003.

Czupiał J., Strategie globalne przedsiębiorstw, [w:] Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, red. naukowa J. Stankiewicza, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2008.

Dąbrowski J., Koładkiewicz I., Inicjatywy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach działających w Polsce, „Organizacja i Kierowanie” 2002, nr 2.

Dejnaka A., CRM. Zarządzanie kontaktami z klientami, Helion, Gliwice 2002.

Dobiegała-Korona B., Pomiar wartości klientów a wartość firmy, [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka gospodarcza, tom 1, praca zb. pod red. E. Urbańczyka, Zeszyty Naukowe nr 378, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.

Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.

Dobija M., Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie teorii rachunkowości, „Przegląd Organizacji” 2002, nr 1.

Dolińska M., Działalność organizacji wirtualnych w sieci powiązań, „Organizacja i Kierowanie” 2002, nr 1.

Dolińska M., Pomiar kapitału intelektualnego kreującego innowacje i wartość organizacji, [w:] Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, praca zbiorowa pod red. A. Potockiego, Difin, Warszawa 2007.

Dolińska M., Procesy uczenia się w organizacji i aliansie strategicznym, „Przegląd Organizacji” 2005, nr 1.

Dołgasz M., Fudaliński J., Kosala M., Smutek H., Podstawy zarządzania. Koncepcje - strategie - zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, redakcja naukowa A. Stabryła, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009.

Drucker P.F., Menedżer skuteczny, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Czytelnik 1994.

Drucker P.F., Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa 2002.

Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku, Muza S.A., Warszawa 2000.

Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.

Dwojacki P., Nogalski B., Sikorki C., Zarządzanie w nowych czasach, „Przegląd Organizacji” 1999, nr 9.

Dworzecki Z., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi - w stronę paradygmatu organizacji uczącej się, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2001, nr 1.

Dworzecki Z., Krejner-Nowecka A., Sposoby tworzenia organizacji sieciowych, [w:] Przedsiębiorstwo kooperujące, praca zbiorowa pod red. Z. Dworzeckiego, Euro Export Grupa Doradcza Sp. Z o. O., Warszawa 2002.

Dworzecki Z., Żłobińska A., Regionalne sieci przedsiębiorstw jako globalna szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorstwo kooperujące, praca zbiorowa pod red. Z. Dworzeckiego, Euro Export Grupa Doradcza Sp. Z o. O., Warszawa 2002.

Dyduch W., Składniki i wymiary kapitału intelektualnego organizacji, „Organizacja i Kierowanie” 2004, nr. 1.

Dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi, praca zbiorowa pod red. Z. Janowskiej, J. Cewińskiej, K. Wojtaszczyk, Wydawnictwo Uniwersytety Łódzkiego, Łódź 2005.

Edvinsson L., Malone A. S., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001.

eFCO. Budowanie wartości w przedsiębiorstwach nowej ery, Read C., Ross J., Dunleavy J., Schulman D., Bramante J., IFC Press, Kraków 2004.

Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. T. Kamieńskiej, J. Frycy, B. Majewskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.

Ejdys J., Lulewicz A., Rola wiedzy w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy, [w:] Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w organizacji, praca zbiorowa pod red. J. Ejdys, FUTURA, Poznań 2005.

Ejdys J., Matuszak-Flejszman A., Doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem poprzez system zarządzania jakością, [w:] Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w organizacji, praca zbiorowa pod red. J. Ejdys, FUTURA, Poznań 2005.

Evans Ch., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2005.

Fazlagić A., Brokerzy wiedzy, „Manager” 2001, nr 2.

Fazlagić A., Konkurencja strategii dla przedsiębiorstwa opartego na wiedzy, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod red. B. Wawrzyniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.

Fazlagić A., Zarządzanie wiedzą, „Manager” 2000 nr 6.

Fic M., Modele i metody zarządzania wiedzą, [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. M. Morawskiego, Prace naukowe Włbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, nr 21, Wałbrzych 2006.

Fic M., Wspomaganie rozwoju wiedzy w organizacji, [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją w społeczeństwie sieciowym, Tom I, praca zbiorowa pod red. M. Morawskiego, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria: Zarządzanie i Marketing, Wałbrzych 2003.

Fic M., Zarządzanie wiedzą - mnogość teorii i niedostatek praktyki, [w:] Wiedza - innowacyjność - zmiana, red. naukowa J. Stankiewicza, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2008.

Filipowicz G.,Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004.

Firma w otoczeniu globalnym, praca zbiorowa pod kierunkiem J. Bogdanienki, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „DOM ORGANIZATORA”, Toruń 2006.

Fitz-Enz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.

Flejterski S., Wahl P. T., Ekonomia globalna. Synteza, Difin, Warszawa 2003.

Gableta M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wrocław 2003.

Gach D., Wkład wspólnot w rozwój wiedzy w organizacjach, [w:] Przedsiębiorstwo jako świątynia wiedzy, tom 1, Praca zbiorowa pod red. W. Cieślińskiego, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria 14, Wałbrzych 2002.

Gach D., Mikuła B., Potocki A., Niektóre metody zespołowego zarządzania jakością, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 534, Kraków 2000.

Galant V., Dyfuzja wiedzy w korporacjach międzynarodowych, [w:] Koncepcje i narzędzia zarządzania informacją i wiedzą, praca zbiorowa pod redakcją E. Niedzielskiej i K. Perechudy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.

Garvin D.A., Budowanie organizacji uczącej się, [w:] Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.

Glińska-Neweś A., Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, , Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie wyższej użyteczności „DOM ORGANIZATORA”, Toruń 2007.

Gliński B., Metody wyłaniania i rozwijania talentów menedżerskich w czołowych korporacjach, Zeszyty Naukowe WSPiM w Warszawie, nr 2, Warszawa 1997.

Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Stonehause G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa 2001.

Gładys-Jakóbik J., Stobińska K., Kultura organizacyjna w organizacji uczącej się - efekt uboczny czy źródło zmian ? [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod red. B. Wawrzyniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.

Głuszek E., Architektura przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej, [w:] Przedsiębiorstwo kooperujące, praca zbiorowa pod red. Z. Dworzeckiego, Euro Export Grupa Doradcza Sp. Z o. O., Warszawa 2002.

Głuszek E., Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.

Golnau W., Ewolucja Europejskiej Strategii Zatrudnienia, [w:] Zarządzanie i wiedza w przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 3, Sopot 2005. Gregor B., Globalne społeczeństwo informacyjne a nowa gospodarka, [w:] Future 2002, Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa. Materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny 29 XI-1 XII 2002, pod red. E. Skrzypek, Tom 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.

Grela G., Wizja zarządzania wiedzą i informacją w Koncernie Lufthansa, [w:] Future 2002. Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa. Materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny 29 XI-1 XII 2002, pod red. E. Skrzypek, Tom 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.

Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2005.

Grudzewski W. M., Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2006, nr 3.

Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Kreowanie w przedsiębiorstwie organizacji inteligentnej, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości, praca zbiorowa pod red. W.M. Grudzewskiego i I.K. Hejduk, Difin, Warszawa 2000.

Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Kreowanie systemów zarządzania wiedzą podstawą dla osiągania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, praca zbiorowa pod red. W. M. Grudzewskiego i I. K. Hajduk, Difin, Warszawa 2002.

Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Metody projektowania systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2004.

Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa 2002.

Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Wpływa zarządzania wiedzą na wzrost wartości przedsiębiorstwa, [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka gospodarcza, tom 1, praca zb. pod red. E. Urbańczyka, Zeszyty Naukowe nr 378, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.

Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji, Difin, Warszawa 2008.

Grudzewski W., M., Hejduk I., K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2004.

Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Sustainability w biznesie czyli Przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.

Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa 2007.

Grudzewski W. M., Zach I., Zabielska B., Controlling instrumentem nowoczesnego zarządzania, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2001, nr 3.

Gruszczyńska-Malec G., Nowe role menedżerów w organizacji, „Personel” 2001, 1-15 maj.

Gruszczyńska-Malec G., Rutkowska M., Strategie zarządzania wiedzą, „Przegląd Organizacji” 2007, nr 11.

Grzelak G., Olechnicka A., Innowacyjny potencjał polskich regionów, [w:] Wiedza a wzrost gospodarczy, praca zbiorowa pod red. L. Zienkowskiego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2003.

Grześ A., Rola outsourcingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, praca zbiorowa pod red. A. Potockiego, Difin, Warszawa 2007.
Handy C., Niewyobrażalna przyszłość, [w:] Organizacja przyszłości, praca zbiorowa pod red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Business Press, Warszawa 1998.

Hatch J. M., Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Haus B., Konkurencja i formy współdziałania przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorstwo kooperujące, praca zbiorowa pod red. Z. Dworzeckiego, Euro Export Grupa Doradcza Sp. Z o. o., Warszawa 2002.

Hejduk I. K., W drodze do przyszłości, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości. Nowe paradygmaty zarządzania europejskiego, Wydawnictwo Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” Warszawa 2003.

Herman A., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości. Nowe paradygmaty zarządzania europejskiego, Wydawnictwo Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” Warszawa 2003.

Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, redakcja naukowa Bogusz Mikuła, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.

Hofmann M. R., Wybrane aspekty efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa wirtualnego, [w:] Koncepcje i narzędzia zarządzania informacją i wiedzą, praca zbiorowa pod redakcją E. Niedzielskiej i K. Perechudy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.

Hopej M., Struktura organizacyjna fraktalnego przedsiębiorstwa, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2001, nr 3.

Hopej M., Struktura organizacji uczącej się, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości, praca zbiorowa pod red. W. M. Grudzewskiego i I. K. Hejduk, Difin, Warszawa 2000.

Imai M., Gemba kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o. o., Warszawa 2006.

Innowacje a konkurencyjność gospodarki, red. naukowa M. Cisek, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007.

INTELEKT 2005. Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji. Materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny, 25-27 XI 2005 pod redakcją E. Skrzypek, Tom 1 i 2, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskie w Lublinie, Lublin 2005.

Jabłoński M., Diagnoza kompetencji pracowniczych w organizacjach uczących się - przedsiębiorstwach stosujących nanotechnologii, „Nauka i Gospodarka” 2009, nr 1.

Jabłoński M., Rola, struktura i pomiar kapitału intelektualnego organizacji, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2002, nr 11.

Janik R., CRM - nowoczesne narzędzie wspierające współczesne przedsiębiorstwo, [w:] Value 2003. Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy. Materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny, 28-30 XI 2003, pod red. E. Skrzypek, tom 2, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.

Janiszewska-Poszwa E., Partycypacja pracowników jako narzędzie zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw, [w:] Innowacje w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Wybrane determinanty, praca zbiorowa pod red. J. S. Kardasa, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007.

Jarugowa A., Fijałkowska J.: Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.. Gdańsk 2002.

Jasińska A., Lichtarski J. M., Wybrane elementy organizacji uczącej się teoria i praktyka, [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. M. Morawskiego, Prace naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, nr 21, Wałbrzych 2006.

Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2006.

Jemielniak D., Praca oparta na wiedzy. Praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie high-tech, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Juchnowicz M., Motywowanie pracowników w inteligentnej organizacji, [w:] Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, praca zbiorowa pod red. A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa 2002.

Kaczmarek J., Zarządzanie przez wizję - twórcze myślenie o przyszłości firmy, [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, red. naukowy K. Zimniewicz, Zeszyty Naukowe nr 36, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.

Kafel T., Wykorzystanie podejścia zasobowego w formułowaniu Strategii Błękitnego Oceanu, [w:] Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, praca zbiorowa pod red. A. Potockiego, Difin, Warszawa 2007.

Kamiński R., Organizacja wirtualna - wady i zalety, „Przegląd Organizacji” 1999, nr 5.

Kapitał intelektualny podstawą konkurencyjności przedsiębiorstwa. Komparacja podejść, red. naukowa J. S. Kardas, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008.

Kardas J.S., Planowanie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy, [w:] Innowacje w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Wybrane determinanty, praca zbiorowa pod red. J. S. Kardasa, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007.

Karwowski W., Zarządzanie wiedzą o czynnikach ludzkich w organizacji, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2010.

Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006.

Kelly K., Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć przełomowych strategii dla świata połączonego siecią, WIG-Press, Warszawa 2001.

Kiełtyka L., Ochrona i bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwach, [w:] Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona (wybrane problemy teorii i praktyki), praca zbiorowa pode red. R. Borowieckiego i M. Kwiecińskiego, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 2003.

Kijewska A., Wiedza w przedsiębiorstwach jako organizacjach uczących się, „Organizacja i Kierowanie” 2003, nr 3.

Kisielnicki J., Metody systemowe, PWE, Warszawa 1986.

Kisielnicki J., Przedsiębiorstwo przyszłości w warunkach nowej ekonomii, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, praca zbiorowa pod red. W. M. Grudzewskiego i I.K. Hejduk, Difin, Warszawa 2002.

Kisielnicki J., Wirtualne, czyli inteligentne. Zalety i wady nowego sposobu współpracy firm, „Zarządzanie w XXI Wieku” 2000, nr 1, 16-31 października.

Kisielnicki J., Zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.

Kisielnicki J., Sikora H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.

Kłak M., Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce – czerwiec 2010.

Kłos Z., Kultura w przedsiębiorstwie przyszłości, [w:] Future 2002. Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa. Materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny 29 XI-1 XII 2002, pod red. E. Skrzypek, Tom 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.

Kobylińska U., Przesłanki wdrażania systemów zarządzania jakością w organizacjach publicznych, [w:] Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w organizacji, praca zbiorowa pod red. J. Ejdys, FUTURA, Poznań 2005.

Komańda M., Struktura sieciowa a dyfuzja wiedzy [w:] Innowacyjność we współczesnych organizacjach, pod redakcją A. Stabryły, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.

Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, praca zbiorowa pod red. A. Potockiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.

Kotulska K., Kultura organizacyjna zorientowana na zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka gospodarcza, tom 2, praca zb. pod red. E. Urbańczyka, Zeszyty Naukowe nr 378, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.

Kowalczyk A. Nogalski B., Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.

Krzakiewicz A., Strategiczne aspekty współczesnego zarządzania projektami, [w:] Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, praca zbiorowa pod red. A. Potockiego, Difin, Warszawa 2007.

Kozioł L., Koncepcja mapy kapitału przedsiębiorczości, [w:] Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, praca zbiorowa pod red. A. Potockiego, Difin, Warszawa 2007.

Kozioł L., Przesłanki i przejawy przedsiębiorczości wewnętrznej, [w:] Success 2004. Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy. Materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny, 26-28 XI 2004, pod redakcją E. Skrzypek, Tom 1, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2004.

Koźmiński A.K., Odrabianie zaległości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

Koźmiński A., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2004.

Kożuch B., Inwestycje w kapitał ludzki a rozwój gospodarki, [w:] VII Kongres Ekonomistów Polskich Styczeń 2001, tom IV. Przedsiębiorczość i konkurencyjność, praca zbiorowa pod red. J. Kotwicz-Jawor, PTE, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001.

Krawczyk A., Geometria fraktalna jako instrument opisu organizacji, „Przegląd Organizacji” 2001, nr 4.

Krawiec F., Transformacja firmy w nowej gospodarcze. Koncepcje, strategie, struktury i technologie w zarządzaniu, Difin, Warszawa 2005.

Król H., Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, praca zb. pod red. A. Ludwiczyńskiego i K. Stobińskiej, Poltext, Warszawa 2001.

Król H., Strategiczny rozwój kapitału ludzkiego w firmie, [w:] Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, praca zbiorowa pod redakcją A. Ludwiczyńskiego, Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, Warszawa 2000.

Krupski R., Adaptacja i regulacja - podstawowe kategorie zarządzania organizacją, [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. M. Morawskiego, Prace naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, nr 21, Wałbrzych 2006.

Krupski R., Podejście systemowe w zarządzaniu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 847, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2000.

Krupski R., Poziomy epistemologiczne i dynamika strategii, [w:] Zarządzanie strategiczne. Problemy teorii i praktyki, praca zbiorowa pod red. R. Krupskiego, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2003.

Krupski R., Teoria chaosu - obszary zastosowań w zarządzaniu, [w:] Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, red. naukowa J. Stankiewicza, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2008.

Krupski R, Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Koncepcje strategii organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.

Krupski R., Olejczyk K., Identyfikacja organizacji wirtualnej na przykładzie przedsiębiorstwa turystycznego, [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, red. naukowy K. Zimniewicz, Zeszyty Naukowe nr 36, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.

Krupski R., Łobos K., Cechy organizacji sieciowych [w:] Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, pod redakcją A. Stabryły, tom 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.

Krzakiewicz K., Zarządzanie wiedzą - czy nowe wyzwanie dla nauk o zarządzaniu ? [w:] Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu. Zarządzanie - modele, koncepcje, strategie, praca zbiorowa pod red. W. Błaszczyk, B. Kaczmarek, Katedra Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.

Krzos G., Zarządzanie projektami we współczesnych organizacjach, [w:] Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, praca zbiorowa pod red. A. Potockiego, Difin, Warszawa 2007.

Kubacka-Góral K., Bariery implementacji zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach i możliwości ich przezwyciężania, [w:] Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym. Tom 1, praca zbiorowa pod redakcją A. Stabryły, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004.

Kubacka-Góral K., Zarządzanie wiedzą - podstawą przewagi konkurencyjnej współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, praca zbiorowa pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo EJB, Kraków 2002.

Kubacka_Góral K., Zarządzanie wiedzą w procesie zarządzania strategicznego, [w:] Koncepcje i narzędzia zarządzania informacją i wiedzą, praca zbiorowa pod redakcją E. Niedzielskiej i K. Perechudy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.

Kwiatkowska L., Organizacja wirtualna w społeczeństwie informacyjnym, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 1999, nr 5.

Kwiatkowska L., Pawlus T., Organizacja wirtualna - aspekty etyczne, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 1999, nr 10.

Kwieciński M., Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.

Lenart A., Geneza i rozwój zintegrowanych systemów informatycznych, [w:] Zarządzanie i wiedzą w przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 3, Sopot 2005. Leszczyńska A., Wycena kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 2001, nr 11.

Levy-Leboyer C., Kierowanie kompetencjami. Bilanse doświadczeń zawodowych, POLTEXT, Warszawa 1997.

Liker J. K., Meier D. P., Toyota talent. Rozwijaj swoich pracowników na sposób Toyoty, MT Biznes, Sp. z o.o., Warszawa 2008.

Lipka A., Telepraca - aspekty humanizacyjne, „Humanizacja Pracy” 1996, nr 4.

Lisiecka K., Kompetencje personelu kluczowym czynnikiem budowania przewagi konkurencyjnej firmy, [w:] Success 2004. Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy. Materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny, 26-28 XI 2004, pod redakcją E. Skrzypek, Tom 1, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2004.

Low J., Kalafut P. C., Niematerialna wartość firmy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.

Łobejko S., Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.

Łobos K., Organizacja sieciowa, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, red. K. Perechuda, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.

Łobos K., Sieć międzyorganizacyjna jako strukturalne narzędzie implementacji strategii. Zależność: typ strategii - aranżacja strukturalna sieci, [w:] Krytyczna analiza szkół i kierunków zarządzania strategicznego. Nowe koncepcje zarządzania, praca zbiorowa pod red. R. Krupskiego, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2004.

Łukasiewicz G., Kapitał intelektualny w organizacjach - możliwości jego pomiaru, [w:] Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, pod red. A. Pocztowskiego, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 2001.

Łukasik-Makowska B., Społeczny wymiar kultury informacyjnej, [w:] Koncepcje i narzędzia zarządzania informacją i wiedzą, praca zbiorowa pod redakcją E. Niedzielskiej i K. Perechudy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.

Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, PWN, Warszawa 2006.

Martyniak Z., Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.

Martyniak Z., Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.

Matuszak-Flejszman A., Wosik D., Zarządzanie jakością w aspekcie koncepcji zarządzania wiedzą w organizacji, [w:] Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w organizacji, praca zbiorowa pod red. J. Ejdys, FUTURA, Poznań 2005.

Mesjasz C., Wpływ społeczeństwa informacyjnego na ewolucję metafor organizacji, [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, Materiały konferencji naukowej pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo EJB, Kraków 2002.

Mesjasz C., Złożone systemy adaptacyjne, „Przegląd Organizacji” 2007, nr 11.

Mesjasz C., Piekarz H., Koncepcja analizy związków pomiędzy zarządzaniem wiedzą a synergią organizacyjną, [w:] Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, pod red. A. Pocztowskiego, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 2001.

