Publikacje dr Bogusza Mikuły w roku 2006:


1. "Organizacje oparte na wiedzy" Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006, 255 stron.
2. Wpływ zarządzania wiedzą na zarządzanie zasobem ludzkim organizacji, [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. M. Morawskiego, Prace naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, nr 21, Wałbrzych 2006, s. 64-71.
3. Kultura organizacyjna w związku z zarządzaniem wiedzą, [w:] Wiedza i technologia we współczesnej organizacji, praca zbiorowa pod redakcją M. Ciska i S. Antczaka, Instytut Zarządzania i Marketingu Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006, s. 41-49.
4. Systemy motywacji pracowniczej małych i średnich firm Małopolski, "Przegląd Organizacji" 2006, nr 6, s. 24-26, współautor: Marek Makowiec.
5.Zarządzanie w warunkach nowej gospodarki, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 715, Kraków 2006, s. 99-112.
6. Organizacje sieciowe, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 715, Kraków 2006, s. 113-130, współautor: Anna Pietruszka-Ortyl.
7. Dostosowanie systemu zarządzania zasobami ludzkimi do wymagań zarządzania wiedzą, "E-Mentor" 2006, nr 4 (16), s. 68-71.

Po uzyskaniu stopnia dr habilitowanego:
8. Zadania organizacji w zakresie zarządzania wiedzą, E-Mentor" 2006, nr 5 (17), s. 38-41.
9. Struktura zasobów ludzkich organizacji opartej na wiedzy, "Problemy Jakości" 2006, nr 12, s. 15-19, współautor: Anna Pietruszka-Ortyl.
10. Sposoby i przykłady uczenia się organizacji, Prace Naukowe Wyższej Szkoły przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, nr 9, Chrzanów 2006, s. 97-106.
11. Elementy zarządzania organizacjami sieciowymi, Prace Naukowe Wyższej Szkoły przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, nr 9, Chrzanów 2006, s. 107-125, współautor: Anna Pietruszka-Ortyl.


Konferencje naukowe:

1. Wpływ zarządzania wiedzą na zarządzanie zasobem ludzkim organizacji, referat wygłoszony na konferencji na temat "Zarządzanie wiedzą i informacją - teoria i praktyka" zorganizowanej przez Wałbrzyską Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości, Rzeczka 21-23 maj 2006.
2. Kultura organizacyjna w związku z zarządzaniem wiedzą, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji "Management 2006. Problemy globalizacji a regionalna przedsiębiorczość" zorganizowanej przez Akademię Podlaską, Siedlce 25-26 maj 2006.