Szanowni Państwo,

dnia 28 kwietnia dokonany został wybór Dziekana Wydziału Zarządzania na kadencję 2016-2020.

Bardzo serdecznie dziękuję za powierzenie mi tej zaszczytnej funkcji. Jest to dla mnie niezwykłe wyróżnienie.

Dziękuję też za wybór Prodziekanów w zaproponowanym przeze mnie składzie:

Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Zarządzania Prof. UEK dr hab. Renatę Seweryn,

Prodziekana Prof. UEK dr hab. Pawła Ulmana,

Prodziekana Prof. UEK dr hab. Piotra Wójtowicza.


Pozwólcie Państwo, że pozostawię w formie nienaruszonej poniżej podane informacje i program działań dziekańskich, aby był ogólnie dostępny i przypominał o złożonych deklaracjach.


Informacje archiwalne:

Szanowni Państwo,

Pracownicy i Studenci Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

w związku ze zbliżającym się końcem kadencji Władz naszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w tym Władz Wydziału Zarządzania, pragnę Państwa poinformować, że zdecydowałem się kandydować na stanowisko Dziekana Wydziału Zarządzania.

Objęcie funkcji Dziekana wiąże się z wielką odpowiedzialnością. Wymaga również posiadania wiedzy i doświadczenia z zakresu funkcjonowania szkolnictwa wyższego.

Ostatnie lata umożliwiły mi zdobycie doświadczenia i wiedzy w tym zakresie, które czynią mnie świadomym istniejących obowiązków i wyjątkowej odpowiedzialności za losy Społeczności Akademickiej Naszego Wydziału. Do tego przyczyniło się wiele funkcji i działań, jakie realizowałem w ostatnich latach. W szczególności wyróżnić można nastepujące pełnione przeze mnie funkcje:

- prodziekana Wydziału Zarządzania w latach 2008-2016,

- członka Senatu UEK 2013-2016 (wybrany w wyborach uzupełniających w 2013 r.),

- członka Rady Wydziału Zarządzania UEK od 2007,

- przewodniczącego Komisji Programowo-Dydaktycznej dla kierunku Zarządzanie Wydziału Zarządzania od 2008,

- przewodniczącego Komisji Programowo-Dydaktycznej dla kierunku Rachunkowość i Controlling od 2011,

- członka Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia od 2012,

- przewodniczącego Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia od 2012,

- członka Wydziałowego Zespołu ds. KRK 2011-2012,

- członka Senackiej Komisji ds. Dydaktyki od 2010,

- przewodniczącego Wydziałowego Zespołu ds. Akredytacji Kierunku Zarządzania (2010-2011, 2015-2016),

oraz poza UEK:

- członka Senatu PWSZ w Nowym Sączu – przedstawiciel pracowników PWSZ 2007-2011, przedstawiciel Rektora UEK w Senacie PWSZ (2011-2015, 2015-2019),

- przewodniczącego Senackiej Komisji Statutowej PWSZ w Nowym Sączu w kadencji 2015-2019,

- członka Rady Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu (od 2007),

- członka Komisji Konkursowej Instytutu Ekonomicznego (2011-2015, 2015-2019),

- rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli akademickich PWSZ w Nowym Sączu – powołanie Rektora PWSZ 2011-1014, 2015 i od 1.01.2016-31.12.2019.

Do budujących wiedzę i doświadczenie działań, w których uczestniczyłem należy zaliczyć:

- dwukrotne opracowanie głównych założeń i współuczestnictwo w dopracowaniu szczegółowych rozwiązań Regulaminu studiów UEK,

- opracowanie procedury uznawania efektów uczenia się w UEK,

- stworzenie koncepcji i współudział w opracowaniu szczegółowych rozwiązań oraz we wdrożeniu systemu KRK w UEK,

- współudział w pracach na rzecz stworzenia zintegrowanego systemu komputerowego w UEK.

