Niektóre pozycje literaturowe warte do wykorzystania przy okazji pisania prac na temat zachowań organizacyjnych

(lista w budowie)


- Adair C.B., Murray B.A., Radykalna reorganizacja firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
- Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa 2002.
- Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
- Avery G. C., Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
- Barabasz A., Czas a zmiana, [w:] Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, tom 1, pod red. A. Stabryły, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004.
- Barabasz A., Innowacje a konflikt w organizacji, [w:] Innowacyjność we współczesnych organizacjach, pod red. A. Stabryły, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.
- Bartkowiak G., Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
- Beckhard R., Zdrowa organizacja, [w:] Organizacja przyszłości, praca zbiorowa pod red.: F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Bechard, Business Pess, Warszawa 1998.
- Bieniok H., Rola zarządzania talentami w rozwoju organizacji, [w:] A. Stabryła (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, tom 1, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 1, Kraków 2008.
- Bjerke B., Kultura a style przywództwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
- Bombiak E., Motywowanie pracowników podstawą innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Innowacje w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Wybrane determinanty, praca zbiorowa pod red. J. S. Kardasa, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007.
- Borowik R., Rola menedżera przywódcy w środowisku wielokulturowym [w:] Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, pod red. B. Godziszewskiego, M. Haffner i M.J. Stankiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Toruń 2001.
- Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
- Bratnicki M., O praktycznej potrzebie zarządzania nadzwyczajnego, ZN AE we Wrocławiu, nr 725, Wrocław 1996.
- Brzeziński M., Dynamiczne aspekty organizacji, „Przegląd Organizacji” 2005, nr 5.
- Cameron K. S., Quinn R. E., Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
- Cascio W. F., Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.
- Cewińska J., Wojtaszczyk K., Przeciwdziałanie dysfunkcjom i patologiom w miejscu pracy jako zadanie organizacji XXI wieku, [w:] Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, praca zbiorowa pod red. A. Potockiego, Difin, Warszawa 2007.
- Chmal Z., Patologia kierowania ludźmi w czasie zmian systemowych, [w:] Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi, praca zbiorowa pod red. Z. Janowskiej, J. Cewińskiej, K. Wojtaszczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
- Chmiel Ch., Psychologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk 2003.
- Clutterbuck D., Równowaga między życiem zawodowym a osobistym. Przewodnik dla specjalistów do spraw personalnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
- Coaching i mentoring. Jak rozwijać największe talenty i osiągać lepsze wyniki, MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2006.
- Czekaj J., Wybrane modele premiowania we współczesnej organizacji gospodarczej, [w:] Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, praca zbiorowa pod red. A. Potockiego, Difin, Warszawa 2007.
- Czerska M., Rutka R., Uczestnicy procesu zmian – cele, wnoszone korzyści, pełnione role, [w:] Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, tom 1, pod red. A. Stabryły, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004.
- Ćwiklicki M., Gach D., Ewolucja zespołowości, Zeszyty Naukowe nr 672, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.
- Ćwiklicki M., Gach D., Geneza nauki „zachowania organizacyjne”, Zeszyty Naukowe nr 715, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006.
- Dach Z., Globalne problemy współczesnego świata, Prace Naukowe nr 6, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2002.
- Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2003.
- Dyczewski L, Kultura polska w procesie przemian, Wydaw. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1993.
- Dyoniziak R., Iwanicka K., Karwińska A., Pucek Z., Społeczeństwo w procesie zmian. Zarys socjologii ogólnej, Wydawnictwo Plantan, Kraków 1994.
- Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi, praca zbiorowa pod red. Z. Janowskiej, J. Cewińskiej, K. Wojtaszczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
- Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, praca zbiorowa pod redakcją naukową Zdzisławy Janowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
- Elastyczne formy zatrudnienia. Szanse i zagrożenia, pod red. C. Sadowskiej-Snarskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2008.
- Gach D., Problematyka doboru członków zespołów zadaniowych, Prace Naukowe nr 5, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2001.
- Gach D., Niektóre problemy organizacji procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie, [w:] Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, tom 1, pod red. A. Stabryły, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004.
- Gach D., Wkład wspólnot w rozwój wiedzy w organizacjach, [w:] Przedsiębiorstwo jako świątynia wiedzy, tom 1, Praca zbiorowa pod red. W. Cieślińskiego, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria 14, Wałbrzych 2002.
- Gach D., Zespół usprawniania jakości (Quality Improvement Team – QIT), Prace Naukowe nr 6, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2002.
- Gach D., Burda J., Przywództwo w zespołach pracowniczych, Prace Naukowe nr 6, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2002.
