Publikacje dr Bogusza Mikuły w roku 2003:


1. Bogusz Mikuła, Anna Pietruszka-Ortyl, Elementy zarządzania niematerialnymi zasobami organizacji, [w:] Zasoby ludzkie w organizacji, redakcja: W. Jaśkiewicz, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humaniztyczno-Ekonomicznej w Łodzi, seria 3, Zeszyt 5, Łódź 2003, s. 29-42.
2. Bogusz Mikuła, Anna Pietruszka-Ortyl, Wybrane aspekty zarządzania niematerialnymi zasobami organizacji, [w:] Zarządzanie i marketing, pod redakcją R. Niestrója, Prace Naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003, s. 89-100.
3. Bogusz Mikuła, Anna Pietruszka-Ortyl, Elementy strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, "Przegląd Organizacji" 2003, nr 7-8, s. 6-9.
4. Bogusz Mikuła, Rozważania o pojęciu „zarządzanie wiedzą”, [w:] Value 2003. Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy. Materiały z konferencji naukowej. Kazimierz Dolny, 28-30 XI 2003, tom 1, pod redakcją E. Skrzypek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2003, s. 251-260.
5. Bogusz Mikuła, Strategie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie strategiczne. Problemy teorii i praktyki, praca zbiorowa pod red. R. Krupskiego, Prace Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria Zarządzanie i Marketing, Wałbrzych 2003, s. 57-70.
6. Bogusz Mikuła, Wprowadzenie do zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, „Q Jakości” 2003, nr 1, s. 49-57.
7. Bogusz Mikuła, Zarządzanie wiedzą organizacji, „Q Jakości” 2003, nr 2, s. 40-48.
8. Bogusz Mikuła, Czynnik Ludzki w nowoczesnych koncepcjach zarządzania, [w:] Prace z zakresu zachowań organizacyjnych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 626, Kraków 2003, s. 7-22.
9. Bogusz Mikuła, Bernard Ziębicki, Komunikacja wewnętrzna jako instrument adaptacji nowo przyjętych pracowników (wyniki badań w firmach Polski Południowej), [w:] Prace z zakresu zachowań organizacyjnych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 626, Kraków 2003, s. 103-114.
10. Bogusz Mikuła, Pojęcia, aspekty, system i kontekst zarządzania wiedzą, [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją w społeczeństwie sieciowym, Tom I, praca zbiorowa pod red. M. Morawskiego, Prace Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria Zarządzanie i Marketing, Wałbrzych 2003, s.33-47.
11. Bogusz Mikuła, Wstęp do zarządzania w warunkach ekonomii wiedzy, [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, redaktor naukowy K. Zimniewicz, Zeszyty Naukowe 36, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003, s. 190-196.
12. Bogusz Mikuła, Szkic o zarządzaniu wiedzą w przedsiębiorstwie, Prace Naukowe nr 7, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2003, s.37-50.
13. Bogusz Mikuła, Anna Pietruszka-Ortyl, Kapitał intelektualny w zarządzaniu współczesną organizacją, Prace Naukowe nr 7, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2003, s.51-76.