Publikacje dr Bogusza Mikuły w roku 2002:


1. Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, Difin, Warszawa 2002 (współautorzy: ..., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A.).
2. Zarządzanie wiedzą w organizacjach, „Problemy Jakości” 2001, nr 1, s.29-32.
3. Kapitał intelektualny jako przedmiot zarządzania, „Problemy Jakości” 2001, nr 4, s.8-11.
4. Metodyka wdrażania procesów organizacyjnego uczenia się Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2002, nr 593, s.17-28.
5. Kształtowanie organizacji o wysokiej zdolności adaptacyjnej, Prace Naukowe nr 6, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2002, s.73-94 (współautor: ..., Winkler R.).
6. Analiza poziomu dehumanizacji organizacji pracy biurowej na przykładzie polskich przedsiębiorstw, Prace Naukowe nr 6, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2002, s.117-128.
7. Transfer i kreowanie wiedzy przez przedsiębiorstwa partnerskie, [w:] Konferencja „Przedsiębiorstwo Partnerskie”. Kazimierz Dolny 9-11 maja 2002. Materiały konferencyjne, Szkoła Główna Handlowa, Katedra Zarządzania w Gospodarce, Kazimierz Dolny / Warszawa 2002, s.455-469.
8. Modele tworzenia i transferu wiedzy w organizacji, [w:] Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku, pod redakcją naukową M. Jerzemowskiej, Wyższa Szkoła Zarządzania w Słupsku, Słupsk 2002, s.309-320.
9. Generowanie wiedzy przy zastosowaniu procesów organizacyjnego uczenia się, [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym. Materiały konferencji naukowej. Pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo EJB, Kraków 2002, s.447-454.
10. Strategie zarządzania wiedzą, [w:] Future 2002. Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa. Materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny 29 XI – 1 XII 2002, Tom 1, pod red. E. Skrzypek, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002, s.197-204.
11. Korzenie zarządzania wiedzą w organizacjach, [w:] Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy, Tom I, praca zbiorowa pod red. W. Cieślińskiego, Wydawnictwo WWSZiP, Wałbrzych 2002, s.47-59.