- Gach D., Mikuła B., Potocki A., Niektóre metody zespołowego zarządzania jakością, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 534, Kraków 2000.
- Gesteland R.R., Różnice kulturowe, a zachowania w biznesie, PWN, Warszawa 2000.
- Glińska-Neweś A., Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, , Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie wyższej użyteczności „DOM ORGANIZATORA”, Toruń 2007.
- Gobillot E., Przywództwo przez integrację. Budowanie sprawnych organizacji dla ludzi, osiąganie efektywności i zysków, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
- Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
- Gros U., Analiza systemu porozumiewania się w organizacji, „Przegląd Organizacji” 1993 nr 3.
- Gross, S.F., Inteligencja stosunków międzyludzkich. Talent i błyskotliwość w kontaktach z ludźmi, Placet, Warszawa 1999.
- Hatch M., J., Teoria organizacji, PWN, Warszawa 2002.
- Hofstede G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2000.
- Hofstede G., Hofstede G. J., Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
- Hopej M., Struktura organizacyjna jako czynnik kulturotwórczy, „Przegląd Organizacji” 2008, nr 10.
- Jacher W., Humanizacyjne aspekty zarządzania jakością, „Humanizacja Pracy” 1996, nr 4.
- Jabłoński M., Komunikowanie się menedżerów z pracownikami gwarantem rozwoju organizacji uczącej się, [w:] Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, praca zbiorowa pod red. A. Potockiego, Difin, Warszawa 2007.
- Janiszewska-Poszwa E., Partycypacja pracowników jako narzędzie zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw, [w:] Innowacje w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Wybrane determinanty, praca zbiorowa pod red. J. S. Kardasa, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007.
- Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2002.
- Jasińska A., Innowacja czynnikiem sukcesu lub destabilizacji organizacji, [w:] Innowacyjność we współczesnych organizacjach, pod red. A. Stabryły, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.
- Kanarski L., Przywództwo we współczesnych organizacjach, ELIPSA, Warszawa 2005.
- Kanecka B., Kultura organizacyjna wspierająca innowacyjność przedsiębiorstw, [w:] Innowacje w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Wybrane determinanty, praca zbiorowa pod red. J. S. Kardasa, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007.
- Karna W. J., Zmiany w zarządzaniu w sferze kultury, [w:] Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, tom 1, pod red. A. Stabryły, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004.
- Komańda M., Struktura sieciowa a dyfuzja wiedzy, [w:] Innowacyjność we współczesnych organizacjach, pod red. A. Stabryły, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.
- Kopertyńska M. W., Motywowanie pracowników. teoria i praktyka, Placet, Warszawa 2008.
- Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1994.
- Kostera M., Kownacki s., Szumski A., Zachowania organizacyjne: motywacja, przywództwo, kultura organizacyjna [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, pod red. A.K. Koźmińskiego i W. Piotrkowskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
- Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1996.
- Kożusznik B., Człowiek i zespół. Psychologiczna problematyka autonomii i uczestnictwa, Uniwersytet Śląski, Katowice 1992.
- Kożusznik B., Kierowanie zespołem pracowniczym, PWE, Warszawa 2005.
- Kożusznik B., Wpływ społeczny w organizacji, PWE, Warszawa 2005.
- Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
- Kraśniak J., Uwarunkowania działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwie, [w:] Innowacyjność we współczesnych organizacjach, pod red. A. Stabryły, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.
- Krupski R., Łobos K., Cechy organizacji sieciowych, [w:] Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, tom 1, pod red. A. Stabryły, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004.
- Kultura organizacyjna w zarządzaniu, red. naukowa G. Aniszewska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
- Laszczak M., Patologie w organizacji. Mechanizmy powstawania. Zwalczanie. Zapobieganie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.
- Leon J., Frąckiewicz J., Poradnik sprawnego i efektywnego kierowania, Wydawnictwo Antyk – Marcin Dybowski, Warszawa 2000.
- Liker J. K., Meier D. P., Toyota talent. Rozwijaj swoich pracowników na sposób Toyoty, MT Biznes, Sp. z o.o., Warszawa 2008.
- Lipka A., Telepraca - aspekty humanizacyjne, „Humanizacja Pracy” 1996, nr 4.
- Maciejczuk U., Pluta A., Różnorodność kulturowa w korporacjach transnarodowych, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2002, nr 1.
- Makin P., Cooper C., Cox Ch., Organizacja a konflikt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, PWN, Warszawa 2000.
- Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, PWN, Warszawa 2006.
