Dorobek prof. nadzw. dr hab. Bogusza Mikuły w roku 2018

Publikacje naukowe:

1. B. Mikuła, Zarządzanie kapitałem ludzkim w ekosystemie biznesu z perspektywy start-upu, [w:] Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy – przedsiębiorczość i zachowania innowacyjne, redakcja naukowa M. Makowiec, B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2018, s. 83-101.


2. B. Mikuła, Introduction to Intangible Anti-resources of the Enterprise: an Attempt at Systematization of the Problem, [w:] Knowledge – Economy – Society. Reorientation and Transformations Of Economy and Organization Management Concepts, edited by Bogusz Mikuła, Tomasz Rojek, Cracow University Of Economics Faculty of Management Foundation of The Cracow University of Economics, Cracow 2018, s. 75-91.


3. B. Mikuła, Knowledge Management System in the Enterprise and Customer Knowledge Management, [w:] Contemporary Issues in Economics, Business and Management, edited by V. Babić, Faculty of Economics, University of Kragujevac, Kragujevac, 2018, s. 19-27.


4. B. Mikuła, T. Stefaniuk, Zagrożenia dla bezpieczeństwa wiedzy w ramach zarządzania wiedzą klienta, "Przegląd Organizacji" 2018, nr 9, s. 21-28.


5. B. Mikuła, T. Stefaniuk, Wymagania zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji i wiedzy uczelni, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2018, Tom XIX, Zeszyt 10, Część III, s. 265–279.


6. B. Mikuła, Zarządzanie oparte na wiedzy - podstawowe założenia, "Studia Ekonomiczne. Gospodarka-Społeczeństwo-Środowisko" 2018, nr 2, s. 34-46.Redakcje naukowe:

Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy – przedsiębiorczość i zachowania innowacyjne, praca zbiorowa pod red. naukową M. Makowca, B. Mikuły, A. Pietruszki-Ortyl, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2018 r, [ISBN: 978-83-946633-6-0 (wersja papierowa), ISBN: 978-83-946633-7-7 (wersja PDF, online)].

Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy – teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. naukową M. Makowca, B. Mikuły, A. Pietruszki-Ortyl, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2018 r, [ISBN: 978-83-946633-8-4 (wersja papierowa), ISBN: 978-83-946633-9-1 (wersja PDF, online)].

Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy – zarządzanie zasobami ludzkimi XXI wieku, praca zbiorowa pod red. naukową M. Makowca, B. Mikuły, A. Pietruszki-Ortyl, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2018 r, [ISBN: 978-83-953156-0-2 (wersja papierowa), ISBN: 978-83-953156-1-9 (wersja PDF, online)].

Knowledge – Economy – Society. Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts. Edited by: Bogusz Mikuła, Tomasz Rojek. Publishing House: Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2018. ISBN: 978-83-65907-42-4 (printed version), ISBN: 978-83-65907-43-14 (on-line pdf). Total number of pages: 244.

Konferencje:

Wygłoszone referaty:

1.  B. Mikuła, Knowledge Management System in The Enterprise and Customer Knowledge Management, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej “EBM 2018. Key Issues in Management and Marketing” zorganizowanej przez Faculty of Economics, University Of Kragujevac, Serbia, Kragujevac 8-9 November 2018.


2. T. Abbate, B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, D. Rupo, Intelectual capital versus the development of startups, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej „USQC 2018 Unime Scientific Quadrilateral Conference. Sustainable development and innovation: a future perspective”, zorganizowanej przez Department Of Economics, U3. niversity of Messina, Italy, Messina 4th-5th October 2018.


3. B. Mikuła, T. Stefaniuk, Wymagania zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji i wiedzy uczelni, referat wygłoszony na „XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej MANAGEMENT 2018. Nauka i praktyka w poszukiwaniu czynników sukcesu organizacji. Wyzwania w obszarze zarządzania i logistyki" zorganizowanej przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 24-25 września 2018.


Udział w konferencji (bez wygłoszenia referatu):

1. B. Mikuła, Introduction to Intangible Anti-resources of the Enterprise: an Attempt at systematization of the Problem, 10th International Scientific Conference Faculty of Management "Knowledge-Economy-Society", Cracow University of Economics, Cracow 29-30 may 2018.

2. B. Mikuła, Zarządzanie kapitałem ludzkim w ekosystemie biznesu z perspektywy start-upu, zgłoszone na Konferencję „Nauka – Biznes. Kreowanie i rozwijanie postaw przedsiębiorczych środowiska akademickiego”, zorganizowaną przez Koło Naukowe IDEA działające przy Katedrze Zachowań Organizacyjnych i Katedrę Zachowań Organizacyjnych UEK (Kraków, 13.12.2018).


Udział w konferencjach bez referatu:

1. XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie restrukturyzacją. Rozwój i efektywność w obliczu zmian" zorganizowana przez Ktedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Krynica-Zdrój 17-20 październik 2018.

 

Seminaria:


II Seminarium Dydaktyczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Radocza 13-14 marca 2018, "Jakość kształcenia w Świetle nowych rozwiązań legislacyjnych a wyzwania adaptacyjne uczelni", panel: Jak zmienić Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia w UEK?


Ważniejsze recenzje:


1. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Krzysztofa Brzostek „Zarządzanie wiedzą w kontekście orientacji rynkowej i efektywności funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw”napisanej pod kierunkiem naukowym prof. nzw. Pol. Śl. dr hab. inż. Anny Michny oraz promotora pomocniczego dr inż. Romana Kmieciaka.


2. Recenzja wydawnicza książki dr inż. Małgorzaty Zięba pt. "Wiedza i jej  przepływy w firmach oferujących wiedzochłonne usługi biznesowe" dla Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej.


3. Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego Pani dr Katarzyny Januszkiewicz w związku z postępowaniem habilitacyjnym prowadzonym przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego o nadanie Kandydatce stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (powołanie na recenzenta decyzją CK).