Publikacje dr hab. Bogusza Mikuły w roku 2007


1. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, praca zbiorowa pod red. B. Mikuły, A. Pietruszki-Ortyl, A. Potockiego, Difin, Warszawa 2007, s. 293.
Autorstwo: Wstęp, rozdział I, rozdział IV, podrozdziały 2.1, 2.2, 5.3, 5.4, 6.3, 6.4, 6.7, 6.10, 6.11, 6.12. Łączny udział 37% objętości.
2. Wybrane problemy strategicznego zarządzania wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach Małopolski, "Przegląd Organizacji" 2007, nr 5, s. 31-34, współautor: M. Makowiec.
3. Analiza determinant wdrażania strategicznego zarządzania wiedzą w organizacji, [w:] Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, praca zbiorowa pod red. naukową A. Potockiego, Difin, Warszawa 2007, s. 449-462, współautorzy: A. Wałęga, M. Makowiec.
4. Strategiczne zarządzanie wiedzą w organizacji, [w:] Innowacje w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Wybrane determinanty, praca zbiorowa pod red. J. S. Kardasa, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007, s. 63-71.
5. Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 747, Kraków 2007, s. 49-73, współautor: Anna Pietruszka-Ortyl.
6. Wybrane problemy zachowań ludzi w organizacjach opartych na wiedzy, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 747, Kraków 2007, s. 35-48.
7. Współczesne problemy humanizacji pracy, [w:] Uwarunkowania jakości życia w społeczeństwie informacyjnym. Tom 1, pod red. E. Skrzypek, UMCS w Lublinie, Lublin 2007, s. 515-523.
8. Od strategicznego do operacyjnego zarządzania wiedzą, [w:] Zarządzanie wiedzą. Wybrane problemy, praca zbiorowa pod red. naukową K. Leji i A. Szuwarzyńskiego, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2007, s. 27-47.
9. Wykorzystanie instrumentów wspomagających zarządzanie wiedzą w małych i średnich firmach Małopolski, [w:] Inwestowanie w kapitał ludzki, praca zbiorowa pod red. S. Borkowskiej, "Wiadomości Statystyczne", tom 55, GUS, PTE, Warszawa 2007, s. 85-95, współautor: M. Makowiec.

Udział w konferencjach naukowych:
1. Analiza determinant wdrażania strategicznego zarządzania wiedzą w organizacji, współautorzy: A. Wałęga, M. Makowiec, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej "Przeobrażenia w organizacjach. Rozwiązywanie problemów związanych z wdrażaniem metod zarządzania" zorganizowanej przez Katedrę Zachowań Organizacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków - Zakopane, 8-10 czerwiec 2007.
2. Strategiczne zarządzanie wiedzą w organizacji, referat wygłoszony na III Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Management 2007. Innowacje i przedsiębiorczość - aktualne problemy oraz wyzwania przyszłosci" zorganizowanej przez Instytut Zarządzania i Marketingu Akademii Podlaskiej, Siedlce 21-22 czerwiec 2007.
3. Współczesne problemy humanizacji pracy, referat wygłoszony na X Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Uwarunkowania jakości życia w społeczeństwie informacyjnym. Quality of Life 2007" zorganizowanej przez Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą UMCS w Lublinie, Kazimierz Dolny 23-25 listopad 2007.