- Mastyk-Musiał E., Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001
- Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, PWN, Warszawa 2005.
- Metody organizacji i zarządzania, praca zbiorowa pod red. J. Czekaja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.
- Mikuła B., Analiza poziomu dehumanizacji organizacji pracy biurowej na przykładzie polskich przedsiębiorstw, Prace Naukowe nr 6, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2002.
- Mikuła B., Człowiek a organizacja. Humanizm w metodach organizacji i zarządzania XX wieku, Antykwa, Kraków 2000.
- Mikuła B., Zdrowa organizacja, „Problemy Jakości” 2005, nr 4.
- Mikuła B., Makowiec M., Systemy motywacji pracowniczej małych i średnich firm Małopolski, „Przegląd Organizacji” 2006, nr 6.
- Mikuła B., Potocki A., Humanizacja organizacji pracy. Aspekty metodologiczne, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1998.
- Mikołowski Pomorski J., Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, UNIVERSITAS, Kraków 2007.
- Mikuła B., Zasoby ludzkie nowej generacji. [w:] J. Stankiewicz (red.), Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami. Ludzie – kultura organizacyjna – społeczna odpowiedzialność, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2010.
- Mole J., O zachowaniu się w Europie, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1994.
- Morawski M., Identyfikacja metod zarządzania pracownikami wiedzy, [w:] Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy, praca zbiorowa pod redakcją W. Cieślińskiego, Tom II, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2002.
- Morgan G., Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
- Motywowanie w przedsiębiorstwie. Uwalnianie ludzkiej produktywności, praca zbiorowa pod redakcją Z. Jasińskiego, Placet, Warszawa 2001.
- Mrówka R., Przywództwo w otoczeniu burzliwym, „E-Mentor” 2005, nr 1.
- Müller U. R., Szczupłe organizacje. Literatura obowiązkowa każdego kierownika, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
- Nęcka E., Inteligencja. Geneza, struktura, funkcje, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
- Nilles J. M., Telepraca. Strategie kierowania wirtualną załogą, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.
- Nosal Cz., S., Psychologia decyzji kierowniczych, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
- Olster C., K., Grupy, Zysk i S-ka, Poznań 2002.
- Palka J., Potocki A., Metody grupowego transferu i tworzenia wiedzy w organizacji, „Problemy Jakości“ 2003, nr 4.
- Penc J., Teoria i współczesność humanizacji pracy, „Humanizacja Pracy” 1997, nr 1.
- Penc J., Menedżer w uczącej się organizacji, Menadżer, Łódź 2000.
- Penc J., Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
- Pietruszka-Ortyl A., Profil kompetencji współczesnego menedżera, Zeszyty Naukowe nr 626, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2003.
- Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Przegląd wybranych modeli kultur organizacyjnych, Prace Naukowe nr 6, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2002.
- Piórkowska-Wojciechowska K., Lojalność pracownicza – postawa i zachowanie przedsiębiorcze czy konserwatywne? [w:] Innowacyjność we współczesnych organizacjach, pod red. A. Stabryły, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.
- Piwowarczyk J., Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
- Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa 2003.
- Pollok A., Ubóstwo jako problem społeczny. Istota – przyczyny – pomiar, Prace Naukowe nr 5, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2001.
- Potocki A., Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2008.
- Potocki A., Komunikacja jako instrument kształtowania zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie, [w:] Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, praca zbiorowa pod red. A. Potockiego, Difin, Warszawa 2007.
- Potocki A., Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
- Potocki A., Kultura organizacji jako instrument zarządzania, Prace Naukowe nr 6, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2002.
- Potocki A., Wybrane metody humanizacji pracy, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992.
- Potocki A., Zespołowe zarządzanie jakością – charakterystyka wybranych metod, [w:] Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, tom 2. pod red. A. Stabryły, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004.
- Potocki A., Skrzypek J., Wilusz T., Mikuła B., Metody zespołowego komunikowania się ukierunkowane na innowacje i partycypację, [w:] Zarządzanie informacją i komunikacją. Zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, praca zbiorowa pod red. Z. Martyniaka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
- Potocki A., Winkler R., Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie w kontekście globalizacji, [w:] Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, red. naukowa J. Stankiewicza, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2008.
- Potocki A., Winkler R., Zasady wdrażania elastycznych form organizacji czasu pracy, Prace Naukowe nr 5, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2001.
- Potocki A., Winkler R., Żbikowska A., Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych, Difin, Warszawa 2003.
