Spis publikacji Bogusza Mikuły (1993-2001)


Artykuły naukowe:
1. Kształtowanie zadań jako forma humanizacji pracy (na przykładzie sfery zarządzania), "Humanizacja Pracy" 1993, nr 1, s.20-26.
2. Zadania dodatkowe w procesie humanizacji pracy, „Przegląd Organizacji” 1993, nr 7, s.16-17.
3. Treść pracy - wielowymiarowość pojęcia, „Humanizacja Pracy” 1994, nr 1-2, s.3-8.
4. Humanizacja w projektowaniu organizacji pracy, „Humanizacja pracy” 1994, nr 4, s.18-25.
5. Metoda zadań dodatkowych jako narzędzie humanizacji pracy, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 428, Kraków 1994, s.33-46.
6. Próba klasyfikacji i charakterystyki zadań realizowanych w sferze zarządzania w aspektach dehumanizacyjnego wpływu pracy na człowieka, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 445, Kraków 1994, s.71-85.
7. SPACE - praktyczna metoda wyboru strategii, (Aut.:) W.Nasierowski, B.Mikuła, „Organizacja i Kierowanie” 1995, nr 1, s.51-57.
8. Zarys metodyki projektowania zadań w administracji przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 458, Kraków 1995, s.61-74.
9. Szkic do kultury organizacyjnej w Polsce, (Aut.:) ..., W.Nasierowski, „Humanizacja Pracy” 1995, nr 4, s.3-12.
10. Metoda kół jakości w procesie zarządzania jakością, „Problemy Jakości” 1996, nr 3, s.7-10.
11. Projektowanie zhumanizowanej organizacji pracy biurowej, „Humanizacja Pracy” 1996, nr 4, s.21-31.
12. Metodyka wdrażania grup autonomicznych, (Aut.:) ..., A.Potocki, „Problemy Jakości” 1996, nr 12.
13. Badania nad humanizacją pracy w sferze zarządzania, „Humanizacja Pracy” 1997, nr 1, s. 60-71.
14. Jak skutecznie niszczyć motywację do pracy i zdrowie podwładnych. „Personel” 1997, nr 1, s.31-33.
15. Zarys metody doboru technik humanizacji organizacji pracy. „Przegląd Organizacji” 1997, nr 3, s.20-23.
16. Diagnoza efektywności systemu motywacji pracy w aspektach dehumanizacji społecznego środowiska pracy, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1997, nr 486, s.55-66.
17. Wzbogacanie pracy narzędziem zarządzania personelem, „Personel” 1997, nr 7-8, s.41-43.
18. Aspekty tworzenia kół jakości, „Doradca Personalny” [w:] „Personel” 1997, nr 7-8, s.6-8.
19. Jak zaangażować załogę do tworzenia kół jakości, „Problemy Jakości” 1997, nr 9, s.11-12.
20. Orientacja temporalna Polaków, Łotyszy, Kanadyjczyków i Filipinczyków w aspektach motywacji do działania, (Aut.:) ..., W.Nasierowski, „Humanizacja Pracy” 1997, nr 5.
21. Adaptacja systemu kierowania do cech kultury organizacyjnej w Polsce, „Humanizacja Pracy”1997, nr 6, s.11-21
22. Wybrane metody humanizacji organizacji pracy, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1998, nr 506, s.31-44.
23. Trening wrażliwości. Metoda doskonalenia komunikacji w firmie, „Doradca Personalny”, [w:] „Personel” 1998, nr 3, s.2-4.
24. Culture Dimensions of Polish Managers: Hofstede’s Indices, (Aut.:) W.Nasierowski, ..., „Organization Studies” 1998, nr 3, s.495-509.
25. Wybrane motywacyjne formy organizacji pracy, „Problemy Jakości” 1998, nr 6, s.15-18.
26. Wybrane metody zespołowego komunikowania się ukierunkowane innowacje i partycypację, (Aut.:) D. Gach, A. Potocki,..., Prace Naukowe Nr 2, WSPiM w Chrzanowie, Chrzanów 1998, s.67-88.
27. Efektywność systemu motywacji. Badanie metodą Nadlera i Lawlera, „Personel” 1998, nr 11, s.22-26.
28. Ocena potrzeb stosowania treningu wrażliwości, Prace Naukowe Nr 3 WSPiM w Chrzanowie, Chrzanów 1999, s.55-66.
29. Organizacja ucząca się jako model zarządzania przedsiębiorstwem, „Personel” 2000, nr 7, s.24-25.
30. Podejścia metodyczne do humanizowania pracy, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2000, nr 534, s.55-70.
31. Niektóre metody zespołowego zarządzania jakością, współautor (D. Gach, ..., A. Potocki), Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2000, nr 534, s.91-110.
32. Organizacja inteligentna a organizacja ucząca się, współautor (..., B. Ziębicki), „Przegląd Organizacji” 2000, nr 5, s.11-14.
33. Procesy organizacyjnego uczenia się jako narzędzia rozwoju personelu [w:] Materiały Zbiorowe I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.: „Menedżer w dobie informacyjnej – postindustrialnej”, „Edukacja” Wyższa Szkoła Zarządzania, Wrocław 2000, s. 134-142.
34. Koncepcja organizacji uczącej się, Prace Naukowe nr 4, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2000, s.145-158.
35. Poziom zhumanizowania organizacji pracy biurowej na przykładzie polskich przedsiębiorstw, Materiały konferencyjne „Szkoły Letniej 2000” organizowanej przez WSPiZ im. L. Koźmińskiego w Warszawie (18-20 IX 2000) zamieszczone w internecie: http://www.wspiz.edu.pl./of_kursy1a.html
36. Metody wspomagania procesów organizacyjnego uczenia się, [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie. Zbiór referatów na ogólnopolską konferencję naukową Boszkowo 17-18 października 2000, tom II, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000, s.253-262.
37. Nowe koncepcje rozwoju zawodowego, [w:] Współczesne tendencje w zarządzaniu - teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. A.Potockiego, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2000, s.295-203.
38. Zarządzanie kompetencjami i zarządzanie talentami - propozycje dla nowoczesnych organizacji, „Personel” 2000, nr 21 (1-15 listopada), s.20-22.
39. Metoda diagnozy stopnia dehumanizacji organizacji pracy w sferze administracji, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2000, nr 552, s.57-70.
40. Klimat organizacyjny a kultura organizacyjna - próba systematyzacji pojęć, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Zeszyt 3, Tarnów 2000, s.33-40.
41. Wstęp do typologii metod zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego, Aut.: ..., A. Potocki, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 554, Kraków 2000, s.17-24.
42. Procesy organizacyjnego uczenia, „Przegląd Organizacji” 2000, nr 12, s. 22-26.
43. Metodologiczne aspekty procesów organizacyjnego uczenia się, Aut.: ..., B. Ziębicki, „Problemy Jakości” 2001, nr 3, s. 30-34.
44. Integracyjna rola zarządzania wiedzą, Aut.: ..., M. Ćwiklicki, „Przegląd Organizacji” 2001, nr 4, s. 12-16.
45. Zarządzanie wiedzą a sieci aliansów strategicznych, współautor A. Pietruszka, [w:] Zarządzanie strategiczne. Stan i perspektywy rozwoju, praca zbiorowa pod red. R. Krupskiego, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Wałbrzyska Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2001, s.313-328.
46. Metody rozwoju kompetencji organizacji, [w:] Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu. Metody i techniki zarządzania, praca zbiorowa pod red. C. Sikorskiego, T. Czapli, M. Malarskiego, Katedra Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001, s. 167-176.
47. Analiza porównawcza wybranych współczesnych koncepcji organizacyjnych, Aut.: ..., B. Ziębicki, [w:] Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. Tom 4. Zarządzanie zmianami, praca zbiorowa pod red. T. Wawaka, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2001, s.269-277.
48. Modele i metody zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym firmy, [w:] Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, praca zbiorowa pod red. A. Pocztowskiego, Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Nowy Sącz 2001, s. 94-103.
49. Metody zarządzania wiedzą, Aut.: ..., A. Pietruszka, [w:] Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, praca zbiorowa pod red. A. Pocztowskiego, Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Nowy Sącz 2001, s. 125-135.
50. Zarządzanie kompetencjami i wiedzą jako nowe koncepcje operacyjnego poziomu zarządzania, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu nr 5, Chrzanów 2001.
51. Diagnoza stopnia partycypacji bezpośredniej pracowników, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 564, Kraków 2001, s. 25-38.
52. Kaizen jako sposób doskonalenia kompetencji w organizacji, „Personel” 2001, nr 23 (1-15 grudnia), s. 28-31.
53. Teoretyczne kierunki w kształtowaniu przedsiębiorstwa przyszłości, [w:] Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, praca zbiorowa pod red. B. Godziszewskiego, M. Haffera, M. J. Stankiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2001, s.675-685.
54. Zarządzanie wiedzą w organizacjach, „Problemy Jakości” 2001, nr 1, s.29-32.