Metody badania i modele rozwoju organizacji, pod redakcją Adama Stabryły i Sławomira Wawaka, Mfiles.pl, Kraków 2012.

Metodyczno-praktyczne problemy restrukturyzacji przedsiębiorstw, Borowiecki R., Jaki A., Kowalik M., Maciejowski S., Rojek T., [w:] Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych, praca zb. pod red. R. Borowieckiego, Difin, Warszawa 2003.

Metody organizacji i zarządzania, praca zbiorowa pod red. J. Czekaja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.

Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, Praca zbiorowa pod redakcją M. Panfila i A. Szablewskiego, Poltext, Warszawa 2006.

Miczyńska-Kowalska M., Partycki S., Pracownicy wiedzy wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego, [w:] Value 2003. Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy, Materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny, 28-30 XI 2003, pod redakcją E. Skrzypek, Tom 1, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2003.

Mierzejewska B., Kapitał intelektualny - jak o nim mówić interesariuszom? „e-mentor” 2009, nr 2.

Mierzejewska B., Mechanizmy wspierające zarządzanie wiedzą w organizacji, „e-mentor” 2005, nr 3.

Mikołajczyk Z., Zarządzanie procesami zmian w organizacjach, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2003.

Mikuła B., Dokumenty, bazy, ludzie. Kodyfikacja i personalizacja jako punkty wyjścia strategii zarządzania wiedzą w organizacji, „Personel i Zarządzanie” 2005, nr 8.

Mikuła B., Kultura organizacyjna w związku z zarządzaniem wiedzą, [w:] Wiedza i technologia we współczesnej organizacji, praca zbiorowa pod redakcją M. Ciska i S. Antczaka, Instytut Zarządzania i Marketingu Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006.

Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.

Mikuła B., Procesy organizacyjnego uczenia się w aliansach strategicznych, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 5.

Mikuła B., Procesy uczenia się organizacji jako zmiana zachowań organizacyjnych, [w:] Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia, praca zbiorowa pod red. A. Potockiego, Difin, Warszawa 2005.

Mikuła B., Rozważania o pojęciu „zarządzanie wiedzą” [w:] Value 2003. Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy. Materiały z konferencji naukowej. Kazimierz Dolny, 28-30 XI 2003, tom 1, pod redakcją E. Skrzypek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2003.

Mikuła B., Strategiczne zarządzanie wiedzą w organizacji, [w:] Innowacje w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Wybrane determinanty, praca zbiorowa pod red. J. S. Kardasa, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007.

Mikuła B., Technika identyfikacji poziomu realizacji strategicznego zarządzania wiedzą w organizacji, [w:] INTELEKT 2005. Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji. Materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny, 25-27 XI 2005 pod redakcją E. Skrzypek, Tom 1, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskie w Lublinie, Lublin 2005.

Mikuła B., W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kraków 2001.

Mikuła B., Wpływ strategii wiedzy i strategii zarządzania wiedzą na organizację funkcjonowania przedsiębiorstwa, [w:] Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Rezultaty ekonomiczne, organizacyjne i społeczne, red. naukowa E. Urbanowska-Sojkin, Zeszyty Naukowe nr 170, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.

Mikuła B., Wpływ zarządzania wiedzą na zarządzanie zasobem ludzkim organizacji, [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. M. Morawskiego, Prace naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, nr 21, Wałbrzych 2006.

Mikuła B., Zarządzanie ludźmi pracującymi dla organizacji opartych na wiedzy, [w:] Wiedza - innowacyjność - zmiana, red. naukowa J. Stankiewicza, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2008.

Mikuła B., Zdrowa organizacja, „Problemy Jakości” 2005, nr 4.

Mikuła B., Ćwiklicki M., Integracyjna rola zarządzania wiedzą, "Przegląd Organizacji" 2001 nr 4.

Mikuła B., Makowiec M., Systemy motywacji pracowniczej małych i średnich firm Małopolski, „Przegląd Organizacji” 2006, nr 6.

Mikuła B., Makowiec M., Wybrane problemy strategicznego zarządzania wiedzą w małych i średnich firmach Małopolski, „Przegląd Organizacji” 2007, nr 5.

Mikuła B., Morawski M., Talenty jako podmioty zarządzania, „Przegląd Organizacji” 2008, nr 10.

Mikuła B., Pietruszka A., Zarządzanie wiedzą a sieci aliansów strategicznych, [w:] Zarządzanie strategiczne. Stan i perspektywy rozwoju, praca zbiorowa pode red. R. Krupskiego, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk oraz Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2001.

Mikuła B., Pietruszka A., Kapitał intelektualny w zarządzaniu współczesną organizacją, Prace Naukowe nr 7, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2003.

Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Organizacje sieciowe, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 715, Kraków 2006.

Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Struktura zasobów ludzkich organizacji opartej na wiedzy, „Problemy Jakości” 2006, nr 12.

Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Wybrane aspekty zarządzania niematerialnymi zasobami organizacji, [w:] "Zarządzanie i Marketing", Prace Naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie pod red. R. Niestrojna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003.

Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, Difin, Warszawa 2002.

Mikuła B., Winkler R., Kształtowanie organizacji o wysokiej zdolności adaptacyjnej, Prace Naukowe nr 6, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2002.

Mikuła B., Ziębicki B., Organizacja inteligentna a organizacja ucząca się, „Przegląd Organizacji” 2000, nr 5.

Milczyńska-Kowalska M., Partycki S., Pracownicy wiedzy wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego, [w:] Value 2003. Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy. Materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny, 28-30 XI 2003, pod redakcją E. Skrzypek, Tom 1, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2003. Moczydłowska J., Kapitał relacyjny a konkurencyjność przedsiębiorstw, [w:] M. Cisek, S. Antczak (red.) Wiedza i technologia we współczesnej organizacji, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006.

Morawski M., Identyfikacja metod zarządzania pracownikami wiedzy, [w:] Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy, praca zbiorowa pod redakcją W. Cieślińskiego, Tom II, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2002.

Morawski M., Praktyczne wykorzystanie zarządzania wiedzą na przykładzie wybranych przedsiębiorstw, [w:] Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, praca zbiorowa pod red. A. Potockiego, Difin, Warszawa 2007.

Morawski M., Problematyka zarządzania pracownikami wiedzy, „Przegląd Organizacji” 2003, nr 1.

Morawski M., Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, „E-Mentor” 2006, nr 4.

Morawski M., Zarządzanie pracownikami w organizacji inteligentnej, [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym. Materiały konferencji naukowej pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo EJB, Kraków 2002.

Morawski M., Zarządzanie profesjonalistami, PWE, Warszawa 2009.

Morawski M., Zarządzanie wiedzą. Organizacja - system - pracownik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.

Morawski M., Zarządzanie wiedzą - strategie, systemy, metody, [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. M. Morawskiego, Prace naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, nr 21, Wałbrzych 2006.