- Reddin B., Testy dla menedżerów stawiających na efektywność. Poradnik psychologiczny, Alma-Press, Warszawa 1993. - Reykowski J., Teoria motywacji a zarządzanie, PWE, Warszawa 1979
- Prace z zakresu zachowań organizacyjnych, Zeszyty Naukowe nr 626, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2003.
- Prace z zakresu zachowań organizacyjnych, Zeszyty Naukowe nr 647, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004.
- Robbins S.P., Zachowania w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
- Robbins S.P., Zasady zachowania w organizacji, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001.
- Robbins S.P., DeCenzo D. A., Podstawy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
- Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji, praca zbiorowa pod red. A. Szałkowskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005. - Rutka R., Czerska M., Wpływ kultury organizacyjnej na efektywność indywidualnego i zespołowego podejmowania decyzji, [w:] Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, praca zbiorowa pod red. A. Potockiego, Difin, Warszawa 2007.
- Schermerhorn, Jr. J. R., Zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
- Sikorski C., Kultura organizacyjna, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2002.
- Sikorki C., Profesjonalizm. Filozofia zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
- Sikorski C., Wolność w organizacji. Humanistyczna utopia czy prakseologiczna norma? Antykwa, Kluczbork-Łódź 2000.
- Sikorski C., Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
- Sitko-Lutek A., Kultura organizacyjna a luka kompetencyjna organizacji, [w:] Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, praca zbiorowa pod red. A. Potockiego, Difin, Warszawa 2007.
- Sitko-Lutek A., Wpływ znajomości kulturowych uwarunkowań doskonalenia menedżerów na skuteczność procesów organizacyjnego uczenia się, [w:] Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, tom 2. pod red. A. Stabryły, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004.
- Steinmann H., Schreyögg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
- Sitko–Lutek A., Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej, Lublin 2004.
- Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Astrum, Wrocław 1999.
- Stocki R., Patologie organizacyjne - diagnoza i interwencja, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
- Stańczyk S., Metoda „Zarządzania przez Kulturę Organizacyjna” - aspekt teoretyczno praktyczny, [w:] Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, praca zbiorowa pod red. A. Potockiego, Difin, Warszawa 2007.
- Stocki R., Zarządzanie zasobami, WAM, Kraków 2003.
- Sułkowski Ł., Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2005.
- Szałkowski A., Harwardzkie ujęcie zasobów ludzkich firmy jako wyraz przeobrażeń w organizacjach, [w:] Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, praca zbiorowa pod red. A. Potockiego, Difin, Warszawa 2007.
- Szmidt C., Istota i główne elementy procesu humanizowania organizacji, [w:] Kierunki humanizowania organizacji w przemyśle, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1986.
- Sztompka P., Socjologia: analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2002.
- Szaban J., Miękkie zarządzanie. Ze współczesnych problemów zarządzania ludźmi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
- Szałkowski A., Kształtowanie funkcjonalnych stosunków pracy, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1997.
- Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego, redakcja naukowa A. Pocztowski, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011.
- Ścibiorek Z., Ludzie cenny kapitał organizacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.
- Terelak J. F., Psychologia menedżera, Difin, Warszawa 1999.
- Toffler A., Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1997.
- Winkler R., Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
- Winkler R., SERVQUAL w diagnozie satysfakcji z pracy, [w:] Innowacyjność we współczesnych organizacjach, pod red. A. Stabryły, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.
- Wiśniewska-Szałek A., Sprawność menedżerów a ich poczucie lokalizacji kontroli, [w:] Innowacyjność we współczesnych organizacjach, pod red. A. Stabryły, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.
- Wojcieszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
- Zbiegień–Maciąg L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
- Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia, praca zbiorowa pod red. A. Potockiego, Difin, Warszawa 2005.
- Zarządzanie talentami, praca zbiorowa pod red. S. Borkowskiej, IPiSS, Warszawa 2005.
- Zarządzanie talentami w organizacji, redakcja naukowa A. Pocztowski, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
- Zimniewicz K., Techniki zarządzania, PWE, Warszawa 1991.
- Żukowska-Budka J., Charakterystyka organizacji wirtualnej w kontekście układu sieciowego, [w:] Innowacyjność we współczesnych organizacjach, pod red. A. Stabryły, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.
- Żuk A., Determinanty rozwijania postaw przedsiębiorczych w organizacji, [w:] Innowacje w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Wybrane determinanty, praca zbiorowa pod red. J. S. Kardasa, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007.


Uwaga osoby piszące na temat kultury organizacyjnej.

Bardzo dobre zestawienie literatury polskiej opublikowanej w latach 2000-2004 na ten temat znajduje się w "Humanizacji Pracy" 2004, nr 6.