Wartościami jakie uznaję za priorytetowe dla prawidłowego działania Wydziału Zarządzania podczas nadchodzącej nowej kadencji są głównie:

- spójna wewnętrzna struktura Wydziału,

- wysoka wewnętrzna spójność w środowisku społecznym Wydziału, gwarantująca troskę o interesy Uniwersytetu jako całości i Wydziału Zarządzania jako nieodłącznej jego części,

- wewnętrzne warunki gwarantujące krytyczne podejście do sposobów działania Wydziału i Uczelni, wymianę poglądów i pomysłów, doskonalenie i podejmowanie innowacyjnych przedsięwzięć,

- oparta na zaufaniu wewnętrzna komunikacja i współpraca wszystkich Pracowników, Studentów i Doktorantów,

- rozwinięty kapitał relacyjny z otoczeniem Wydziału,

- wyróżniająca pozycja wśród podobnego typu jednostek organizacyjnych uczelni krajowych i zagranicznych.

Szczegółowe kierunki proponowanych działań do realizacji w kadencji Dziekana Wydziału Zarządzania w latach 2016-2020 zawarte są w poniższym programie.


Program działań dziekańskich

Obszar polityki kadrowej i warunków rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej

Zwiększenie zakresu współpracy między Katedrami i Doktorantami. Wprowadzenie działań przygotowujących Doktorantów do pracy zawodowej w Uczelni.

Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu na podstawie całościowej analizy obciążeń dydaktycznych, pracą naukową oraz na rzecz Wydziału i Uniwersytetu.

Dążenie do powiązania poziomu wynagrodzeń z efektami pracy naukowej i pracą wykonywaną na rzecz Wydziału i Uczelni (praca w Komisjach, podejmowanie nowych inicjatyw i przedsięwzięć np. współpracy z praktyką gospodarczą).

Podjęcie inicjatyw na poziomie Uczelni na rzecz doskonalenia systemu ocen pracowniczych Uczelni i powiązania go z systemem wynagrodzeń.

Dbałość o zachowanie wysokiego poziomu kadry naukowo-dydaktycznej, utrzymanie dobrych warunków dla dalszego doskonalenia zawodowego, otwartość na nowe inicjatywy w tym zakresie.

Obszar nauki

Kontynuowanie działań mających na celu rozwój dyscypliny finansów na Wydziale w dążeniu do uzyskania uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w tym zakresie.

Utrzymanie corocznej konferencji naukowej Wydziału Zarządzania. Rozszerzenie koncepcji konferencji o nowe przedsięwzięcia (seminaria, grupy dyskusyjne, wspólnoty praktyki, wspólnoty internetowe itp.).

Stworzenie punktowanego internetowego czasopisma naukowego poświęconego funkcjonowaniu Wydziału Zarządzania, osiągnięciom naukowym, popularyzacji wyników prac naukowych Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału.

Konieczność zwiększenia liczby publikacji w renomowanych zagranicznych i krajowych czasopismach naukowych.

Dalsze wsparcie dla rozwoju ruchu kół naukowych.

Angażowanie studentów do prac naukowych realizowanych przez Katedry Wydziału.

Tworzenie zestawu dobrych praktyk w obszarze nauki (np. uzyskiwania dofinansowania do projektów naukowych). Transfer dobrych praktyk wewnątrz Wydziału.

Obszar wizerunku Wydziału i relacji z praktyką gospodarczą

Utworzenie Konwentu Przedstawicieli Praktyki Gospodarczej przy Wydziale Zarządzania opiniującego programy kształcenia i wspomagającego rozwój współpracy z instytucjami otoczenia Wydziału.

Wsparcie dla podtrzymania dotychczasowych i realizacji nowych inicjatyw podejmowanych na poziomie Katedr, które dotyczą wspólnych przedsięwzięć z praktyką gospodarczą.

Dążenie do zwiększenia ilości i jakości konferencji i seminariów naukowych organizowanych przez Katedry Wydziału. Szczególne preferowanie przedsięwzięć organizowanych we współpracy kilku Katedr (także z katedrami innych uczelni) wraz z praktyką gospodarczą.

Obszar współpracy z zagranicznymi i krajowymi instytucjami nauki

Podtrzymanie i doskonalenie kooperacji Wydziału z uczelniami zagranicznymi współpracującymi obecnie z Wydziałem Zarządzania.

Wsparcie dla podtrzymania dotychczasowych i realizacji nowych inicjatyw podejmowanych na poziomie Katedr, które dotyczą wspólnych przedsięwzięć z krajowymi i zagranicznymi instytucjami nauki.