Morawski M., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie - od koncepcji do implementacji, [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją w społeczeństwie sieciowym, tom 1, praca zbiorowa pod red. M. Morawskiego, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria: Zarządzanie i Marketing, Wałbrzych 2003.

Morawski M., Mikuła B., Zarządzanie talentami. Podstawowe procesy i wytyczne tworzenia systemu, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2009, nr 3-4.

Morawski M. ,Niemczyk J., Perechuda K., Stańczyk-Hugiet E., Zarządzanie. Kanony i trency, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010.

Morgan G., Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

Moszkowicz M., E-economy jako tło dla „przedsiębiorstwa przyszłości” [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, praca zb. pod red. W.M. Grudzewskiego i I.K. Hajduk, Difin, Warszawa 2002.

Moszkowicz M., Wirtualne luki strategiczne, „Przegląd Organizacji” 1999, nr 10.

Moszkowicz K., Moszkowicz M., Zarządzanie wiedzą i technologie informacyjno-komunikacyjne we współczesnym zarządzaniu, [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym. Materiały konferencji naukowej pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo EJB, Kraków 2002.

Mroziewski M., Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Difin, Warszawa 2008.

Müller U. R., Szczupłe organizacje. Literatura obowiązkowa każdego kierownika, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.

Nalepka A., Struktura organizacyjna, Antykwa, Kraków 2001.

Newell F., Lojalność.com. Zarządzanie relacjami z klientami w nowej erze marketingu internetowego, IFC Press, Kraków 2002.

Niemczyk J., Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo TERRA, Wrocław-Poznań 2000.

Niemczyk J., Organizacja ucząca się, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, red. K. Perechuda, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.

Niemczyk J., Strategie z perspektywy sieci - nowy nurt w rozwoju zarządzania strategicznego, „Przegląd Organizacji” 2006, nr 6.

Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Przepływ wiedzy w sieciach franchisingowych, [w:] Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, praca zbiorowa pod red. A. Potockiego, Difin, Warszawa 2007.

Nilles J. M., Telepraca. Strategie kierowania wirtualną załogą, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.

Nizard G., Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

Nogalski B., Wybór paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem przyszłości, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości - fikcja i rzeczywistość, praca zbiorowa pod red. I. K. Hejduk, Wydawnictwo Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa 2004.

Nogalski B., Kowalczyk A., Strategia oparta na wiedzy jako kierunek zarządzania strategicznego, [w:] Krytyczna analiza szkół i kierunków zarządzania strategicznego. Nowe koncepcje zarządzania, praca zbiorowa pod red. R. Krupskiego, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2004.

Nogalski B., Rybicki J., Zarządzanie portfelem kapitału intelektualnego, [w:] Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, pod red. A. Pocztowskiego, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 2001.

Nogalski B., Rybicki J., Szpitter A., Strategia jako system prostych zasad działania, [w:] Krytyczna analiza szkół i kierunków zarządzania strategicznego. Nowe koncepcje zarządzania, praca zbiorowa pod red. R. Krupskiego, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2004.

Nonaka I., Organizacja oparta na wiedzy, [w:] Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.

Nonaka I, Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.

Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.

Oczkowska R., Cele aliansów a strategia rynkowa rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, praca zbiorowa pod red. A. Potockiego, Difin, Warszawa 2007.

Olejczyk-Kita K., czy organizacja wirtualna jest organizacją w ruchu? [w:] Wiedza - innowacyjność - zmiana, red. naukowa J. Stankiewicza, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2008.

Organizacyjne uczenie się w rozwoju kompetencji przedsiębiorstw, redakcja naukowa A. Sitko-Lutek, E. Skrzypek, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.

Orzechowski R., eBusiness Intelligence, „E-Mentor” 2005, nr 2 (9).

Panasiewicz L., Organizacyjne uczenie się a zarządzanie wiedzą, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2002, nr 9.

Parsloe E., Coaching i mentoring, Wydawnictwo PETIT, Warszawa 1998.

Parsloe E., Wray M., Trener i mentor. Udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.

Paszko M., Mind mapping. Jak osiągnąć całość, K2Lider.pl, Warszawa 2005.

Pawluczuk A., Wspólnoty praktyków jako element zarządzania wiedzą, [w:] Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w organizacji, praca zbiorowa pod red. J. Ejdys, FUTURA, Poznań 2005.

Pawluczuk A., Zarządzanie wiedzą w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w organizacji, praca zbiorowa pod red. J. Ejdys, FUTURA, Poznań 2005.

Penc J., Menedżer w uczącej się organizacji, Menadżer, Łódź 2000.

Penc J., Myślenie strategiczne w organizacji XXI wieku, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, praca zbiorowa pod red. W. M. Grudzewskiego i I.K. Hajduk, Difin, Warszawa 2002.

Perechuda K., Coaching sieciowy, [w:] Wiedza - innowacyjność - zmiana, red. naukowa J. Stankiewicza, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2008.

Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005.

Perechuda K., Kartografia biznesu wirtualnego, „Przegląd Organizacji” 2002, nr 4.

Perechuda K., Organizacja wirtualna, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, red. K. Perechuda, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.

Perechuda K., Strategiczność współczesnych koncepcji zarządzania, [w:] Zarządzanie strategiczne. Stan i perspektywy rozwoju, red. R. Krupski, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2001.

Perechuda K., Strategie konfigurowania wartości w Biznesie sieciowym, [w:] Krytyczna analiza szkół i kierunków zarządzania strategicznego. Nowe koncepcje zarządzania, praca zbiorowa pod red. R. Krupskiego, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2004.

Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.

Perechuda K., Źródła konfliktów oraz nowoczesne sposoby ich eliminacji w zespołach wirtualnych, [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. M. Morawskiego, Prace naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, nr 21, Wałbrzych 2006.

Perechuda K., Sobińska M., Outsourcing wiedzy, [w:] Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, praca zbiorowa pod red. A. Potockiego, Difin, Warszawa 2007.

Pfeffer J., Sutton R. I., Wiedza a działanie. Przeszkody w wykorzystaniu zasobów wiedzy w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.

Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyków, Senge P. M., Kleiner A., Roberts C., Ross R. B., Smith B. J., Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.

Piekarz H., Metodologiczne aspekty efektywności zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, [w:] Zarządzanie strategiczne. Problemy teorii i praktyki, praca zbiorowa pod red. R. Krupskiego, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2003.

Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwój przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Pietruszka A., Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w sieciach aliansów, [w:] Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu. Zarządzanie - modele, koncepcje, strategie, praca zbiorowa pod red. W. Błaszczyk, B. Kaczmarek, Katedra Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.

Pietruszka-Ortyl A., Alians strategiczny w teorii zarządzania [w:] Wybrane aspekty zarządzania organizacjami pod redakcją W. Adamusa, Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2005.

Pietruszka-Ortyl A., Elementy zarządzania kapitałem intelektualnym organizacji [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 672, Prace z zakresu zachowań organizacyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.

