Publikacje prof. nadzw. dr hab. Bogusza Mikuły w roku 2010


1. B. Mikuła, Zasoby ludzkie nowej generacji, [w:] Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami. Ludzie - kultura organizacji - społeczna odpowiedzialność, redakcja naukowa Janina Stankiewicz, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2010, s. 11-20.
2. B. Mikuła, Nowa rzeczywistość zasobów ludzkich organizacji, [w:] Społeczny wymiar zróżnicowanego rozwoju organizacji, redakcja naukowa J. S. Kardas, M. Jasińska, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2010, s. 22-32.
3. B. Mikuła, Zadania działu HR z zakresu zarządzania wiedzą, [w:] Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, redakcja naukowa T. Listwan, S. A. Witkowski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 115, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 512-521.
4. B. Mikuła, Bariery realizacji procesów organizacyjnego uczenia się w praktyce, [w:] Problemy pracy i polityki społecznej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010, s. 87-96.
5. B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, Studium niematerialnych zasobów organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 820, Kraków 2010, s. 31-46.
6. B. Mikuła, Polska kultura organizacyjna jako źródło barier tworzenia organizacji opartych na wiedzy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 820, Kraków 2010, s. 63-74.


Redakcje prac naukowych:
1. Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji. Tom 1, redakcja naukowa S. Miklaszewski, B. Mikuła, Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, Kraków 2010, ss. 607.


Udział w konferencjach naukowych:
1. Zasoby ludzkie nowej generacji, referat wygłoszony na XIII Konferencji Naukowej z cyklu "Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem", zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji Uniwersytetu Zielonogórskiego, Kęszyca Leśna 23-25 maja 2010.
2.Nowa rzeczywistość zasobów ludzkich organizacji, referat przedstawiony na VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej MANAGEMENT 2010, pt. "Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw i regionów", zorganizowanej przez Instytut Zarządzania i Marketingu Akademii Podlaskiej, Siedlce, 6-7 czerwca 2010.
3. Zadania działu HR z zakresu zarządzania wiedzą, referat wygłoszony na X Jubileuszowej Konferencji Naukowej Sukces w Zarządzaniu Kadrami. Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, zorganizowana przez Katedrę Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod patronatem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Wrocłwa - Trzebieszowice 26-28 września 2010.

Znaczące recenzje:
1. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Anny Sacio-Szymańskiej pt. „Metoda foresightu technologicznego narzędziem wyznaczania kierunków rozwoju strategicznych instytutów badawczych”, napisanej pod kierunkiem naukowym Prof. dr hab. inż. Adama Mazurkiewicza, lipiec 2010.
2. Recenzja wydawnicza książki p.t. „Zasoby i kompetencje przedsiębiorstwa: identyfikacja, tworzenie, pomiar” autorstwa Grzegorza Urbanka dla Wolters Kluwer Polska, wrzesień 2010.
3. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Konrada Cichosza pt. „Zastosowanie metody VAIC ™ do oceny kapitału intelektualnego przedsiębiorstw europejskiego sektora energetycznego”, napisanej pod kierunkiem naukowym Prof. dr hab. inż. Elżbiety Skrzypek, listopad 2010.