Dorobek prof. nadzw. dr hab. Bogusza Mikuły w roku 2014


1. B. Mikuła, Kulturowy kontekst funkcjonowania organizacji w Polsce, [w:] Kultura organizacyjna we współczesnych organizacjach, redakcja naukowa K. Szymańska, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014, s. 19-28. ISBN 978-83-7283-601-4.
2. U. Ziemiańczyk, A. Krakowiak-Bal, B. Mikuła, Knowledge management in the process of building competitiveness and innovativeness of rural areas, "Online Journal of Applied Knowledge Management" 2014, Volume 2, Issue 2, s. 43-56. Dostęp: http://www.iiakm.org/ojakm/articles/2014/volume2_2/OJAKM_Volume2_2pp43-56.pdf
3. B. Mikuła, Dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi w MSP w Polsce, [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niestabilności otoczenia, redakcja naukowa J. Kardas, Studio Emka, Warszawa 2014, s. 238-250, ISBN 978-83-37-18-2.
4. T. Stefaniuk, B. Mikuła, Information security in organization in the Knowledge-based Economy, [w:] Organization in changing environment. Conditions, methods and management practices, edited by: B. Domańska-Szaruga, T. Stefaniuk, Studio Emka, Warszawa 2014, s. 63-75, ISBN 978-83-64437-19-9.
5. B. Mikuła, Rozwój potencjału społecznego przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, pod redakcją A. Stabryły i S. Wawaka, MFiles.pl, Kraków 2014, s. 81-96, ISBN 978-83-935104-6-7.
6. M. Makowiec, B. Mikuła, Dehumanizacja w telepracy domowej, "Miscellanea Oeconomicea" 2014, nr 1, s. 61-70, ISSN 2081-2343.

Redakcje prac naukowych:
Knowledge - Economy - Society. Managing Organizations: Concepts and Their Applications, edited by Andrzej Jaki, Bogusz Mikuła, Cracow University of Economics, Faculty of Management, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2014, ss. 376. ISBN 978-83-62511-19-8.

Udział w konferencjach naukowych:
1. B. Mikuła, Kulturowy kontekst funkcjonowania organizacji w Polsce, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Zarządzanie rozwojem organizacji" pod tytułem "Kulturowe uwarunkowania rozwoju organizacji". Konferencja zorganizowana przez Katedrę Zarządzania Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, Ciechocinek 28-30 maj 2014.
2. B. Mikuła, Dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi w MSP w Polsce; T. Stefaniuk, B. Mikuła, Information security in organization in the Knowledge- based Economy, X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa MANAGEMENT 2014, Uwarunkowania stabilności i rozwoju w dobie globalnych współzależności, zorganizowana przez Katedrę Nauk Ekonomicznych, Instytut Zarządzania i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pod patronatem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Siedlce, 9-10 czerwca 2014.
3. Uroczysta Sesja Naukowa: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach, 29 września 2014.
4. B. Mikuła, The Theoretical Bases od Enterprise Haman Capital Management, International Scientific Conference EBM 2014, Contemporary Issues in Economics, Businessand Management, Faculty of Economics, University of Kragujevac, Kragujevac, Serbia, November 27th, 2014.

Znaczące recenzje:
1. Recenzja rozprawy doktorskiej Pana mgr Pawła Łukasika pt. „Instrumenty komunikacyjnego wsparcia organizacyjnego uczenia się” napisanej pod kierunkiem naukowym Prof. zw. dr hab. Arkadiusza Potockiego. Obrona przed Radą Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, luty 2014.
2. Recenzja dorobku naukowego dr Krzysztofa Szewczaka w związku z postępowaniem o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.
3. Recenzja wydawnicza książki: T. Myjak, Wpływ zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium przypadku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2014.