Pietruszka-Ortyl A., Kadry organizacji pajęczynowych, [w:] Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, praca zbiorowa pod red. A. Potockiego, Difin, Warszawa 2007.

Pietruszka-Ortyl A., Kreowanie wiedzy przez alianse strategiczne, „Problemy Jakości” 2003, nr 8.

Pietruszka-Ortyl A., Metodyczne aspekty tworzenia układów kooperacyjnych na bazie zasobów niematerialnych, „Nauka i Gospodarka” 2009, nr 1.

Pietruszka-Ortyl A., Partnerstwo w polskim sektorze IT, [w:] Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, red. naukowa J. Stankiewicza, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2008.

Pietruszka-Ortyl A., Proces zarządzania kapitałem intelektualnym organizacji, „Przegląd Organizacji” 2004, nr 6.

Pietruszka-Ortyl A., Rola zasobów niematerialnych w kształtowaniu wartości współczesnych organizacji, [w:] Future 2002. Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa. Materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny 29 XI-1 XII 2002, pod red. E. Skrzypek, Tom 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.

Pietruszka-Ortyl A., Studium typologii aliansów strategicznych przedsiębiorstw, „Problemy Jakości” 2005, nr 10.

Pietruszka-Ortyl A., W kierunku sieci aliansów, czyli rozważania nad istotą i specyfiką multilateralnych porozumień międzyorganizacyjnych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu nr 1092 pod redakcją J. Skalik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wrocław 2005.

Pietruszka-Ortyl A., Wybrane modele oceny kapitału intelektualnego organizacji, [w:] Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku, praca zbiorowa pod redakcją M. Jerzemowskiej, Wydawnictwo uczelniane Wyższej Szkoły Zarządzania w Słupsku, Słupsk 2002.

Piórkowska-Wojciechowska K., Lojalność pracownicza – postawa i zachowanie przedsiębiorcze czy konserwatywne ? [w:] Innowacyjność we współczesnych organizacjach, pod red. A. Stabryły, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.

Platonoff A. L., Sysko-Romańczuk S., Moszoro B., Innowacyjność polskich firm w gospodarce opartej na wiedzy, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2004, nr 1.

Podstawy zarządzania informacją, pod redakcją Janusza Czekaja, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012.

Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy , praca zbiorowa pod red. B. Mikuły, A. Pietruszki-Ortyl, A. Potockiego, Difin, Warszawa 2007.

Pomykalski A., Współczesne tendencje zarządzania organizacjami poprzez innowacje, „Współczesne Zarządzanie” 2007, nr 4.

Poskrobko B., Wybrane aspekty kształtowania wiedzy indywidualnej i zbiorowej w organizacji, [w:] Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w organizacji, praca zbiorowa pod red. J. Ejdys, FUTURA, Poznań 2005.

Potocki A., Pietruszka A., Zaufanie w aliansach strategicznych przedsiębiorstw, [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, Tom II, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000.

Półturzycki J., Źródła i tendencje rozwojowe edukacji ustawicznej, „E-Mentor” 2004, nr 5 (7).

Praktyki zarządzania kapitałem ludzkim w doradztwie zawodowym, redakcja naukowa T. Rostkowski, D. Danilewicz, Difin, Warszawa 2012.

Pringle H., Gordon W., Zarządzanie marką, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2008.

Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.

Profesjonalne zarządzanie, Quinn R. E., Faerman S. R., Thompson M. P., McGrath M. R., PWE, Warszawa 2007.

Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, praca zbiorowa pod red. G. Kobyłko i M. Morawskiego, Difin, Warszawa 2006.

Przedsiębiorstwo wirtualne, „Zarządzanie na Świecie” 1998, nr 5.

Przegląd popularnych koncepcji zarządzania, „Zarządzanie na Świecie” 2001, nr 1.

Przybyła M., Organizacja oparta na wiedzy, [w:] Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, praca zbiorowa pod red. M. Przybyły, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.

Putko J., Wiedza źródłem bogactwa i sukcesu, [w:] Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w organizacji, praca zbiorowa pod red. J. Ejdys, FUTURA, Poznań 2005.

Quinn R.E., Faerman S.R., Thompson M.P., McGrath M.R., Profesjonalne zarządzanie, PWE, Warszawa 2007.

Rakowska A., Kompetencje menedżerskie w świetle nowych wyznaczników zarządzania, [w:] Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, praca zbiorowa pod red.: B. Godziszewskiego, M. Haffera, M. J. Stankiewicza, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Toruń 2001.

Rakowska A., Sitko-Lutek A., Doskonalenie kompetencji menedżerskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Restrukturyzacja. Teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań, redakcja naukowa A. Jaki, J. Kaczmarek, T. Rojek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.

Rifkin J, Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2001.

Robbins S.P.., Zachowania w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.

Robbins S.P., Zasady zachowania w organizacji, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001.

Robbins S.P., DeCenzo D. A., Podstawy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.

Rojewska A., Gera-Pikulska M., Światem rządzi ruch - firma zarządza talentem czy talent zarządza firmą? [w:] Zarządzanie talentami, praca zbiorowa pod red. S. Borkowskiej, IPiSS, Warszawa 2005.

Rokita J., Model uczenia się organizacji, „Organizacja i Kierowanie” 2000, nr 4.

Rokita J., Myślenie strategiczne (problemy stabilności i zmian), [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, red. naukowy K. Zimniewicz, Zeszyty Naukowe nr 36, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.

Rokita J., Organizacja ucząca się - model uczenia się konkurentów, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, praca zbiorowa pod red. W. M. Grudzewskiego i I. K. Hajduk, Difin, Warszawa 2002.

Rokita J., Uczenie się indywidualne a uczenie się organizacji, [w:] Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, praca pod red.: R. Borowieckiego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, TNOiK Oddział w Krakowie, Kraków 2000.

Rokita J., Wykorzystanie scenariuszy dla określenia przyszłej strategii konkurenta, [w:] Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, Tom 2, pod redakcją A. Stabryły, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.

Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.

Rokosz E., Pracownik wiedzy. Nowe koncepcje planowania kariery pracowników, „Personel” 2000, nr 6.

Romanowska M., Alianse strategiczne przedsiębiorstw, „Businessman Magazine” 1994, nr 11.

Romanowska M., Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1997.

Romanowska M., Cykl życia strategii, czyli o nietrwałych tendencjach w zarządzaniu strategicznym, [w:] Zarządzanie strategiczne. Problemy teorii i praktyki, praca zbiorowa pod red. R. Krupskiego, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2003.

Romanowska M., Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny, [w:] Systemy informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod red. R. Borowieckiego i M. Romanowskiej, Difin, Warszawa 2001.

Romańczuk A., Zarządzanie wiedzą w Xeroksie, „Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2000, nr 4.

Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji, praca zbiorowa pod red. A. Szałkowskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.

Ruciński M., Marcinkowska B., Otwartość i wolność jako trendy współczesnej gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Zarządzanie i wiedza w przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 3, Sopot 2005. Sadler P., Zarządzanie w społeczeństwie postindustrialnym, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.