Monografie i skrypty:
1. Analiza wybranych aspektów procesu zarządzania gminą, (Aut.:) A.Kozina, ..., A.Nalepka, Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1993.
2. Metody zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego, (Aut.:) ..., A.Potocki, Antykwa, Kraków-Kluczbork 1997.
3. Humanizacja organizacji pracy. Aspekty metodologiczne, (Aut.:) ..., A.Potocki, AE w Krakowie, Kraków 1998.
4. Nowe metody organizacji i zarządzania, praca zbiorowa pod redakcją Z.Martyniaka, AE w Krakowie, Kraków 1998,
Autorstwo: pkt. 7.4. Metodyka humanizowania organizacji pracy sfery zarzšdzania przedsiębiorstwem, s.298-313.
Współautor: pkt. 5.4. Metoda grup autonomicznych, (Aut.:) ..., A. Potocki, s.214-223;
pkt. 7.8. Lista kontrolna oceny pracy biurowej, (Aut.:) ..., A. Potocki, s.353-361.
5. Humanizowanie organizacji pracy, [w:] Metody organizacji i zarządzania. Organizowanie procesów pracy, praca zbiorowa pod redakcją A. Nalepki, Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie, Tarnów 2000, s.111-132.
6. Metody zespołowego komunikowania się ukierunkowane na innowacje i partycypację, współautor (A.Potocki, J.Skrzypek, T.Wilusz, ...), [w:] Zarządzanie informacją i komunikacją. Zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, praca zbiorowa pod red. Z. Martyniaka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000, s.102-165.
7. Człowiek a organizacja. Humanizm w koncepcjach i metodach organizacji i zarządzania XX wieku, Antykwa, Kraków 2000.
8. W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kraków 2001.

Analiza przypadku:
1. Diagnoza i projekt struktury organizacyjnej Zakładu Energetycznego, (Aut.:) A.Kozina, M.Lisiński, ... [w:] Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy. Studium przypadków, praca zbiorowa pod red. A. Koziny, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, Nowy Sącz 1998, s.193-224.

Komunikaty i doniesienia:
1. Omówienie dyskusji nad referatami, (Aut.:) T.Kafel, ..., „Organizacja i Kierowanie” 1996, nr 2, s.71-74.