Publikacje prof. nadzw. dr hab. Bogusza Mikuły w roku 2009


1. B. Mikuła, Relacje jako element kapitału ludzkiego, [w:] Budowanie relacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi, redakcja naukowa J. S. Kardas, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009, s. 93-102.
2. M. Morawski, B. Mikuła, Zarządzanie talentami. Podstawowe procesy i wytyczne tworzenia systemu, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2009, nr 3-4, 47-59.
3. B. Mikuła, Skuteczność procesów komunikacji - prezentacja wyników badań empirycznych, [w:] Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, redakcja naukowa A. Potocki, Difin, Warszawa 2009, s. 509-517.
4. B. Mikuła, Wybrane problemy z zakresu zarządzania talentami, [w:] Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. Tom II, pod redakcją E. Skrzypek, Wydawca Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2009, s. 95-104.
5. B. Mikuła, M. Makowiec, Strategiczne zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe nr 801, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2009, s. 19-48.
6. B. Mikuła, Humanizacja w zarządzaniu, Zeszyty Naukowe nr 801, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2009, s. 49-57.
7. B. Mikuła, Uwarunkowania transferu wiedzy w organizacjach, [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie - nowe kierunki, red. naukowa K. Zimniewicz, Zeszyty Naukowe nr 129, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, s. 357-363.
8. B. Mikuła, Transfer wiedzy w organizacji i jego uwarunkowania, [w:] Polska gospodarka pierwszej dekady XXI wieku, pod redakcją M. Reichela, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Sącz 2009, s. 170-181.
9. B. Mikuła, R. Oczkowska, Transfer wiedzy między partnerami aliansu strategicznego, "Organizacja i Zarządzanie" 2009, nr 2, s. 121-137.

Udział w konferencjach:
1. "Proces boloński. Poziom zaawansowania zmian na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wraz z wybranymi problemami".
Referat wygłoszony na seminarium polsko-ukraińskim w ramach międzynarodowej koferencji na temat "Jakość kształcenia w dydaktyce wyższej uczelni", 25-28 marca 2009, zorganizowanej przez Wydział Zarządzania, pod partronatem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Prof. dr hab. Romana Niestrója, Kraków 25.03.2009.
2. "Relacje jako element kapitału ludzkiego".
Referat wygłoszony na V Międzynarodowej Konferencji Naukowej MANAGEMENT 2009 na temat "Budowanie kapitału relacyjnego przedsiębiorstwa", zorganizowanej przez Instytut Zarządzania i Marketingu Akademii Podlaskiej, Siedlce 1-2 czerwca 2009.
3. "Skuteczność procesów komunikacji - prezentacja wyników badań empirycznych".
Referat przedstawiony na II Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Przeobrażenia i zmiany w organizacjach w warunkach globalizacji", zorganizowanej przez Katedrę Zachowań Organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Zakopane 15-17 września 2009.
4. "Uwarunkowania transferu wiedzy w organizacjach".
Referat wygłoszony na V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie - nowe kierunki", Zorganizowanej przez Katedrę Systemów i Technik Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Boszkowo 12-14 październik 2009.
5. "Wybrane problemy z zakresu zarządzania talentami".
Referat wygłoszony na XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu ACTIVITY 2009", zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością i Wiedzą Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Kazimierz Dolny 26-29 listopad 2009.
6. Udział w konferencji dydaktycznej: Proces Boloński a strategie rozwoju szkół wyższych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 14. 05. 2009 r.

Znaczące recenzje:
Organizacyjne uczenie się w rozwoju kompetencji przedsiębiorstw, redakcja naukowa A. Sitko-Lutek, E. Skrzypek, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, recenzja wydawnicza.