Salej A., Pomiar efektywności wykorzystania potencjału intelektualnego, [w:] Future 2002. Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa. Materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny 29 XI-1 XII 2002, pod red. E. Skrzypek, Tom 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.

Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą, praca zbiorowa pod redakcją K. Perechudy, M. Sobińskiej, Difin, Warszawa 2008.

Schermerhorn, Jr. J. R., Zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.

Senge P. M., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.

Sikorski C., Kultura organizacyjna, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2002.

Sikorski C., Wymagania stawiane pracownikom w gospodarce opartej na wiedzy [w:] Intellect 2005. Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji. Materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny, 25-27 XI 2005, pod redakcją E. Skrzypek, Tom 2, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2005.

Sikorki C., Profesjonalizm. Filozofia zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

Sikorski C., Wolność w organizacji. Humanistyczna utopia czy prakseologiczna norma ? Antykwa, Kluczbork-Łódź 2000.

Sikorski C., Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Sillamy N., Słownik psychologiczny, Wydawnictwo Księżnica 1994.

Sitko-Lutek A., Wpływ znajomości kulturowych uwarunkowań doskonalenia menedżerów na skuteczność procesów organizacyjnego uczenia się, [w:] Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, Tom 2, pod redakcją A. Stabryły, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.

Skalik J., System zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, [w:] Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, red. naukowa J. Stankiewicza, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2008.

Skrzypek E., Czynniki sukcesu firmy w warunkach GOW, [w:] SUCCESS 2004. Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy. Materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny, 26-28 XI 2004, pod red. E. Skrzypek, Tom 1, UMCS w Lublinie, Lublin 2004.

Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000.

Skrzypek E., Miejsce zarządzania informacją i wiedzą w strategii przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym. Materiały konferencji naukowej Szczawnica, 26-29 września 2002, pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo EJB, Kraków 2002.

Skrzypek E., Zarządzanie wiedzą i informacją jako podstawa zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, praca pod red.: R. Borowieckiego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, TNOiK Oddział w Krakowie, Kraków 2000.

Skrzypek E., Wpływ zarządzania wiedzą na jakość, „Problemy Jakości” 1999 nr 11.

Smith A. F., Kelly T., Kapitał ludzki w gospodarce cyfrowej, [w:] Organizacja przyszłości, praca zbiorowa pod red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Busness Press, Warszawa 1998.

Sokołowska A., Kultura organizacyjna w przedsiębiorstwie inteligentnym - zmiana i ciągłość, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 851, Wrocław 2000.

Sokołowska A., Propozycja procedur i metod zarządzania kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, [w:] Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, praca zbiorowa pod red. A. Potockiego, Difin, Warszawa 2007.

Sokołowska A., Uwarunkowanie tworzenia i kształtowania kapitału intelektualnego w małym przedsiębiorstwie, [w:] Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, pod red. A. Pocztowskiego, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 2001.

Sopińska A., Wachowiak P., Dodatkowe kryteria pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw w wybranych sektorach [w:] Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, pod redakcją P. Wachowiaka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005.

Sopińska A., Wachowiak P., Istota kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa - model pomiaru [w:] Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona (wybrane problemy teorii i praktyki), pod redakcją R. Borowieckiego i M. Kwiecińskiego, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003.

Sopińska A., Wachowiak P., Podstawowy model pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa [w:] Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, pod redakcją P. Wachowiaka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005.

Sopińska A., Wachowiak P., Pomiar kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie a uwarunkowania sektorowe. Metodyka pomiaru [w:] Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania, pod redakcją R. Borowieckiego i M. Kwiecińskiego, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004.

Społeczeństwo informacyjne. Gospodarka, technologie, procesy, praca zbiorowa pod redakcją C. Halesa i B. Mikuły, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.

Społeczny wymiar zrównoważonego rozwoju organizacji, redakcja naukowa J. S. Kardas, M. Jasińska, Studio Emka, Warszawa 2010.

Stabryła A., Metodyka projektowania strategii przedsiębiorstwa, [w:] Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, praca zbiorowa pod red. A. Potockiego, Difin, Warszawa 2007.
Stabryła A., Podstawy zarządzania firmą. Modele, metody, praktyka, Antykwa, Kraków-Kluczbork 2001.

Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000.

Stańczyk-Hugiet E., Formalne i nieformalne procesy uczenia się w organizacji, [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, red. naukowy K. Zimniewicz, Zeszyty Naukowe nr 36, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.

Stańczyk-Hugiet E., Organizacja w sieci wiedzy, [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. M. Morawskiego, Prace naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, nr 21, Wałbrzych 2006.

Starr J., Coaching, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.

Stefaniuk T., Zespoły pracujące w formie telepracy - nowe wyzwania dla kadry kierowniczej, [w:] Innowacje w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Wybrane determinanty, praca zbiorowa pod red. J. S. Kardasa, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007.

Steinmann H., Schreyögg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.

Stobińska K., Autonomia i komunikacja jako czynniki integrujące strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, [w:] Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Materiały na konferencję pod red. A. Ludwiczyńskiego, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2000.

Stocki R., Zarządzanie dobrami, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003.

Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.

Storbacka K., Lehtinen J. R., Sztuka budowania stałych związków z klientami. Customer Relationship Management, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.

Strategia. Opracuj i zastosuj najlepszą strategię dla własnej firmy, MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2006.

Strategor. Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995.

Strojny M., Zarządzanie wiedzą w firmach konsultingowych, „Problemy Jakości” 2000, nr 3.

Stuss M.M., Innowacyjność działów HR w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych (wybrane aspekty), [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. M. Morawskiego, Prace naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, nr 21, Wałbrzych 2006.

Sułkowski Ł., Kulturowe uwarunkowania zarządzania informacjami w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym. Materiały konferencji naukowej pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo EJB, Kraków 2002.

Sułkowski Ł., Problemy zrozumienia „znikającej organizacji” [w:] Koncepcje i narzędzia zarządzania informacją i wiedzą, praca zbiorowa pod redakcją E. Niedzielskiej i K. Perechudy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.

Sutherland J., Canwell D., Klucz do zarządzania strategicznego. Najważniejsze teorie, pojęcia, postacie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Szaban J., Miękkie zarządzanie. Ze współczesnych problemów zarządzania ludźmi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.

Szaban J., Przedsiębiorstwo inteligentne – główny aktor w budowaniu GOW, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod red. B. Wawrzyniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im.Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.

Szałkowski A., Problemy globalizacji w zarządzaniu zasobami pracy, [w:] Współczesne tendencje w zarządzaniu. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. A. Potockiego, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingi w Chrzanowie, Chrzanów 2000.

Szczepańska K., Koszty jakości dla inżynierów, Placet, Warszawa 2009.

Szmidt C., Zarządzanie talentami we wczesnej fazie rozwoju, [w:] Inwestowanie w kapitał ludzki, praca zbiorowa pod red. S. Borkowskiej, „Biblioteka Wiadomości Statystycznych”, Tom 55, GUS, PTE, Warszawa 2007.