Pomoc dla uzyskania wsparcia finansowego z poziomu Uczelni przedsięwzięć realizowanych z zagranicznymi instytucjami nauki (np. pokrycia kosztów wyjazdów).

Podejmowanie inicjatyw na rzecz wymiany pracowników naukowo-dydaktycznych z uczelniami zagranicznymi.

Obszar dydaktyki

Dbałość o dalszy rozwój naukowy pracowników naukowo-dydaktycznych zwłaszcza w zakresie nowych obszarów wiedzy i metod prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Zwiększenie współpracy w zakresie dydaktyki z pozostałymi Wydziałami UEK, z perspektywą nawiązania współpracy z innymi uczelniami krakowskimi.

Optymalizacja liczebności grup studenckich. Dążenie do zwiększenia liczby otwieranych specjalności (zwłaszcza na kierunku Zarządzanie) poprzez zmniejszenie liczby studentów niezbędnych do uruchomienia specjalności.

Ciągłe doskonalenie programów kształcenia. Rozwój kształcenia w j. angielskim.

Podjęcie prac zmierzających do utworzenia studiów doktoranckich w wąskiej specjalności (np. z zakresu rachunkowości, informatyki ekonomicznej).

Doskonalenie wydziałowego systemu KRK.

Rozszerzenie oferty dydaktycznej Wydziału o nowe kierunki, tematyczne studia podyplomowe i doktoranckie.

Udoskonalenie zasad odbywania praktyk studenckich, w tym przygotowanie zasad weryfikacji efektów kształcenia uzyskiwanych w trakcie praktyk.

Obszar jakości kształcenia

Doskonalenie wydziałowego systemu jakości kształcenia.

Organizowanie corocznych zebrań z Pracownikami, Studentami i Doktorantami Wydziału Zarządzania poświęconych jakości kształcenia.

Natychmiastowa reakcja na sytuacje kryzysowe i niebezpieczne oraz zachowania patologiczne.

Stworzenie zestawu dobrych praktyk w zakresie jakości kształcenia.

Zaangażowanie w proces doskonalenia jakości kształcenia pracowników obsługi administracyjnej Wydziału Zarządzania.

Obszar organizacji

Szerokie zaangażowanie Społeczności Akademickiej Wydziału Zarządzania w rozwój jego działalności.

Doskonalenie istniejących rozwiązań informatycznych.

Podejmowanie działań na rzecz wdrożenia w Uczelni zintegrowanego systemu komputerowego.

Udoskonalenie obsługi administracyjnej Studentów i Pracowników Wydziału Zarządzania. Wydłużenie czasu dostępności dziekanatu dla Studentów – zwłaszcza w okresie zakończenia/rozpoczęcia semestru.

Wprowadzenie okresowego badania jakości obsługi administracyjnej. Podejmowanie działań na rzecz doskonalenia obsługi administracyjnej Studentów i Pracowników.

Obszar podejmowania decyzji

Zwiększenie zakresu udziału Studentów i Doktorantów w procesach decyzyjnych. Pisemne opiniowanie projektów kluczowych decyzji przedstawianych na Radzie Wydziału (które szczególnie dotyczą studentów).

Organizowanie comiesięcznych spotkań kolegium dziekańskiego z przedstawicielami Studentów i Doktorantów w celu przekazywania bieżących informacji, wymiany poglądów i zwiększenia zakresu współpracy w rozwiązywaniu problemów.

Organizowanie corocznych zebrań z wszystkimi Pracownikami, Studentami i Doktorantami Wydziału Zarządzania poświęconych działalności Wydziału.

Dodatkowo:

Podjęcie działań na rzecz stworzenia systemu faktycznego wsparcia dla uzyskania zatrudnienia przez Absolwentów Wydziału Zarządzania i UEK w organizacjach społecznie odpowiedzialnych.


Przedstawiony program ocenić można jako ambitny, ale też realistyczny. U podstaw jego realizacji leżą warunki pełnego zaufania i współpracy Pracowników, Studentów, Doktorantów i Władz Wydziału Zarządzania, do których będę dążyć.

Bogusz Mikuła

WYBORY REKTORA UEK