Publikacje dr Bogusza Mikuły w roku 2005:


1. Mikuła B., Zdrowa organizacja, "Problemy Jakości"; 2005, nr 4, s. 22-24.
2. Mikuła B., Wybrane teorie motywacji, [w:] Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia, praca zbiorowa pod red. A. Potockiego, Difin, Warszawa 2005, s. 247-267.
3. Mikuła B., Procesy uczenia się organizacji jako zmiana zachowań organizacyjnych, [w:] Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia, praca zbiorowa pod red. A. Potockiego, Difin, Warszawa 2005, s. 268-297.
4. Mikuła B., Wiedza organizacji i jej rozwój, [w:] Innowacyjność we współczesnych organizacjach, pod red. A. Stabryły, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005, s.359-368.
5. Mikuła B., Turcza P., Strategie zarządzania wiedzą w praktyce, [w:] Innowacyjność we współczesnych organizacjach, pod red. A. Stabryły, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005, s.369-380.
6. Mikuła B., Procesy organizacyjnego uczenia się w aliansach strategicznych, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 5, s. 9-12.
7. Mikuła B., Dokumenty, bazy, ludzie. Kodyfikacja i personalizacja jako punkty wyjścia strategii zarządzania wiedzą w organizacji, "Personel i Zarządzanie" 2005, nr 8, s. 50-54.
8. Mikuła B., Geneza, przesłanki i istota zarządzania wiedzą, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod red. K. Perechudy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s.11-36.
9. Mikuła B., Organizacyjne uczenie się, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod red. K. Perechudy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s.85-93.
10. Mikuła B. Technika identyfikacji poziomu realizacji strategicznego zarządzania wiedzą w organizacji, [w:] INTELEKT 2005. Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji. Materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny, 25-27 XI 2005 pod red. E. Skrzypek, Tom 1, UMCS w Lublinie, Lublin 2005, s.225-234.
11. Mikuła B., Procesy uczenia się w organizacji, Zeszyty Naukowe nr 672, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.
12.Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Generowanie wiedzy w aliansach strategicznych, [w:] Wybrane aspekty zarządzania organizacjami, pod redakcją W. Adamusa, Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2005, s. 205-224.
13.Mikula B., Identyfikacja poziomu realizacji strategicznego zarządzania wiedza w organizacji, [w:] Wybrane aspekty zarządzania organizacjami, pod redakcją W. Adamusa, Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2005, s.185-203.
14.Gach D., Mikuła B., Potocki A., Dysfunkcje w innowacyjno-partycypacyjnym zarządzaniu w wybranych przedsiębiorstwach Małopolski, [w:] Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi, pod red. Z. Janowskiej, J. Cewińskiej, K. Wojtaszczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s.314-326.

Konferencje:
1. Mikuła B., Wiedza organizacji i jej rozwój, referat wygłoszony na konferencji naukowej Management Forum 2020, nt.: "Innowacyjność versus zachowawczość współczesnych organizacji", zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Osieczany, 24-25 kwiecień 2005.
2. Mikuła B., Turcza P., Strategie zarządzania wiedzą w praktyce, referat wygłoszony na konferencji naukowej Management Forum 2020, nt.: "Innowacyjność versus zachowawczość współczesnych organizacji";, zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Osieczany, 24-25 kwiecień 2005.
3. Mikuła B. Technika identyfikacji poziomu realizacji strategicznego zarządzania wiedzą w organizacji, referat wygłoszony na konferencji " INTELEKT 2005. Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji", zorganizowanej przez Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą UMCS w Lublinie, 25-27 listopad 2005 Kazimierz Dolny.

Udział w sympozjach:
Mikuła B., Rozwój wiedzy organizacji, referat wygłoszony na sympozjum naukowym zorganizowanym przez Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej i Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Zarządzania Środowiskiem CSDEM nt.: "Zarządzanie wiedzą w aspekcie zrównoważonego rozwoju", Białystok, 25.01.2005.