Tabaszewska E., Organizacja tradycyjna - ucząca się - inteligentna. Różnice i podobieństwa, „Przegląd Organizacji” 2004, nr 3.

Tabor J., Rozwój organizacji uczącej się a zarządzanie talentami, „E-mentor” 2008, nr 2.

Thierry D., Sauret C., Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesach zmian, POLTEXT, Warszawa 1994.

Tiwana A., Przewodnik po zarządzaniu wiedzą. E-biznes i zastosowania CRM, Placet, Warszawa 2003.

Toffler A., Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1997.

Trocki M., Outsourcing, PWE, Warszawa 2001.

Turcza P., Inteligencja współczesnych organizacji, [w:] Wiedza i technologia we współczesnej organizacji, praca zbiorowa pod red. M. Ciska i S. Antczaka, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006.

Urban W., Siemieniako D., Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Urbanek G., Kapitał intelektualny [w:] Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, pod redakcją M. Panfila i A. Szablewskiego, Poltext, Warszawa 2006.

Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i zmienność, pod redakcją K. Jaremczuka, PWSZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2008.

Walczak W., Wpływ kultury organizacyjnej na skłonność do dzielenia się wiedzą, „E-Mentor” 2012, Nr 1.

Walka o talenty znacznie się zaostrzy, „Zarządzanie na Świecie” 2001, nr 11.

Warnecke H.-J., Rewolucja kultury przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo fraktalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Warner M., Witzel M., Zarządzanie organizacją wirtualną, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.

Wawrzyniak B., Budowanie przedsiębiorstwa opartego na wiedzy. O niektórych dylematach transformacji, [w:] Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim, Materiały na konferencję pod redakcją A. Ludwiczyńskiego. Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, Warszawa 2002.

Wawrzyniak B., Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa 1999.

Wawrzyniak B., Strategie budowania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod red. B. Wawrzyniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.

Wereda W., Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) a postępowanie nabywców na rynku usług, Difin, Warszawa 2009.

Wiatrak A.P., Organizacje sieciowe - istota ich działania i zarządzania, „Współczesne Zarządzanie” 2003, nr 3.

Wiatrak A.P., Wiedza w procesie podejmowania decyzji, „Współczesne Zarządzanie” 2003, nr 1.

Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, praca pod red. B. Godziszewskiego, M. Hoffera, M. J. Stankiewicza, TNOiK, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”, Toruń 2005.

Winkler R., Problemy pomiaru satysfakcji klienta zewnętrznego w sferze usług, [w:] Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, praca zbiorowa pod red. A. Potockiego, Difin, Warszawa 2007.

Wojnarowska H., Lojalność klientów jako źródło wzrostu wartości przedsiębiorstwa, [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka gospodarcza, tom 2, praca zb. pod red. E. Urbańczyka, Zeszyty Naukowe nr 378, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.

Współczesne problemy analizy ekonomicznej, redakcja naukowa R. Borowiecki, A. Jaki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.

Współczesne problemy zarządzania, redakcja naukowa M. Cisek, A.M. Rak, Wydawnictwo Studio EMKA 2011.

Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Rezultaty ekonomiczne, organizacyjne i społeczne, redakcja naukowa E. Urbanowska-Sojkin, Zeszyty Naukowe 170, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2011.

Wyrwicka M. K., Jakość - podstawa współczesnego rozwoju, „Logistyka” 1996, nr 4.

Wysokińska-Senkus A., Projekt wdrożenia systemu HACCP w przedsiębiorstwie handlowym, [w:] Innowacyjność przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, Red. naukowa A. Cisek, B. Romańska-Szaruga, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007.

Yip G. S., Strategia globalna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.

Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, redakcja naukowa Bogusz Mikuła, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.

Zaliwski A., Korporacyjne bazy wiedzy, PWE, Warszawa 2000.

Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego, redakcja naukowa Ryszard Borowiecki, Janusz Czekaj, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2012.

Zarządzanie informacją i komunikacją. Zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, red.: Z. Martyniak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.

Zarządzanie marką, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.

Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, praca zbiorowa pod red. R. Krupskiego, PWE, Warszawa 2005.

Zarządzanie talentami, praca zbiorowa pod red. S. Borkowskiej, IPiSS, Warszawa 2005.

Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby, praca zbiorowa pod redakcją J. Kardasa, M. Wójcik-Augustyniak, Difin, Warszawa 2008.

Zarządzanie wiedzą, praca zbiorowa pod red. naukową D. Jemielniaka i A. K. Koźmińskiego, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.

Zarządzanie wiedzą drugiej generacji. Z prof. Markiem McElroy'em, rozmawia Beata Mierzejewska, "E-Mentor" 2004, nr 5 (7).

Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod redakcją M. J. Stankiewicza, TNOiK, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „DOM ORGANIZATORA”, Toruń 2006.

Zarządzanie wiedzą w kreowaniu innowacji zarządczych, pod redakcją M. Morawskiego, M. Prudzienicy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod red. Bogdana Wawrzyniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.

Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod red. Kazimierza Perechudy, PWN, Warszawa 2005.

Zbiegień-Maciąg L., Dzielenie się wiedzą jako nowa odmiana marketingu personalnego, "Personel" 2001, 1-15 maj.

Zembura R., Alians strategiczny - dyskusja pojęcia w świetle literatury przedmiotu, "Przegląd Organizacji" 2002, nr 1.

Zembura R., Alianse strategiczne jako koncepcja rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod red. K. Zimniewicza, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.

Ziarko J., Zarządzanie wiedzą o zagrożeniach i bezpieczeństwie uczniów w rozwijaniu szkolnych systemów bezpieczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

Zienkowski L., Gospodarka „oparta na wiedzy” - mit czy rzeczywistość ? [w:] Wiedza a wzrost gospodarczy, praca zbiorowa pod red. L. Zienkowskiego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2003.

Ziębicki B., Motywowanie do dzielenia się wiedzą w organizacji, [w:] Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, praca pod red. B. Godziszewskiego, M. Hoffera, M. J. Stankiewicza, TNOiK, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”, Toruń 2005.

Ziębicki B., Zasady tworzenia i funkcjonowania organizacji inteligentnych, [w:] Współczesne tendencje w zarządzaniu. Teoria i praktyka, red. A. Potocki, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2000.

Zimniewicz K., P.M. Senge i jego Piąta dyscyplina, Zeszyty Naukowe nr 33, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.

Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.

Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa 2002.

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, redakcja naukowa M. Cisek, B. Domańska-Szaruga, Studio Emka, Warszawa 2010.

Zygała R., Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.

Żemigała M., Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, Placet, Warszawa 2008.

Żukowska J., Zarządzanie projektem w kontekście zespołu projektowego oraz narzędzi jego wsparcia, [w:] Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, praca zbiorowa pod red. A. Potockiego, Difin, Warszawa 2007.
Na temat zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym zobacz także artykuły w czasopiśmie e-mentor.