Dorobek prof. nadzw. dr hab. Bogusza Mikuły w roku 2016

1. B. Mikuła, Zarządzanie wiedzą klienta jako narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa, "e-mentor" 2016, nr 1, s. 40-48 (wersja online: ISSN 1731-7428, wersja drukowana: ISSN 1731-6758).

2. B. Mikuła, Selected Problems of Enterprise Management in the Knowledge-based Economy, [w:] Global Challenges of National Economies Development. Conference Proceedings International Scientific-Practical Conference, Kyiv, 19 October, 2016, part III, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv 2016, s. 27-39 (ISBN 978-966-629-797-9).

3. B. Mikuła, Introduction to Strategic Knowledge Management - a Theoretical Approach, [w:] Contemporary Issues in Economics, Business and Management. Conference Proceeding, edited by Vesna Stojanović Aleksić, Faculty of Economics, University of Kragujevac, Kragujevac 2016, s. 281-290, ISBN: 978-86-6091-070-9.

Redakcje naukowe:

KNOWLEDGE – ECONOMY – SOCIETY. STRATEGIES, CONCEPTS AND INSTRUMENTS OF MANAGEMENT, Edited by: Renata Oczkowska, Andrzej Jaki, Bogusz Mikuła. Publishing House: Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2016. ISBN: 978-83-65173-72-0 (printed version),
ISBN: 978-83-65173-73-7 (on-line pdf). Total number of pages: 408


Udział w konferencjach:

1. Knowledge - Economy - Society, 8th International Scientific Conference Faculty of Management Cracow University of Economics, udział bez referatu, Kraków 1-3 czerwiec 2016, prowadzenie sesji: Human Capital Management in the Contemporary Enterprise.

2. III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna pt. „Modern Marketing and Logistics - bezpieczenśtwo i rozwój” Siedlce, 12-13 września 2016 r.

3. B. Mikuła, Selected Problems of Enterpsise Management in the Knowledge-based Economy, International Scientific-Practical Conference "Глобалізаціѝні виклики розвитку національних єкономики", organizatorzy: Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv National University of Trade and Economics, Belarus State Economic University, Budapest Business School, Cracow University of Economics, Academy of Economic Studies of Moldava, Kyiv 19 october 2016.

4. B. Mikuła, Introduction to Strategic Knowledge Management – a Theoretical Approach, 4th International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management, Faculty of Economics, University of Kragujevac, Serbia, November 9-10, 2016.

5. B. Mikuła, T. Stefaniuk, Zagrożenia dla bezpieczeństwa wiedzy w procesach CKM, referat wygłoszony na VI Konferencji Naukowej „Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania”, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 8-9 grudnia 2016.