Publikacje prof. nadzw. dr hab. Bogusza Mikuły w roku 2008


1. Zarządzanie wiedzą, [w:] Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby, praca zbiorowa pod red. J. S. Kardasa i M. Wójcik-Augustyniak, Difin, Warszawa 2008. s. 494-515.
2. Zarządzanie ludźmi pracującymi dla organizacji opartych na wiedzy, [w:] Wiedza - innowacyjność - zmiana, praca zbiorowa pod red. naukową J. Stankiewicz, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2008, s. 37-46.
3. Źródła wartości organizacji opartych na wiedzy, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Studia i Pace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 6, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, s. 81-89.
4. Bariery realizacji procesów organizacyjnego uczenia się w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, pod redakcją Adama Stabryły, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Tom 2, Kraków 2008, s. 132-139.
5. Talenty jako podmioty zarządzania, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 10, s. 14-17, współautor: M. Morawski.
6. Kultura organizacji inteligentnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 765, Kraków 2008, 15-28.
7. Ludzie organizacji opartych na wiedzy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 765, Kraków 2008, 29-52, Współautor: A. Pietruszka-Ortyl.
8. Zarządzanie talentami jako instrument podnoszenia poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa, [w:] Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, pod red. E. Skrzypek, tom 2, UMCS w Lublinie, Lublin 2008, s. 547-556.
9. Zarządzanie talentami w organizacji, [w:] Polska w Unii Europejskiej, praca zbiorowa pod red. Marka Reichela, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2008, s. 137-150.
10. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania innowacyjności Polski na tle wybranych krajów, "Przegląd Socjologiczny" 2008, tom LVII/3 s. 25-36, współautor: W. Nasierowski.

Wygłoszone referaty na konferencjach naukowych:
1. Zarządzanie ludźmi pracującymi dla organizacji opartych na wiedzy, XII Konferencja Naukowa z cyklu "Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem" NZP'08 zorganizowana przez Katedrę Zarządzania Kapitałem Społecznym Organizacji Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wiejce 25-27 maj 2008.
2. Źródła wartości organizacji opartych na wiedzy, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt: "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa", zorganizowana przez Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Międzyzdroje, 19-21 czerwca 2008.
3. Bariery realizacji procesów organizacyjnego uczenia się w przedsiębiorstwie, V konferencja naukowa nt. "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym", zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Polańczyk 10-13 września 2008.
4. Zarządzanie talentami jako instrument podnoszenia poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa, XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innovation 2008", zorganizowana przez Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 28-30 listodak 2008 Kazimierz Dolny.

Znaczące recenzje:
1. Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą, praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Perechudy, Małgorzaty Sobińskiej, Difin, Warszawa 2008, recenzja wydawnicza.
2. Paweł Jóźwiakowski, Współczesne metody zarządzania w przedsiębiosrtwach regionu legnickiego, praca doktorska, promotor: prof. AE dr hab. Jerzy Niemczyk, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, Wrocław 2008. Recenzja pracy doktorskiej.