Nowa specjalność uruchomiona na kierunku 'Zarządzanie', studiach II stopnia, Wydziału Zarządzania UEK,
nad którą opiekę merytoryczną sprawuje Katedra Zachowań Organizacyjnych


Program specjalności:

Celem specjalności jest kształcenie w zakresie nowoczesnych modeli organizacji i koncepcji ukierunkowanych na zarządzanie zasobami niematerialnymi. Specjalność ta przygotowuje specjalistów służb funkcjonalnych dla różnych organizacji gospodarczych i instytucji administracyjnych oraz firm konsultingowych. Blok przedmiotów kierunkowych obejmuje takie przedmioty, jak: analiza i diagnostyka ekonomiczna, rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, zarządzanie strategiczne, zarządzanie procesowe, marketing międzynarodowy, prognozowanie i symulacja, prawo handlowe, ekonometria i badania operacyjne. W bloku specjalizacyjnym przewidziana została następująca problematyka: zarządzanie zasobami niematerialnymi, kształtowanie kapitału relacji, budowanie marki i wizerunku organizacji, zarządzanie kapitałem ludzkim, rozwój kapitału organizacyjnego, ochrona wartości niematerialnych i prawnych.


Kwalifikacje absolwenta:

Absolwenci specjalności posiadają specjalistyczne przygotowanie umożliwiające zarządzanie zasobami niematerialnymi organizacji.


Perspektywy zawodowe:

Absolwenci znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, instytucjach administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjach nienastawionych na zysk, a ponadto w firmach konsultingowych, na stanowiskach związanych z: zarządzaniem projektami dotyczącymi kształtowania marki i budowania wizerunku organizacji, generowania kapitału relacji, rozwoju kapitału organizacyjnego, oceny i raportowania kapitału intelektualnego, sterowania rozwojem kapitału ludzkiego, przewodzenia pracownikom wiedzy. Po zdobyciu niezbędnego doświadczenia mogą zajmować stanowiska menedżerów ds. zarządzania wiedzą, kapitałem intelektualnym, talentów, kluczowych klientów, organizacji partnerskich, kontaktów z inwestorami. Kwalifikacje zawodowe absolwentów pozwalają również na podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej oraz wykonywanie wolnego zawodu doradcy organizacyjnego w krajowych oraz zagranicznych firmach konsultingowych.