Współczesne problemy zarządzania, studia stacjonarne.

Zakres egzaminu:
- obowiązuje treść wykładów,
- „Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy”, praca zbiorowa pod red. B. Mikuły, A. Pietruszki-Ortyl, A. Potockiego, Difin, Warszawa 2007, rozdział II, III, IV.

Przykładowe pytania:
1. Pojęcie i funkcje zarządzania.
2. Ewolucja podstawowych orientacji w zarządzaniu.
3. Zasady zarządzania strategicznego.
4. Istota i cechy gospodarki opartej na wiedzy.
5. Organizacje oparte na wiedzy i ich zasoby.
6. Cechy organizacji opartych na wiedzy.
7. Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa.
8. Organizacja ucząca się.
9. Organizacja inteligentna
10. Organizacja sieciowa.
11. Organizacja wirtualna.
12. Organizacja fraktalna.
13. Metody wartościowania kapitału intelektualnego.
14. Modele diagnozy kapitału intelektualnego.
15. Istota zarządzania wiedzą.
16. Funkcje i zadania zarządzania wiedzą.
17. Japoński model konwersji wiedzy.
18. Procesy uczenia się organizacji i model TEC.
19. Podstawowe procesy z udziałem wiedzy.
20. Struktura zasobów ludzkich organizacji opartych na wiedzy.
21. Talent jako przedmiot i podmiot zarządzania.
22. Istota i model zarządzania talentami (funkcje i zadania).
23. Strategiczne zarządzanie talentami.
24. Taktyczne i operacyjne zarządzanie talentami.
25. Cykl życia talentu i jego wpływ na zarządzanie talentami.


Współczesne problemy zarządzania, studia niestacjonarne.

Zakres egzaminu:
- obowiązuje treść wykładów,
- książka: B.Mikuła, Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006, rozdział 4, 5, 6.

Przykładowe pytania:
1. Pojęcie i funkcje zarządzania.
2. Ewolucja podstawowych orientacji w zarządzaniu.
3. Zasady zarządzania strategicznego.
4. Istota i cechy gospodarki opartej na wiedzy.
5. Organizacje oparte na wiedzy i ich zasoby.
6. Cechy organizacji opartych na wiedzy.
7. Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa.
8. Pojęcie zarządzania wiedzą.
9. Funkcje, zadania i system zarządzania wiedzą.
10. Strategie wiedzy.
11. Strategie zarządzania wiedzą.
12. Zarządzanie relacjami z klientami a zarządzanie wiedzą.
13. Metody wspomagające rozwój wiedzy w organizacji.
14. Generowanie wiedzy z wykorzystaniem aliansów strategicznych.
15. Zasobowe modele konwersji wiedzy.
16. Japoński model zarządzania wiedzą.
17. Japoński model konwersji wiedzy.
18. Procesy uczenia się organizacji i model TEC.
19. Pojęcie i rodzaje wiedzy w ujęciu japońskim i zachodnim.
20. Zasoby niematerialne, kapitał intelektualny, aktywa niematerialne, aktywa intelektualne - porównanie pojęć.